Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cinntí arna ndéanamh ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (sa bhreis ar chinntí maidir le socrú rátaí úis)

Bealtaine 2023

26 Bealtaine 2023

Cumarsáid sheachtrach

Tuarascáil Bhliantúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh 2022

Ar an 5 Bealtaine 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuarascáil Bhliantúil an Bhainc Ceannais Eorpaigh 2022, a cuireadh i láthair do Choiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta Pharlaimint na hEorpa agus a cuireadh ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh in 22 teanga oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh an 25 Bealtaine 2023.

Beartas macrastuamachta agus cobhsaíocht airgeadais

Athbhreithniú ar Chobhsaíocht Airgeadais – Bealtaine 2023

Ar an 24 Bealtaine 2023, thionóil an Chomhairle Rialaithe malartú tuairimí maidir le ceisteanna cobhsaíochta airgeadais sa limistéar euro bunaithe ar eagrán mhí na Bealtaine 2023 den Athbhreithniú ar Chobhsaíocht Airgeadais agus d’fhormheas sí a foilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Chomh maith le forbhreathnú a thabhairt ar phríomhleochaileachtaí cobhsaíochta airgeadais sa limistéar euro, tá trí ghné ar leith san eagrán seo. Sa chéad cheann, scrúdaítear an chaoi ar féidir leis an idirghníomhaíocht idir leachtacht an mhargaidh agus leachtacht mhaoinithe strus a mhéadú sa chóras airgeadais. Sa dara ceann, imscrúdaítear na bealaí trína bhféadfadh strus in institiúidí airgeadais nach bainc iad difear a dhéanamh do bhainc an limistéir euro. Leis an tríú ceann, leathnaítear an obair chun bagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann ón athrú aeráide a shainaithint, agus cuirtear i gcrích iad le rioscaí gaolmhara do stáit cheannasacha. Tá an tAthbhreithniú le foilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh an 31 Bealtaine 2023.

Bonneagar margaidh agus íocaíochtaí

Teicneolaíochtaí nua chun airgead bainc cheannais mórdhíola a shocrú

Ar an 28 Aibreán 2023, d’fhógair BCE go raibh sé ar intinn aige féachaint ar réitigh a d’fhéadfadh a bheith ann do shocrú airgid bainc cheannais ar idirbhearta airgeadais mórdhíola arna dtaifeadadh ar ardáin teicneolaíochta mórleabhar dáilte. Cuirfear grúpa tiomnaithe teagmhála margaidh ar bun chun tacú le hobair an Eurochórais agus chun idirphlé a chothú. Is féidir an preasráiteas lena mbaineann a fháil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Comhdhéanamh an Bhoird um Bonneagar Margaidh ón 1 Meitheamh 2023 go dtí an 31 Bealtaine 2026

Ar an 5 Bealtaine 2023, d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe comhdhéanamh nua an Bhoird um Bonneagar Margaidh (MIB) toisc go rachaidh sainordú na gcomhaltaí reatha in éag an 31 Bealtaine 2023. Dá réir sin, cheap an Chomhairle Rialaithe na daoine seo a leanas a bhfuil sainordú acu ón 1 Meitheamh 2023 go dtí an 31 Bealtaine 2026: (a) Ulrich Bindseil (ECB) mar Chathaoirleach agus Inge van Dijk (NL) mar Leas-Chathaoirleach ar MIB; (b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) and Petia Niederländer (AT) mar bhaill de MIB ó bhainc cheannais an limistéir euro; (c) Christina Wejshammar (SE) agus Peter E. Storgaard (DK) mar bhaill de MIB ó bhainc cheannais an limistéir euro; (d) Etienne Goosse agus Jean-Marc Eyssautier mar bhaill de MIB nach bhfuil baint acu le bainc cheannais.

Nuashonrú ar chreat conarthach Urrúis TARGET2

Ar an 10 Bealtaine 2023, d'athbhreithnigh an Chomhairle Rialaithe creat conarthach Urrúis TARGET2 agus d’fhormheas siad na socruithe ábhartha Ba é cuspóir an athbhreithnithe a áirithiú go léiríonn an creat conarthach i gceart éabhlóid, le himeacht ama, agus staid reatha ardán T2S. Foilseofar na cáipéisí uasdátaithe tar éis do na páirtithe ábhartha iad a shíniú.

Tuarascáil ar chalaois cártaí in 2020 agus 2021

Ar an 19 Bealtaine 2023 thug an Chomhairle Rialaithe dá haire tuarascáil an Eurochórais maidir le calaois cártaí in 2020 agus 2021 agus d’údaraigh sí a foilsiú. Cuirtear i láthair sa tuarascáil na treochtaí ginearálta agus na patrúin ghinearálta i gcalaois íocaíochta cárta le linn na tréimhse 2020-21 i dtaobh cártaí a eisítear laistigh den Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro. Tugtar forléargas ann freisin ar an tionchar atá ag bearta rialála agus ag paindéim an choróinvíris (COVID-19) ar chalaois le cárta. Tá an tuarascáil agus an preasráiteas gaolmhar ar fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Comhairle maidir le reachtaíocht

Tuairim BCE maidir le srian ar shoshanntacht billí lascaine arna n-eisiúint ag Magyar Nemzeti Bank agus síneadh ar uasteorainn ráta úis

Ar an 26 Aibreán 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/10 arna hullmhú ag an mBanc Ceannais Eorpaigh as a stuaim féin.

Tuairim BCE maidir le togra le haghaidh rialachán lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 648/2012, (AE) Uimh. 575/2013 agus (AE) 2017/1131 maidir le risíochtaí iomarcacha ar chontrapháirtithe lárnacha tríú tír agus lena gcuirtear feabhas ar éifeachtúlacht mhargaí imréitigh an Aontais agus togra le haghaidh treoir lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2013/36/AE agus (AE) 2019/2034 a mhéid a bhaineann le riosca comhchruinnithe a láimhseáil i leith contrapháirtithe lárnacha agus an riosca contrapháirtí ar idirbhearta díorthach a imréitítear go lárnach

Ar an 26 Aibreán 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe le Tuairim CON/2023/11 ar iarratas ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ó Pharlaimint na hEorpa.

Tuairim BCE maidir le hinstitiúidí creidmheasa a leachtú

Ar an 19 Bealtaine 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/12 ar iarratas ó Aire Airgeadais na Liotuáine.

Rialachas corparáideach

Moladh ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le hiniúchóirí seachtracha Bhanc Ceannais Mhálta

An 24 Aibreán 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe le Moladh ECB/2023/12 do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Bhanc Ceannais Mhálta.

Maoirseacht Baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Treoir BCE ar nósanna maidir le sealúchais cháilitheacha

Ar an 23 Bealtaine 2023 d’fhoilsigh an Banc Ceannais Eorpach a Threoir maidir le nósanna imeachta sealbhaíochta cáilitheacha mar aon le ráiteas aiseolais ina dtugtar forléargas agus measúnú ar na barúlacha a fuarthas le linn an chomhairliúcháin phoiblí ghaolmhair. Tá na cáipéisí agus an preasráiteas lena mbaineann ar fáil ar shuíomh gréasáin mhaoirseacht baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa