Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Maj 2023

Saw 26 maj 2023

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2022

Den 5 maj 2023 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2022. Rapporten överlämnades till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och offentliggjordes på ECB:s webbplats på alla EU:s officiella språk den 25 maj 2023.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review, maj 2023

Den 24 maj 2023 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet på basis av rapporten Financial Stability Review som utkom i maj 2023 och godkände att den publicerades på ECB:s webbplats. Detta nummer innehåller en översikt över viktiga sårbarheter för den finansiella stabiliteten i euroområdet samt tre specialartiklar. I den första artikeln granskas hur interaktionen mellan marknadslikviditet och finansieringslikviditet kan förstärka stress i det finansiella systemet. I den andra artikeln undersöks genom vilka kanaler som stress i andra finansinstitut än banker kan påverka banker i euroområdet. Den tredje artikeln handlar om arbetet för att identifiera potentiella hot från klimatförändringar, kompletterad med en beskrivning av riskerna på statsnivå. Denna rapport planeras bli publicerad på ECB:s webbplats den 31 maj 2023.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Ny teknik för avveckling av centralbankspengar

Den 28 april 2023 tillkännagav ECB sin avsikt att utforska potentiella lösningar för avveckling av centralbankspengar som berör finansinstituts finansiella transaktioner registrerade på plattformar för distribuerad databasteknik. En särskild marknadskontaktgrupp kommer att inrättas för att stödja Eurosystemets arbete och främja dialog. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Sammansättning av styrelsen för marknadsinfrastruktur 1 juni 2023–31 maj 2026

Den 5 maj 2023 godkände ECB-rådet den nya sammansättningen av styrelsen för marknadsinfrastruktur (MIB) när mandatet för de nuvarande ledamöterna löper ut den 31 maj 2023. ECB-rådet utsåg följande personer vars mandat löper från den 1 juni 2023 till den 31 maj 2026: a) Ulrich Bindseil (ECB), ordförande för MIB, och Inge van Dijk (NL), vice ordförande för MIB, b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) och Petia Niederländer (AT), MIB-ledamöter från centralbanker i euroområdet, c) Christina Wejshammar (SE) och Peter E. Storgaard (DK), MIB-ledamöter från centralbanker utanför euroområdet samt d) Etienne Goosse och Jean-Marc Eyssautier, icke-centralbanksledamöter i MIB.

Uppdatering av avtalsram för Target2-Securities

Den 10 maj 2023 såg ECB-rådet över avtalsramen för Target2-Securities (T2S) och godkände de ändrade avtalen. Syftet med översynen var att säkerställa att avtalsramen korrekt återspeglar utveckling över tid samt aktuell status för T2S-plattformen. De uppdaterade dokumenten publiceras när de har undertecknats av berörda parter.

Rapport om kortbedrägerier 2020 och 2021

Den 19 maj 2023 tog ECB-rådet del av Eurosystemets rapport om kortbedrägerier 2020 och 2021 och godkände att den publiceras. I rapporten presenteras allmänna trender och mönster för kortbedrägerier under perioden 2020–2021 avseende kort utfärdade inom det gemensamma eurobetalningsområdet. Den ger också en översikt över hur kortbedrägerier har påverkats av lagstiftningsåtgärder och coronapandemin (covid-19). Rapporten och pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsning av överlåtbarheten för diskonterade växlar emitterade av Magyar Nemzeti Bank samt förlängning av ett räntetak

Den 26 april 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/10 som förberetts på ECB:s initiativ.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 648/2012, (EU) nr 575/2013 och (EU) 2017/1131 vad gäller alltför stora exponeringar mot centrala motparter i tredjeland och effektivisering av unionens clearingmarknader samt ett förslag till direktiv om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2013/36/EU och (EU) 2019/2034 vad gäller behandling av koncentrationsrisk mot centrala motparter och motpartsrisk i centralt clearade derivattransaktioner

Den 26 april 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/11 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om likvidation av kreditinstitut

Den 19 maj 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/12 på begäran av finansministeriet i Cypern.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation om externa revisorer för Central Bank of Malta

Den 24 april 2023 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2023/12 till EU-rådet om externa revisorer för Central Bank of Malta.

ECB:s banktillsyn

ECB:s vägledning om förfaranden för kvalificerade innehav

Den 23 maj 2023 publicerade ECB vägledningen om förfaranden för kvalificerade innehav samt ett feedbackdokument med översikt och bedömning av de synpunkter som inkommit under det offentliga samrådet. Dessa dokument och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media