Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2023 m. gegužės mėn.

2023 m. gegužės 26 d.

Išorės komunikacija

ECB 2022 metų ataskaita

2023 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2022 metų ataskaitą. 2023 m. gegužės 25 d. ji buvo pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Makroprudencinė politika ir finansinis stabilumas

Finansinio stabilumo apžvalga – 2023 m. gegužės mėn. („Financial Stability Review – May 2023“)

2023 m. gegužės 24 d. Valdančioji taryba, susipažinusi su 2023 m. gegužės mėn. Finansinio stabilumo apžvalga, jos pagrindu aptarė euro zonos finansinio stabilumo klausimus ir suteikė leidimą apžvalgą skelbti ECB interneto svetainėje. Šioje ataskaitoje ne tik apžvelgiami pagrindinės pažeidžiamos finansinio stabilumo sritys euro zonoje, bet ir skelbiami trys specializuoti straipsniai. Pirmajame nagrinėjama, kaip rinkos likvidumo ir finansavimo likvidumo sąveika gali padidinti įtampą finansų sistemoje. Antrajame analizuojami kanalai, kuriais įtampa ne bankų finansų įstaigose galėtų paveikti euro zonos bankus. Trečiajame aptariama, kaip yra siekiama nustatyti galimas klimato kaitos keliamas grėsmes, o didžiausias dėmesys skiriamas su tuo susijusiai rizikai valstybėms. Apžvalgą planuojama paskelbti ECB interneto svetainėje 2023 m. gegužės 31 d.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Naujos didmeninių atsiskaitymų centrinio banko pinigais technologijos

2023 m. balandžio 28 d. ECB paskelbė ketinantis tirti galimus naujus sprendimus, susijusius su atsiskaitymu centrinio banko pinigais už didmeninius finansinius sandorius, užregistruotus paskirstytojo registro technologijos platformose. Siekiant palengvinti Eurosistemos darbą ir skatinti dialogą, bus sudaryta speciali rinkos kontaktinė grupė. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūros valdybos sudėtis 2023 m. birželio 1 d. – 2026 m. gegužės 31 d.

2023 m. gegužės 5 d. Valdančioji taryba patvirtino naują Rinkos infrastruktūros valdybos sudėtį, nes dabartinių jos narių įgaliojimai baigsis 2023 m. gegužės 31 d. Naujai kadencijai nuo 2023 m. birželio 1 d. iki 2026 m. gegužės 31 d. Valdančioji taryba paskyrė: a) Ulrich Bindseil (ECB) – Rinkos infrastruktūros valdybos pirmininku ir Inge van Dijk (NL) – šios valdybos pirmininko pavaduotoja; b) Inge van Dijk (NL), Maria Tereza Cavaco (PT), Alexandre Gautier (FR), Salvatore Luigi Alonzo (IT), Julian Reischle (DE), Carlos Conesa (ES), Marc Lejoly (BE), Kirsi Ripatti (FI) ir Petia Niederländer (AT) – valdybos nariais iš euro zonos centrinių bankų; c) Christina Wejshammar (SE) ir Peter E. Storgaard (DK) – valdybos nariais iš euro zonai nepriklausančių centrinių bankų; d) Etienne Goosse ir Jean-Marc Eyssautier – valdybos nariais iš ne centrinio banko.

TARGET2-Securities sutartinės sistemos atnaujinimas

2023 m. gegužės 10 d. Valdančioji taryba peržiūrėjo TARGET2-Securities (T2S) sutartinę sistemą ir pritarė atitinkamoms iš dalies pakeistoms sutartims. Peržiūra atlikta siekiant užtikrinti, kad sutartinės nuostatos tinkamai atspindėtų vykstančią T2S platformos raidą ir esamą padėtį. Atnaujinti dokumentai bus paskelbti po to, kai juos pasirašys susijusios šalys.

Ataskaita apie sukčiavimą mokėjimo kortelėmis 2020 ir 2021 m.

2023 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba susipažino su Eurosistemos ataskaita apie sukčiavimą mokėjimo kortelėmis 2020 ir 2021 m. ir suteikė leidimą ją paskelbti. Ataskaitoje pristatomos sukčiavimo bendroje mokėjimų eurais erdvėje išduotomis kortelėmis tendencijos ir schemos 2020–2021 m. Joje taip pat aptariamas reguliavimo priemonių ir koronaviruso (COVID-19) pandemijos poveikis sukčiavimui mokėjimo kortelėmis. Ataskaita ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank išleistų diskontuotų vekselių perleidžiamumo apribojimo ir viršutinės palūkanų normos ribos taikymo pratęsimo

2023 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba ECB iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2023/10.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl pernelyg didelių pozicijų trečiųjų valstybių pagrindinių sandorio šalių atžvilgiu ir Sąjungos tarpuskaitos rinkų efektyvumo didinimo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2017/1131, ir dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria dėl koncentracijos rizikos, susijusios su pagrindinėmis sandorio šalimis, ir sandorio šalies rizikos, būdingos išvestinių finansinių priemonių sandoriams, kurių centrinė tarpuskaita atliekama, traktavimo iš dalies keičiamos direktyvos 2009/65/EB, 2013/36/ES ir (ES) 2019/2034

2023 m. balandžio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/11 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų likvidavimo

2023 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/12 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus

2023 m. balandžio 24 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2023/12 Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus.

ECB Bankų priežiūra

ECB vadovas dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies procedūrų

2023 m. gegužės 23 d. ECB paskelbė vadovą dėl kvalifikuotosios akcijų paketo dalies procedūrų kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pranešimu, kuriame apžvelgiamos ir vertinamos per viešas konsultacijas gautos pastabos. Dokumentai ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB Bankų priežiūros tarnybos interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai