Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Μάιος 2023

26 Μαΐου 2023

Εξωτερική επικοινωνία

Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2022

Στις 5 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2022, η οποία παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2023.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Έκδοση «Financial Stability Review» – Μάιος 2023

Στις 24 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την έκδοση της επισκόπησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (Financial Stability Review) του Μαΐου 2023 και ενέκρινε τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκδοση αυτή, εκτός από τη συνοπτική παρουσίαση των βασικών ευπαθειών χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ, περιλαμβάνει τρία ειδικά άρθρα. Το πρώτο εξετάζει πώς η αλληλεπίδραση μεταξύ της ρευστότητας στην αγορά και της ρευστότητας στη χρηματοδότηση μπορεί να επιτείνει τις εντάσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το δεύτερο διερευνά τους διαύλους μέσω των οποίων οι εντάσεις σε μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις τράπεζες της ζώνης του ευρώ. Το τρίτο είναι αφιερωμένο στις εργασίες για τον εντοπισμό πιθανών απειλών από την κλιματική αλλαγή και παρέχει μια εισαγωγική παρουσίαση των συναφών κινδύνων για τα κράτη. Η έκθεση προγραμματίζεται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 31 Μαΐου 2023.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Νέες τεχνολογίες για τον διακανονισμό σε χρήμα κεντρικής τράπεζας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών χονδρικής

Στις 28 Απριλίου 2023 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διερευνήσει πιθανές λύσεις για τον διακανονισμό σε χρήμα κεντρικής τράπεζας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών χονδρικής που καταγράφονται σε πλατφόρμες τεχνολογίας κατανεμημένου καθολικού (distributed ledger). Θα συσταθεί μια ειδική ομάδα επαφών για την αγορά με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Ευρωσυστήματος και την προώθηση του διαλόγου. Το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Σύνθεση του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς από την 1η Ιουνίου 2023 έως τις 31 Μαΐου 2026

Στις 5 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς, καθώς η θητεία των εν ενεργεία μελών του λήγει στις 31 Μαΐου 2023. Αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τα ακόλουθα πρόσωπα των οποίων η θητεία θα διαρκέσει από την 1η Ιουνίου 2023 έως τις 31 Μαΐου 2026: α) Ulrich Bindseil (ΕΚΤ) ως Πρόεδρο και Inge van Dijk (Κάτω Χώρες) ως Αντιπρόεδρο, β) Inge van Dijk (Κάτω Χώρες), Maria Tereza Cavaco (Πορτογαλία), Alexandre Gautier (Γαλλία), Salvatore Luigi Alonzo (Ιταλία), Julian Reischle (Γερμανία), Carlos Conesa (Ισπανία), Marc Lejoly (Βέλγιο), Kirsi Ripatti (Φινλανδία) και Petia Niederländer (Αυστρία) ως μέλη από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ, γ) Christina Wejshammar (Σουηδία) και Peter E. Storgaard (Δανία) ως μέλη από κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ, και δ) Etienne Goosse και Jean-Marc Eyssautier ως μέλη εκτός κεντρικών τραπεζών.

Επικαιροποίηση του συμβατικού πλαισίου του TARGET2-Securities

Στις 10 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο επανεξέτασε το συμβατικό πλαίσιο του TARGET2-Securities (T2S) και ενέκρινε τις σχετικές τροποποιημένες συμφωνίες. Σκοπός της επανεξέτασης ήταν να διασφαλιστεί ότι το συμβατικό πλαίσιο αποτυπώνει σωστά την εξέλιξη, που έχει σημειωθεί στην πάροδο του χρόνου, και την τρέχουσα κατάσταση της πλατφόρμας T2S. Τα επικαιροποιημένα έγγραφα θα δημοσιευθούν μετά την υπογραφή τους από τα σχετικά μέρη.

Έκθεση σχετικά με τις απάτες με κάρτα το 2020 και το 2021

Στις 19 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της έκθεσης του Ευρωσυστήματος σχετικά με τις απάτες με κάρτα το 2020 και το 2021 και ενέκρινε τη δημοσίευσή της. Η έκθεση παρουσιάζει τις γενικές τάσεις και μοτίβα όσον αφορά τις απάτες που συνέβησαν σε πληρωμές με κάρτα κατά την περίοδο 2020-21 για κάρτες που εκδόθηκαν εντός του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ. Επίσης, παρουσιάζει συνοπτικά τον αντίκτυπο των ρυθμιστικών μέτρων και της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) στις απάτες με κάρτα. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον περιορισμό της εμπορευσιμότητας γραμματίων προεξόφλησης που εκδίδονται από τη Magyar Nemzeti Bank και με την παράταση ισχύος ανώτατου ορίου επιτοκίου

Στις 26 Απριλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/10, με πρωτοβουλία της ΕΚΤ.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 648/2012, (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και (ΕΕ) 2017/1131 όσον αφορά μέτρα για τον μετριασμό της υπερβολικής έκθεσης σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους τρίτων χωρών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών εκκαθάρισης της Ένωσης και με πρόταση οδηγίας για την τροποποίηση των οδηγιών 2009/65/ΕΕ, 2013/36/ΕΕ και (ΕΕ) 2019/2034 όσον αφορά την αντιμετώπιση του κινδύνου συγκέντρωσης έναντι των κεντρικών αντισυμβαλλομένων και του κινδύνου αντισυμβαλλομένου στις κεντρικά εκκαθαριζόμενες συναλλαγές παραγώγων

Στις 26 Απριλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/11, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 19 Μαΐου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/12, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Στις 24 Απριλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2023/12 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης ειδικών συμμετοχών

Στις 23 Μαΐου 2023 η ΕΚΤ δημοσίευσε τον οδηγό της σχετικά με τις διαδικασίες απόκτησης ειδικών συμμετοχών, μαζί με έγγραφο παρατηρήσεων στο οποίο παρουσιάζονται συνοπτικά και αξιολογούνται τα σχόλια που λήφθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης. Τα έγγραφα και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου