Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada maijs

2023. gada 26. maijā

Ārējā komunikācija

ECB 2022. gada pārskats

Padome 2023. gada 5. maijā apstiprināja ECB 2022. gada pārskatu, kurš 2023. gada 25. maijā tika iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un publicēts ECB interneta vietnē visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2023. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2023. gada 24. maijā apmainījās viedokļiem par euro zonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2023. gada maija "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Līdztekus pārskatam par galvenajiem finanšu stabilitātes ievainojamības aspektiem euro zonā šajā izdevumā iekļauti arī trīs raksti par specifiskām tēmām. Pirmajā pētīts, kā tirgus likviditātes un finansējuma likviditātes mijiedarbība var pastiprināt spriedzi finanšu sistēmā. Otrajā aplūkoti kanāli, pa kuriem spriedze nebanku finanšu iestādēs varētu ietekmēt euro zonas bankas. Trešajā analizēts darbs, kas tiek veikts, lai apzinātu iespējamos klimata pārmaiņu radītos draudus, sniedzot arī īsu apskatu par saistītajiem riskiem, ko tās rada valstu valdībām. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2023. gada 31. maijā.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Jaunas tehnoloģijas centrālo banku liela apjoma naudas norēķiniem

ECB 2023. gada 28. aprīlī paziņoja par nodomu izpētīt iespējamos risinājumus centrālo banku naudas norēķiniem par liela apjoma finanšu darījumiem, kas reģistrēti sadalītās virsgrāmatas tehnoloģijas platformās. Tiks izveidota īpaša tirgus kontaktgrupa Eurosistēmas darba atbalstam un dialoga veicināšanai. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūras valdes sastāvs no 2023. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam

Padome 2023. gada 5. maijā apstiprināja Tirgus infrastruktūras valdes (MIB) jauno sastāvu, jo pašreizējo locekļu pilnvaru termiņš beidzas 2023. gada 31. maijā. Attiecīgi Padome iecēla amatā šādas personas, kuru pilnvaru termiņš ilgs no 2023. gada 1. jūnija līdz 2026. gada 31. maijam: a) Ulrihs Bindseils (Ulrich Bindseil; ECB) tika iecelts par priekšsēdētāju un Inge van Daika (Inge van Dijk; Nīderlande) – par MIB priekšsēdētāja vietnieci; b) Inge van Daika (Nīderlande), Marija Terēza Kavāsu (Maria Tereza Cavaco; Portugāle), Aleksandrs Gotjē (Alexandre Gautier; Fancija), Salvatore Luidži Alonzo (Salvatore Luigi Alonzo; Itālija), Juliāns Raišle (Julian Reischle; Vācija), Karloss Konesa (Carlos Conesa; Spānija), Marks Ležolī (Marc Lejoly; Beļģija), Kirsi Ripati (Kirsi Ripatti; Somija) un Petija Nīderlendere (Petia Niederländer; Austrija) tika iecelti par MIB locekļiem no euro zonas valstu centrālajām bankām; c) Kristīna Vejshamara (Christina Wejshammar; Zviedrija) un Pēters E. Storgords (Peter E. Storgaard; Dānija) tika iecelti par MIB locekļiem no ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām; d) Etjēns Gosē (Etienne Goosse) un Žans Marks Esotjē (Jean-Marc Eyssautier) tika iecelti par MIB locekļiem, kas nepārstāv centrālās bankas.

TARGET2 vērtspapīriem līgumiskā regulējuma aktualizēšana

Padome 2023. gada 10. maijā pārskatīja TARGET2 vērtspapīriem (T2V) līgumisko regulējumu un apstiprināja attiecīgos grozītos līgumus. Pārskatīšanas mērķis bija nodrošināt, lai līgumiskais regulējums pienācīgi atspoguļotu laika gaitā notikušās pārmaiņas un T2V platformas pašreizējo stāvokli. Aktualizētie dokumenti tiks publicēti pēc tam, kad tos būs parakstījušas attiecīgās puses.

Ziņojums par krāpniecību ar maksājumu kartēm 2020. un 2021. gadā

Padome 2023. gada 19. maijā pieņēma zināšanai Eurosistēmas ziņojumu par krāpšanu ar maksājumu kartēm 2020. un 2021. gadā un deva atļauju to publicēt. Ziņojumā izklāstītas ar maksājumu kartēm saistīto krāpniecisko darījumu vispārējās tendences un iezīmes periodā, kas aptver 2020. un 2021. gadu, un tas attiecas uz Vienotajā euro maksājumu telpā izsniegtajām kartēm. Tajā sniegts arī pārskats par regulatīvo pasākumu un koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas ietekmi uz krāpniecību ar maksājumu kartēm. Ziņojums un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank emitēto diskonta parādzīmju tirgojamības ierobežošanu un procentu likmes maksimālās robežvērtības pagarināšanu

Padome 2023. gada 26. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2023/10, kas sagatavots pēc ECB pašas iniciatīvas.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 648/2012, (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2017/1131 groza attiecībā uz pasākumiem, lai mazinātu pārmērīgas riska pozīcijas attiecībā uz trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem un uzlabotu Savienības tīrvērtes tirgu efektivitāti, un priekšlikumu direktīvai, ar ko Direktīvas 2009/65/EK, 2013/36/ES un (ES) 2019/2034 groza attiecībā uz pieeju koncentrācijas riskam ar centrālajiem darījumu partneriem un darījuma partnera riskam atvasināto instrumentu darījumos, kuriem tīrvērte veikta centralizēti

Padome 2023. gada 26. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2023/11 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par kredītiestāžu likvidāciju

Padome 2023. gada 19. maijā pieņēma Atzinumu CON/2023/12 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem

Padome 2023. gada 24. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2023/12 Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem.

ECB banku uzraudzība

ECB norādījumi par būtiskas līdzdalības procedūrām

ECB 2023. gada 23. maijā publicēja norādījumus par būtiskas līdzdalības procedūrām kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm, kurā sniegts pārskats un novērtējums par attiecīgās sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem. Dokuments un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem