Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada decembris

2021. gada 17. decembrī

Tirgus operācijas

Skaidrās naudas nodrošinājuma limita paaugstināšana vērtspapīru aizdevumiem

Padome 2021. gada 15. novembrī nolēma paaugstināt limitu vērtspapīru aizdevumiem aktīvu iegādes programmas (AIP) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas (PĀAIP) ietvaros, kas veikti pret skaidrās naudas nodrošinājumu, līdz 150 mljrd. euro, tādējādi dubultojot agrāko 75 mljrd. euro limitu, kas bija spēkā kopš 2018. gada marta. Šī pārmaiņa atspoguļo arī AIP un PĀAIP ietvaros laika gaitā iegādāto aktīvu atlikuma pieaugumu. Attiecīgi atjaunota atbilstošā informācija ECB interneta vietnes sadaļā par vērstpapīru aizdevumiem.

Eurosistēmas nodrošinājuma sistēmas ietvaros pieņemamo neregulēto tirgu saraksta un atzīto aģentūru saraksta ikgadējā pārskatīšana

Padome 2021. gada 9. decembrī pēc šo sarakstu ikgadējās pārskatīšanas nolēma nemainīt pieņemamo neregulēto tirgu sarakstu un pievienot atzīto aģentūru sarakstam četras aģentūras (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat un Instituto Catalán De Finanzas (ICF)). Tādējādi šīs aģentūras tagad atbilst dalībai valsts sektora aktīvu iegādes programmā. Abi saraksti pieejami ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Eurosistēmas elektronisko maksāšanas līdzekļu, shēmu un procedūru pārraudzības regulējums

Padome 2021. gada 15. novembrī apstiprināja Eurosistēmas elektronisko maksāšanas līdzekļu, shēmu un procedūru pārraudzības regulējumu (MLSP regulējumu) un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. MLSP regulējums aizstāj pašreizējo Eurosistēmas pārraudzības pieeju un maksāšanas līdzekļu pārraudzības standartus, t.sk. visus atbilstošos karšu, tiešā debeta un kredīta pārvedumu pārraudzības regulējumus, kā arī elektroniskās naudas drošības mērķus. Tiek sagaidīts, lai uzņēmumi, kuri jau ir pakļauti Eurosistēmas pārraudzībai, nodrošinātu atbilstību jaunā regulējuma principiem līdz 2022. gada 15. novembrim. Pārējiem uzņēmumiem tiks piešķirts atvieglotu nosacījumu periods, kas ilgs vienu gadu no brīža, kad šiem uzņēmumiem tiks paziņots, ka tie tiks pakļauti pārraudzībai MLSP regulējuma ietvaros. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par pārskatu sniegšanas prasībām attiecībā uz pārrobežu pakalpojumu darījumiem Austrijā

Padome 2021. gada 10. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/31 pēc Oesterreichische Nationalbank lūguma.

ECB atzinums par pienākumu pieņemt maksājumus skaidrā naudā Dānijā

Padome 2021. gada 12. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/32 pēc Dānijas Finanšu uzraudzības iestādes lūguma.

ECB atzinums par maksājumu un vērtspapīru norēķinu sistēmu pārraudzību Lietuvā

Padome 2021. gada 15. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/33 pēc Lietuvos bankas lūguma.

ECB atzinums par Banco de España jaunajiem un paplašinātajiem uzdevumiem saistībā ar nodrošinātajām obligācijām un vienoto euro maksājumu telpu

Padome 2021. gada 16. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/34 pēc Spānijas Ekonomikas un digitālās transformācijas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Central Bank of Cyprus noteikšanu par ārkārtas civilās plānošanas aģentūru

Padome 2021. gada 22. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/35 pēc Kipras Republikas aizsardzības ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Šveices franku kredītlīgumos Slovēnijā

Padome 2021. gada 26. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/36 pēc Slovēnijas Republikas Nacionālās Asamblejas lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko izsekojamības prasības attiecina arī uz kriptoaktīvu pārvedumiem

Padome 2021. gada 30. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/37 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas un VUM ētikas pamatnostādņu pārskatīšana

Padome 2021. gada 2. novembrī pieņēma Pamatnostādni ECB/2021/49, ar ko nosaka Eurosistēmas ētikas regulējuma principus (pārstrādāta redakcija), un, sekojot Uzraudzības padomes priekšlikumam, Pamatnostādni ECB/2021/50, ar ko nosaka Vienotā uzraudzības mehānisma ētikas regulējuma principus (pārstrādāta redakcija). Padome Eurosistēmas un VUM ētikas pamatnostādnes sākotnēji pieņēma 2015. gadā, lai ieviestu vienotus minimālos ētikas standartus, kas euro zonas centrālajām bankām un nacionālajām kompetentajām iestādēm jāietver savos iekšējos noteikumos. Eurosistēmas un VUM ētikas pamatnostādņu pārskatīšana bija nepieciešama sakarā ar integritātes un labas pārvaldības standartu dinamisko raksturu un pastiprināto sabiedrības kritisko attieksmi. Pārskatīšanas mērķis bija pielāgot ētikas pamatnostādnes, lai tās atspoguļotu labāko praksi, nodrošinot, ka šie pamatprincipi arī turpmāk atspoguļo mūsdienīgus standartus. Pārskatīšanu iepriekšējo gadu laikā veica Ētikas un atbilstības koordinatoru darba grupa kā daļu no regulārās pārskatīšanas, iesaistot visas euro zonas centrālās bankas un nacionālās kompetentās iestādes. Grozījumi galvenokārt saistīti ar noteikumiem par privātajiem finanšu darījumiem, kas kļuvuši konkrētāki un atbilstošāki, vienlaikus vienkāršojot to īstenošanu un ievērošanu. Noteikti arī stingrāki noteikumi attiecībā uz pirmsnodarbinātības un pēcnodarbinātības periodu, lai efektīvāk novērstu interešu konfliktus.

Ētikas un atbilstības konferences izveide

Padome 2021. gada 2. novembrī nolēma pārveidot Ētikas un atbilstības koordinatoru darba grupu par Ētikas un atbilstības konferenci (Ethics and Compliance Conference; ECC). Grupas galvenais darbības virziens nemainīsies – tā joprojām sniegs visām iesaistītajām institūcijām atbalstu un konsultācijas par Eurosistēmas un VUM ētikas pamatnostādnēm un regulāri pārskatīs šīs pamatnostādnes. Padome uzskatīja, ka šāda pārmaiņa labāk atspoguļotu grupas darbības ilglaicību, visas Eurosistēmas/VUM aptvērumu un plašākā skatījumā – pieaugošo ētikas un atbilstības jautājumu nozīmību. ECC parastajā sastāvā ietilpst Eurosistēmas centrālo banku vadošās ētikas un atbilstības amatpersonas un VUM iesaistīto ES dalībvalstu nacionālās kompetentās iestādes. Ārpus euro zonas esošo valstu centrālās bankas un VUM neiesaistīto ES dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā var tikt uzaicinātas piedalīties ECC darbā, lai sekmētu sistēmas integrāciju un veicinātu augstus profesionālās ētikas un integritātes standartus ārpus Eurosistēmas/VUM.

Grozījumi tiesību aktos, kas saistīti ar Eurosistēmas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas regulējumu

Padome 2021. gada 11. novembrī pieņēma grozījumus tiesību aktos, kas saistīti ar Eurosistēmas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas regulējumu, proti, Pamatnostādni ECB/2021/51, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/2249 par grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas tiesisko regulējumu Eiropas Centrālo banku sistēmā, un Lēmumu ECB/2021/52, ar ko groza Lēmumu (ES) 2016/2247 par Eiropas Centrālās bankas gada pārskatiem. Grozījumi ir tehniska rakstura. Šie tiesību akti piemērojami ar 2021. gada 31. decembri.

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2021. gada 30. novembrī iecēla Pēteru E. Storgordu (Peter E. Storgaard), kurš atbild par finanšu stabilitātes un maksājumu sistēmu jomu Danmarks Nationalbank, par ārpus Eurosistēmas esošu nacionālo centrālo banku pārstāvošu Tirgus infrastruktūras valdes locekli uz periodu līdz 2022. gada 31. maijam. Pēters E. Storgords aizstās Karstenu Biltoftu (Karsten Biltoft), kurš pārtrauc darbu Danmarks Nationalbank.

Iecelta jauna Finanšu stabilitātes komitejas priekšsēdētāja

Padome 2021. gada 1. decembrī iecēla Makrouzraudzības politikas un finanšu stabilitātes ģenerāldirektorāta ģenerāldirektori Kornēliju Holthauzenu (Cornelia Holthausen) par Finanšu stabilitātes komitejas priekšsēdētāju. Viņas pilnvaru termiņš sākās nekavējoties un ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstoši pārējo ECBS/Eurosistēmas komiteju priekšsēdētāju, kas tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2019. gada decembrī, pilnvaru termiņiem.

ECB Audita komitejas un ECB Ētikas komitejas locekļi

Padome 2021. gada 15. decembrī uz vēl vienu termiņu pagarināja Jaņa Sturnara (Yannis Stournaras; priekšsēdētājs) pilnvaru termiņu ECB Audita komitejā un Erki Līkanena (Erkki Liikanen) pilnvaru termiņu ECB Ētikas komitejā. Padome arī iecēla Klāsu Knotu (Klaas Knot) par Padomes locekli ECB Audita komitejā un Jensu Veidmani (Jens Weidmann) par ārējo locekli ECB Audita komitejā. Visu šo amata pilnvaru termiņu laiks ir trīs gadi.

ECB pārstāvja iecelšana Uzraudzības valdē

Padome 2021. gada 15. decembrī iecēla Anneli Tominenu (Anneli Tuominen) par ECB pārstāvi Uzraudzības valdē uz pieciem gadiem bez atkārtotas iecelšanas tiesībām. Viņa stājas šai amatā Penti Hakarainena (Pentti Hakkarainen) vietā, kura amata pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada 31. janvārī. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Statistika

Ar Vienoto pārskatu sniegšanas sistēmu saistītās norises

Padome 2021. gada 7. decembrī apstiprināja publicēšanai Vienotās pārskatu sniegšanas sistēmas (Integrated Reporting Framework; IReF) izmaksu un ieguvumu novērtējuma pirmos rezultātus un saistītos dokumentus un nolēma uzsākt projekta izstrādes posmu. Šīs harmonizētās statistikas pārskatu sniegšanas sistēmas mērķis ir panākt, lai bankām būtu vieglāk sniegt Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) statistiskos datus un mazinātos to datu sniegšanas slogs, izmantojot digitalizāciju un mūsdienīgu apstrādes praksi. Sistēma arī ļaus politikas veidotājiem vieglāk analizēt un salīdzināt atbilstošos datus. IReF nodrošinās vienotu izpratni par statistikas jēdzieniem un standartizēs informāciju, kas bankām jāsniedz savas valsts centrālajai bankai. Tas ir ECBS ieguldījums Eiropas institūciju centienos integrēt statistikas, noregulējuma un prudenciālo datu sniegšanu. Ārpus euro zonas esošās ES dalībvalstis var savos nacionālajos tiesību aktos pilnībā vai daļēji pārņemt IReF pārskatu sniegšanas praksi. Paredzēts, ka Padome 2024. gadā pieņems IReF regulu un sistēma uzsāks darbību 2027. gadā. Ieviešot sistēmu, datu sniedzējiem un Eurosistēmai tiks dots pietiekami daudz laika, lai sagatavotu nepieciešamo juridisko un tehnisko ietvaru. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Sadarbība starptautiskajā un Eiropas līmenī

Eurosistēmas atbilde uz Eiropas Komisijas paziņojumu "ES ekonomika pēc Covid-19. Ietekme uz ekonomikas pārvaldību"

Padome apsprieda Eiropas Komisijas 2021. gada 19. oktobra paziņojumu "ES ekonomika pēc Covid-19. Ietekme uz ekonomikas pārvaldību", galveno uzmanību pievēršot Stabilitātes un izaugsmes pakta pārveidošanai. Padome 2021. gada 1. decembrī apstiprināja Eurosistēmas atbildi un deva atļauju to publicēt. Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma ES izveidi

Padome 2021. gada 11. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par robežvērtības un citu procesuālo aspektu uzraudzību attiecībā uz mātes starpniekuzņēmuma Eiropas Savienībā izveidi saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 21.b pantu (EBA/GL/2021/08) tad, kad tiks veikti nepieciešamie iekšējie procesuālie pasākumi, lai pamatnostādnes īstenotu ECB regulējumā. ECB pašlaik izstrādā rokasgrāmatu kopējām uzraudzības komandām, kurā tiks izklāstīta atbilstošā politika un procedūras.

Ziņojums par uzraudzības pārbaudi saistībā ar banku pieeju klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldībai

Padome 2021. gada 17. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt ziņojumu par klimata pārmaiņu un vides risku pārvaldības stāvokli banku sektorā. Ziņojums pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

2022.–2024. gada uzraudzības prioritātes

Padome 2021. gada 19. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt 2021. gada risku un prioritāšu novērtējuma rezultātus un Eiropas banku uzraudzības prioritātes 2022.–2024. gada periodam. Attiecīgā publikācija pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Pārskatītie norādījumi un jaunā anketa atbilstības un piemērotības novērtēšanai

Padome 2021. gada 6. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt pārskatītos norādījumus un jauno anketu atbilstības un piemērotības novērtēšanai. Attiecīgā informācija pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par pareizu atalgojuma politiku un iekšējo pārvaldību

Padome 2021. gada 8. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par pareizu atalgojuma politiku (EBA/GL/2021/04) un iekšējo pārvaldību (EBA/GL/2021/05). Abas pamatnostādnes ir iepriekšējo EBI pamatnostādņu aktualizētas versijas, kas izstrādātas, ņemot vērā ar Direktīvu 2013/36/ES (CRD V) veiktos grozījumus, un tās piemērojamas ar 2021. gada 31. decembri.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem