SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

December 2021

17. december 2021

Markedsoperationer

Højere grænse for kontant sikkerhedsstillelse i forbindelse med værdipapirudlån

Den 15. november 2021 besluttede Styrelsesrådet at forhøje grænsen for værdipapirudlån mod kontant sikkerhedsstillelse inden for programmet til opkøb af aktiver (APP) og opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation (PEPP) til 150 mia. euro, hvilket er en fordobling i forhold til den grænse på 75 mia. euro, som havde været gældende siden marts 2018. Ændringen afspejler bl.a. stigningen i beholdningen af aktiver, der over tid er opkøbt under APP/PEPP. Den relevante information opdateres på siderne om værdipapirudlån på ECB's websted.

Årlig gennemgang af listen over godkendte ikke-regulerede markeder og listen over godkendte agencies i Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse

Den 9. december 2021 besluttede Styrelsesrådet efter den årlige gennemgang af disse lister ikke at ændre listen over godkendte ikke-regulerede markeder og at tilføje fire agencies (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat og Instituto Catalán De Finanzas (ICF)) på listen over godkendte agencies. Herved er disse agencies godkendt til opkøbsprogrammet inden for den offentlige sektor. Begge lister findes på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Eurosystemets rammer for overvågning af elektroniske betalingsinstrumenter, -ordninger og -aftaler

Den 15. november 2021 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets rammer for overvågning af elektroniske betalingsinstrumenter, -ordninger og -aftaler (PISA-rammerne) og gav tilladelse til, at de offentliggøres på ECB's websted. PISA-rammerne erstatter Eurosystemets nuværende tilgang til overvågningen og overvågningsstandarder for betalingsinstrumenter, herunder de dertil knyttede overvågningsrammer for kort, direkte debiteringer og kreditoverførsler, samt sikkerhedsmålene for e-penge. Virksomheder, der allerede er omfattet af Eurosystemets overvågning, forventes at efterleve principperne i de nye rammer inden 15. november 2022. Andre virksomheder vil have en frist på et år, fra de underrettes om, at de underlægges overvågning inden for PISA-rammerne. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om rapporteringskrav for grænseoverskridende servicetransaktioner i Østrig

Den 10. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/31 på anmodning af Oesterreichische Nationalbank.

ECB's udtalelse om forpligtelsen til at acceptere kontantbetalinger i Danmark

Den 12. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/32 på anmodning af Finanstilsynet i Danmark.

ECB's udtalelse om overvågningen af betalings- og værdipapirafviklingssystemer i Litauen

Den 15. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/33 på anmodning af Lietuvos bankas.

ECB's udtalelse om Banco de Españas nye og udvidede opgaver hvad angår særligt dækkede obligationer og det fælles eurobetalingsområde

Den 16. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/34 på anmodning af det spanske økonomiministerium og ministerium for digital omstilling.

ECB's udtalelse om udpegningen af Central Bank of Cyprus som nødplanlægningsmyndighed

Den 22. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/35 på anmodning af Republikken Cyperns forsvarsminister.

ECB's udtalelse om ændringen af låneaftaler i schweiziske franc i Slovenien

Den 26. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/36 på anmodning af Republikken Sloveniens Nationalforsamling.

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om udvidelse af sporbarhedskravene til at omfatte overførsler af kryptoaktiver

Den 30. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/37 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

Corporate governance

Gennemgang af Eurosystemets og SSM's etiske retningslinjer

Den 2. november 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/49 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet (omarbejdet) og, efter forslag fra Tilsynsrådet, retningslinje ECB/2021/50 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (omarbejdning). Eurosystemets og SSM's etiske retningslinjer blev oprindelig vedtaget af Styrelsesrådet i 2015 med det formål at opstille fælles etiske minimumsstandarder, som centralbankerne og de kompetente nationale myndigheder i euroområdet skulle implementere i deres interne regler. Det var nødvendigt at revidere Eurosystemets og SSM's etiske retningslinjer, fordi standarder for integritet og god virksomhedsledelse er dynamiske, og på grund af en stigende offentlig kontrol. Formålet var at justere de etiske rammer, så de afspejler bedste praksis og fortsat lever op til tidssvarende standarder. En etik- og compliancetaskforce (Ethics and Compliance Officers Task Force) har foretaget gennemgangen gennem det seneste år som led i en regelmæssig gennemgang med deltagelse af alle centralbanker og kompetente nationale myndigheder i euroområdet. Ændringerne vedrører primært bestemmelserne om private finansielle transaktioner, som er gjort mere konkrete og relevante, samtidig med at det er gjort mere enkelt at gennemføre og overholde dem. Desuden er bestemmelserne om aktiviteter før og efter ansættelsen blevet styrket for at adressere interessekonflikter mere effektivt.

Oprettelse af en etik- og compliancekonference

Den 2. november 2021 besluttede Styrelsesrådet at omdanne etik- og compliancetaskforcen til en etik- og compliancekonference. Dette ændrer ikke ved gruppens primære fokus, dvs. at støtte og rådgive alle de institutioner, som er medlem, om den konsekvente gennemførelse og regelmæssige gennemgang af Eurosystemets og SSM's etiske retningslinjer. Det var Styrelsesrådets opfattelse, at ændringen bedre afspejler, at der er tale om en permanent gruppe, at den omfatter hele Eurosystemet og SSM, og at etik- og compliancespørgsmål generelt bliver mere og mere relevante. Etik- og compliancekonferencen omfatter i sin standardsammensætning ledende medarbejdere inden for etik og compliance i Eurosystemets centralbanker og de kompetente nationale myndigheder i de EU-lande, som deltager i SSM. Centralbanker i EU-lande uden for euroområdet og kompetente nationale myndigheder i de EU-lande, der ikke deltager i SSM, kan, alt efter omstændighederne, inviteres til at deltage i konferencens arbejde og herved bidrage til systemets integration og fremme høje standarder for faglig etik og integritet uden for Eurosystemet/SSM.

Ændring af retsakter i relation til Eurosystemets rammer for bogføring og regnskabsrapportering

Den 11. november 2021 vedtog Styrelsesrådet ændringer af retsakter i relation til Eurosystemets rammer for bogføring og regnskabsrapportering, nærmere bestemt retningslinje ECB/2021/51 om ændring af retningslinje (EU) 2016/2249 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker og afgørelse ECB/2021/52 om ændring af afgørelse (EU) 2016/2247 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab. Der er tale om tekniske ændringer af disse retsakter. De finder anvendelse fra 31. december 2021.

Nyt medlem af Markedsinfrastrukturrådet

Den 30. november 2021 udnævnte Styrelsesrådet Peter E. Storgaard, chef for Finansiel Stabilitet, herunder Betalingssystemer, i Danmarks Nationalbank, til medlem af Markedsinfrastrukturrådet indtil 31. maj 2022 som repræsentant for en national centralbank uden for Eurosystemet. Peter Storgaard træder i stedet for Karsten Biltoft, som har fratrådt sin stilling i Danmarks Nationalbank.

Ny formand for Komitéen for Finansiel Stabilitet

Den 1. december 2021 udpegede Styrelsesrådet Cornelia Holthausen, ECB's generaldirektør for Makroprudentiel Politik og Finansiel Stabilitet, til formand for Komitéen for Finansiel Stabilitet med øjeblikkelig virkning indtil 31. december 2022, således at afslutningen på perioden falder sammen med udløbet af embedsperioden for de øvrige formænd for Eurosystem-/ESCB-komitéerne, som blev udnævnt eller genudnævnt i december 2019.

Medlemskab af ECB's revisionsudvalg og ECB's etiske komité

Den 15. december 2021 forlængede Styrelsesrådet Yannis Stournaras' (formand) mandat i ECB's revisionsudvalg og Erkki Liikanens mandat i ECB's etiske komité for endnu en periode. Desuden udpegede Styrelsesrådet Klaas Knot til Styrelsesrådets medlem i ECB's revisionsudvalg og Jens Weidmann til eksternt medlem af ECB's revisionsudvalg. Alle disse udpegelser gælder for en periode på tre år.

Udpegelse af en ECB-repræsentant i Tilsynsrådet

Den 15. december 2021 udpegede Styrelsesrådet Anneli Tuominen til ECB's repræsentant i Tilsynsrådet for en periode på fem år, der ikke kan forlænges. Anneli Tuominen følger efter Pentti Hakkarainen, hvis mandat udløber 31. januar 2022. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Statistik

Udvikling i relation til den integrerede ramme for statistisk indberetning

Den 7. december 2021 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af de første resultater fra spørgeundersøgelsen til vurdering af cost-benefit vedrørende den integrerede rapporteringsramme og dertil knyttede dokumenter og besluttede at indlede udformningsfasen i projektet. Det harmoniserede system til statistisk indberetning skal gøre det nemmere for bankerne at indberette statistiske oplysninger til Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og mindske indberetningsbyrden ved at anvende digitalisering og en produktionspraksis på et højt teknisk niveau. Systemet vil også gøre det lettere for de politiske beslutningstagere at analysere og sammenligne de relevante data. Den integrerede rapporteringsramme vil skabe grundlag for en fælles forståelse af statistiske begreber og standardisere de oplysninger, som bankerne skal indberette til deres respektive centralbank. Rammen er ESCB's bidrag til de institutionelle bestræbelser, der gøres på europæisk plan for at integrere statistik-, tilsyns- og afviklingsindberetning. EU-lande uden for euroområdet kan vælge at indføre den integrerede rapporteringsramme helt eller delvist gennem national lovgivning. Med forbehold af Styrelsesrådets vedtagelse af IReF-forordningen i 2024 forventes den integrerede rapporteringsramme at kunne tages i brug i 2027. Denne tidsplan vil give rapporteringsenhederne og Eurosystemet tilstrækkelig tid til at forberede de nødvendige juridiske og tekniske rammer. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Internationalt og europæisk samarbejde

Eurosystemets svar på Europa-Kommissionens meddelelse "EU's økonomi efter covid-19: betydning for den økonomiske styring"

Styrelsesrådet drøftede Europa-Kommissionens meddelelse af 19. oktober 2021 om EU's økonomi efter covid-19: betydning for den økonomiske styring med fokus på, om stabilitets- og vækstpagten skal ændres. Den 1. december 2021 godkendte Styrelsesrådet Eurosystemets svar og gav tilladelse til, at det blev offentliggjort. Dokumentet er offentliggjort på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds retningslinjer vedrørende overvågning af tærsklen og andre proceduremæssige aspekter i forbindelse med etablering af et mellemliggende moderselskab i EU

Den 11. november 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – vil efterleve EBA's retningslinjer vedrørende overvågning af tærsklen og andre proceduremæssige aspekter i forbindelse med etablering af et mellemliggende moderselskab i EU i henhold til artikel 21b i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08), når de nødvendige trin i den interne procedure til gennemførelse heraf i ECB's ramme er blevet afsluttet. ECB er i øjeblikket ved at udarbejde en håndbog, der indeholder de relevante politikker og procedurer for de fælles tilsynsteam.

Rapport om tilsynskontrollen med bankernes tilgang til håndteringen af klima- og miljørisici

Den 17. november 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en rapport om status for styringen af klima- og miljørisici i banksektoren. Rapporten findes på ECB's banktilsynswebsted.

Tilsynsprioriteter for 2022-2024

Den 19. november 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre resultatet af arbejdet med risici og prioriteter i 2021 og ECB Banktilsyns tilsynsprioriteter for perioden 2022-2024. Der findes en rapport om dette på ECB's banktilsynswebsted.

Revideret vejledning og nyt spørgeskema til brug ved vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper-vurderinger)

Den 6. december 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre den reviderede vejledning og det nye spørgeskema til brug ved fit & proper-vurdering med de ændringer, som blev indført efter, at den var i offentlig høring for nylig. Information om høringen findes på ECB’s banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker og intern ledelse

Den 8. december 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB – for så vidt angår de signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn – efterlever EBA's retningslinjer om forsvarlige aflønningspolitikker (EBA/GL/2021/04) og om intern ledelse (EBA/GL/2021/05). Begge retningslinjer er en opdatering af EBA's tidligere retningslinjer for at indarbejde de ændringer, der blev indført med direktiv 2013/36/EU (det reviderede kapitalkravsdirektiv). De vil gælde fra 31. december 2021.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt