Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

декември 2021 г.

17 декември 2021 г.

Пазарни операции

Повишаване на лимита за парично обезпечение при предоставяне в заем на ценни книжа

На 15 ноември 2021 г. Управителният съвет реши да повиши лимита за предоставяне в заем на ценни книжа по програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP) срещу парично обезпечение на 150 млрд. евро – двойно спрямо лимита от 75 млрд. евро, който беше в сила от март 2018 г. Тази промяна отразява, освен всичко останало, нарасналия обем активи, придобити с течение на времето по APP/PEPP. Информацията по темата е съответно актуализирана на страницата за предоставянето в заем на ценни книжа на уебсайта на ЕЦБ.

Годишен преглед на списъка на приемливи нерегулирани пазари и списъка на признати агенции в рамката за обезпеченията на Евросистемата

В резултат от годишния преглед на тези списъци на 9 декември 2021 г. Управителният съвет реши да остави непроменен списъка на нерегулираните пазари, а в списъка на признати агенции да добави четири: Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat и Instituto Catalán De Finanzas (ICF). Това означава, че тези агенции стават допустими за участие в програмата за закупуване на активи на публичния сектор. Двата списъка са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Надзорна рамка на Евросистемата за електронни платежни инструменти, схеми и споразумения

На 15 ноември 2021 г. Управителният съвет одобри Надзорната рамка на Евросистемата за електронни платежни инструменти, схеми и споразумения (рамката PISA) и разреши нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ. Рамката PISA замества сегашния подход и стандарти на Евросистемата в надзора на платежните инструменти, включително всички свързани рамки за надзор на картови плащания, директни дебити и кредитни преводи, както и целите по отношение на сигурността при електронните пари. Очаква се фирмите, които вече са обект на надзор от страна на Евросистемата, да постигнат съответствие с принципите на новата рамка до 15 ноември 2022 г. Останалите ще имат едногодишен гратисен срок от момента на уведомлението, че ще бъдат обект на надзор по рамката PISA. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно изискванията за отчетност за трансграничните сделки за услуги в Австрия

На 10 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/31 по искане на Oesterreichische Nationalbank.

Становище на ЕЦБ относно задължението за получаване на плащания в брой в Дания

На 12 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/32 по искане на датската Служба за финансов надзор.

Становище на ЕЦБ относно надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа в Литва

На 15 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/33 по искане на Lietuvos bankas.

Становище на ЕЦБ относно новите и разширени задачи на Banco de España във връзка с обезпечените облигации и единната зона за плащания в евро

На 16 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/34 по искане на испанското Министерство на икономиката и цифровата трансформация.

Становище на ЕЦБ относно определянето на Central Bank of Cyprus за агенция за извънредно гражданско планиране

На 22 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/35 по искане на министъра на отбраната на Република Кипър.

Становище на ЕЦБ относно изменението на договорите за кредити в швейцарски франкове в Словения

На 26 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/36 по искане на Националното събрание на Република Словения.

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент за разширяване на изискванията за проследимост на преводите на криптоактиви

На 30 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/37 по искане на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Административно управление

Преработени Насоки за етичната рамка на Евросистемата и ЕНМ

На 2 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/49 за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата (преработен текст), както и, по предложение на Надзорния съвет, Насоки ЕЦБ/2021/50 за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм (преработен текст). Етичните рамки на Евросистемата и ЕНМ бяха първоначално приети от Управителния съвет през 2015 г. с цел да бъдат установени минимални етични стандарти, които централните банки от еврозоната и националните компетентни органи да включат във вътрешните си правила. Преразглеждането на Насоките за етичните рамки на Евросистемата и ЕНМ стана наложително поради динамичния характер на стандартите за интегритет и добро институционално управление, както и поради повишеното равнище на обществен контрол. Целта е етичните рамки да бъдат коригирани така, че да отразяват най-добрите практики, за да продължават да налагат най-високи стандарти. Оперативната група на служителите по етичните въпроси и нормативното съответствие извърши прегледа през изминалата година в рамките на редовен преглед, в който участват всички централни банки и национални компетентни органи от еврозоната. Промените засягат главно разпоредбите за частните финансови сделки. Те вече са по-конкретни и релевантни, като същевременно прилагането и спазването им е опростено. Освен това разпоредбите относно периодите преди заемането и след напускането на длъжност са по-строги, за да се предотвратят по-ефикасно конфликтите на интереси.

Създаване на Конференция по етичните въпроси и нормативното съответствие

На 2 ноември 2021 г. Управителният съвет реши да преобразува Оперативната група на служителите по етичните въпроси и нормативното съответствие в Конференция по етичните въпроси и нормативното съответствие. Това не променя основната задача на групата да подкрепя и консултира всички институции членки по съгласуваното прилагане и редовното преразглеждане на Насоките по етичните рамки на Евросистемата/ЕНМ. Управителният съвет счита, че промяната отразява по-добре постоянния характер на групата, факта, че тя обхваща цялата Евросистема и ЕНМ, както и нарастващото значение на етичните въпроси и нормативното съответствие в по-общ план. В стандартния си състав Конференцията се състои от главните служители по етичните въпроси и нормативното съответствие в централните банки от Евросистемата и националните компетентни органи (НКО) на държавите членки на ЕС, които участват в ЕНМ. Централните банки на държави членки на ЕС извън еврозоната и НКО на държави членки на ЕС, които не участват в ЕНМ, могат да бъдат поканени да участват в работата на Конференцията, както е целесъобразно, с оглед на това да допринесат за интеграцията на системата и да бъдат популяризирани високи стандарти на професионална етика и интегритет извън Евросистемата/ЕНМ.

Изменения на правни актове, свързани с рамката за счетоводна и финансова отчетност на Евросистемата

На 11 ноември 2021 г. Управителният съвет прие изменения на правни актове, свързани с рамката на Евросистемата за счетоводна и финансова отчетност, а именно Насоки ЕЦБ/2021/51 за изменение на Насоки (ЕС) 2016/2249 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки, и Решение ЕЦБ/2021/52 за изменение на Решение (ЕС) 2016/2247 относно годишните отчети на Европейската централна банка. Промените са от техническо естество. Правните актове ще се прилагат от 31 декември 2021 г.

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 30 ноември 2021 г. Управителният съвет назначи г-н Петер Е. Сторгаард, който отговаря за финансовата стабилност, включително платежните системи, в Danmarks Nationalbank, за член на Съвета за пазарна инфраструктура от национална централна банка извън Евросистемата, за срок до 31 май 2022 г. Г-н Сторгаард заменя на този пост г-н Карстен Билтофт, който напусна Danmarks Nationalbank.

Нов председател на Комитета за финансова стабилност

На 1 декември 2021 г. Управителният съвет назначи г-жа Корнелия Холтхаузен, генерален директор на ГД „Макропруденциална политика и финансова стабилност“, за председател на Комитета за финансова стабилност с незабавно действие и срок до 31 декември 2022 г., така че нейният мандат да съвпадне с тези на всички останали председатели на комитети на ЕСЦБ/Евросистемата, назначени или преназначени през декември 2019 г.

Членове на Комитета за одит и Комитета по етика на ЕЦБ

На 15 декември 2021 г. Управителният съвет удължи назначенията на г-н Янис Стурнарас (председател) в Комитета за одит на ЕЦБ и на г-н Ерки Лийканен в Комитета по етика на ЕЦБ за втори мандат. Освен това Управителният съвет назначи г-н Клаас Кнот за член на Комитета за одит от Управителния съвет на ЕЦБ, а г-н Йенс Вайдман – за външен член на същия комитет. Всички тези назначения са за срок от три години.

Назначаване на представител на ЕЦБ в Надзорния съвет

На 15 декември 2021 г. Управителният съвет назначи г-жа Аннели Туоминен за представител на ЕЦБ в Надзорния съвет за петгодишен мандат, който не подлежи на подновяване. Тя заменя на този пост г-н Пенти Хакарайнен, чийто мандат изтича на 31 януари 2022 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Статистика

Новини във връзка с Интегрираната отчетна рамка

На 7 декември 2021 г. Управителният съвет одобри публикуването на първите резултати от оценката на разходите и ползите във връзка с Интегрираната отчетна рамка (IReF) и на свързаните документи, и реши да постави началото на етапа на разработване на проекта. Тази хармонизирана система за статистическо отчитане има за цел да улесни банките в отчитането на статистически данни пред Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и да намали бремето на отчетността, използвайки цифровизацията и високотехнологични практики за производство. Системата също така ще улесни създателите на политики в техните анализи и съпоставки на релевантните данни. IReF ще осигури единна статистическа терминология и ще стандартизира информацията, която банките трябва да предоставят на съответните си централни банки. Тя е приносът на ЕЦБ към европейските институционални усилия за интегриране на статистическата, пруденциалната и свързаната с преструктуриране отчетност. Държавите членки на ЕС извън еврозоната могат да решат да приемат посредством националното законодателство отчитането по IReF, изцяло или частично. При условие че Управителният съвет приеме Регламента за IReF през 2024 г., рамката се очаква да влезе в действие през 2027 г. Този времеви хоризонт предоставя на отчетните единици и на Евросистемата достатъчно време да подготвят необходимата правна и техническа рамка. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Отговор на Евросистемата на съобщение на Европейската комисия „Икономиката на ЕС след COVID-19 – последици за икономическото управление“

Управителният съвет обсъди съобщението на Европейската комисия от 19 октомври 2021 г. „Икономиката на ЕС след COVID-19 – последици за икономическото управление“, с акцент върху реформирането на Пакта за стабилност и растеж. На 1 декември 2021 г. Управителният съвет прие отговора на Евросистемата и одобри публикуването му. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

Спазване на Насоките на Европейския банков орган (ЕБО) относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС

На 11 ноември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да бъде уведомен ЕБО, че за значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ ще спазва Насоките относно наблюдението на прага и други процедурни аспекти във връзка с учредяването на междинно предприятие майка от ЕС съгласно член 21б от Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/08), когато в рамката на ЕЦБ бъдат изпълнени необходимите вътрешни процедури за прилагането им. В момента ЕЦБ разработва наръчник, в който се излагат релевантните политики и процедури за съвместните надзорни екипи.

Доклад за надзорния преглед на подхода на банките към управлението на рисковете, свързани с климата и околната среда

На 17 ноември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на доклад за състоянието на управлението на рисковете, свързани с климата и околната среда, в банковия сектор. Докладът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Надзорни приоритети за 2022–2024 г.

На 19 ноември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да публикува резултата от анализа на рисковете и приоритетите от 2021 г. и надзорните приоритети на европейския банков надзор за периода 2022–2024 г. Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Преработено ръководство и нов въпросник за оценките за надеждност и пригодност

На 6 декември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува преработеното ръководство и новия въпросник за оценките за надеждност и пригодност – изменени вследствие на неотдавнашна публична консултация. Информация по темата е публикувана на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с Насоките на ЕБО за разумни политики за определяне на възнагражденията и относно вътрешното управление

На 8 декември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките на ЕБО за разумни политики за определяне на възнагражденията (EBA/GL/2021/04) и относно вътрешното управление (EBA/GL/2021/05). И двата документа представляват актуализации на предишни Насоки на ЕБО, така че да бъдат отразени измененията, които въвежда Директива 2013/36/ЕС (ДКИ V). Насоките ще се прилагат от 31 декември 2021 г.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите