Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Decembrie 2021

17 decembrie 2021

Operațiuni de piață

Majorarea limitei garanțiilor sub formă de numerar în cadrul operațiunilor de împrumut de titluri de valoare

La data de 15 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să majoreze la 150 de miliarde EUR limita pentru împrumuturile de titluri de valoare acordate în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și al programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) și garantate cu numerar, dublând limita de 75 de miliarde EUR introdusă din martie 2018. Această modificare reflectă, printre altele, creșterea stocului de active care au fost achiziționate în timp în cadrul APP/PEPP. Informațiile pe această temă sunt actualizate în consecință pe paginile referitoare la împrumutul de titluri de valoare de pe website-ul BCE.

Evaluarea anuală a listei piețelor nereglementate acceptabile și a listei agențiilor recunoscute la nivelul cadrului de garantare al Eurosistemului

La data de 9 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis, ca urmare a evaluării anuale a acestor liste, să lase nemodificată lista piețelor nereglementate acceptabile și să adauge patru agenții (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat și Instituto Catalán De Finanzas (ICF)) pe lista agențiilor recunoscute. Aceste agenții devin astfel eligibile pentru programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public. Ambele liste sunt disponibile pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Cadrul de monitorizare al Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și aranjamentele aplicabile plăților electronice

La data de 15 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat cadrul de monitorizare al Eurosistemului pentru instrumentele, schemele și aranjamentele aplicabile plăților electronice (cadrul PISA) și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Cadrul PISA înlocuiește abordarea actuală în materie de monitorizare a Eurosistemului și standardele de monitorizare aplicabile instrumentelor de plată, inclusiv toate cadrele de monitorizare aferente aplicabile cardurilor, debitărilor directe și transferurilor de credit, precum și obiectivele în materie de securitate privind banii electronici. Companiile care fac deja obiectul monitorizării Eurosistemului sunt așteptate să adere la principiile noului cadru până la 15 noiembrie 2022. Altele vor beneficia de o perioadă de grație de un an din momentul în care au fost notificate că vor face obiectul monitorizării în cadrul PISA. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la obligațiile de raportare pentru tranzacțiile transfrontaliere de servicii în Austria

La data de 10 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/31, la solicitarea Oesterreichische Nationalbank.

Avizul BCE cu privire la obligația de acceptare a plăților în numerar în Danemarca

La data de 12 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/32, la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară din Danemarca.

Avizul BCE cu privire la monitorizarea sistemelor de plăți și de decontare a titlurilor de valoare în Lituania

La data de 15 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/33, la solicitarea Lietuvos bankas.

Avizul BCE cu privire la noile atribuții extinse ale Banco de España referitoare la obligațiunile garantate și la zona unică de plăți în euro

La data de 16 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/34, la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice și Transformării Digitale din Spania.

Avizul BCE cu privire la desemnarea Central Bank of Cyprus drept Agenție de planificare civilă în caz de urgență

La data de 22 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/35, la solicitarea ministrului apărării din Republica Cipru.

Avizul BCE cu privire la modificarea contractelor de împrumut în franci elvețieni în Slovenia

La data de 26 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/36, la solicitarea Adunării Naționale a Republicii Slovenia.

Avizul BCE cu privire la propunerea de regulament de extindere a cerințelor de trasabilitate la transferurile de criptoactive

La data de 30 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/37, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Guvernanță corporativă

Revizuirea orientărilor în materie de etică ale Eurosistemului și MUS

La data de 2 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/49 de stabilire a principiilor Cadrului etic al Eurosistemului (reformare) și, la propunerea Consiliului de supraveghere, Orientarea BCE/2021/50 privind principiile unui Cadru etic pentru Mecanismul unic de supraveghere (reformare). Orientările în materie de etică ale Eurosistemului și MUS au fost adoptate inițial de Consiliul guvernatorilor în anul 2015 în vederea stabilirii unor standarde etice minime comune care să fie implementate de băncile centrale și autoritățile naționale competente din zona euro în normele lor interne. Revizuirea orientărilor în materie de etică ale Eurosistemului și MUS a fost motivată de natura dinamică a standardelor de integritate și bună guvernanță, precum și de nivelurile tot mai ridicate de control public; scopul acesteia a fost ajustarea cadrelor etice în vederea reflectării în continuare a celor mai bune practici și a celor mai avansate standarde. Grupul operativ al responsabililor pe probleme de etică și conformitate a efectuat un exercițiu de revizuire pe parcursul anului trecut ca parte a evaluării periodice în care sunt implicate toate băncile centrale și autoritățile naționale competente din zona euro. Modificările se referă cu precădere la dispoziții privind tranzacțiile financiare private, care au devenit mai concrete și mai relevante, implementarea și aderarea la acestea fiind totodată simplificate. În plus, dispozițiile pre- și post-angajare au fost consolidate în vederea unei soluționări mai eficace a conflictelor de interese.

Crearea Conferinței de etică și conformitate

La data de 2 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a decis să transforme Grupul operativ al responsabililor pe probleme de etică și conformitate în Conferința de etică și conformitate (Ethics and Compliance Conference – ECC). Această decizie nu modifică obiectivul principal al grupului de a oferi sprijin și consultanță tuturor instituțiilor membre cu privire la punerea în aplicare coerentă și evaluarea periodică a orientărilor în materie de etică ale Eurosistemului/MUS. Consiliul guvernatorilor a considerat că modificarea ar reflecta mai fidel caracterul permanent al grupului, sfera sa de acoperire a întregului Eurosistem/MUS și relevanța sporită a aspectelor de etică și conformitate în general. ECC cuprinde, în configurația sa standard, șefii birourilor de etică și conformitate din cadrul băncilor centrale din Eurosistem și al autorităților naționale competente (ANC) din statele membre ale UE participante la MUS. Băncile centrale ale țărilor UE din afara zonei euro și ANC ale statelor membre ale UE neparticipante la MUS ar putea fi invitate să participe la activitatea ECC, după caz, cu scopul de a contribui la integrarea sistemului și a promova standarde înalte de etică și integritate profesională dincolo de Eurosistem/MUS.

Modificări ale actelor juridice referitoare la cadrul procedurilor contabile și al raportării financiare al Eurosistemului

La data de 11 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de modificări aduse actelor juridice referitoare la cadrul procedurilor contabile și al raportării financiare al Eurosistemului, respectiv Orientarea BCE/2021/51 de modificare a Orientării (UE) 2016/2249 privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din Sistemul European al Băncilor Centrale și Decizia BCE/2021/52 de modificare a Deciziei (UE) 2016/2247 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene. Modificările introduse sunt de natură tehnică. Actele juridice se vor aplica de la 31 decembrie 2021.

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 30 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Peter E. Storgaard, responsabil de stabilitatea financiară, inclusiv de sistemele de plăți, la Danmarks Nationalbank, în funcția de membru din partea unei bănci centrale naționale din afara Eurosistemului în cadrul Comitetului pentru infrastructura pieței până la 31 mai 2022. Dl Storgaard îl înlocuiește pe dl Karsten Biltoft, care și-a încetat activitatea la Danmarks Nationalbank.

Noua președintă a Comitetului pentru stabilitate financiară

La data de 1 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Cornelia Holthausen, directoare generală a Direcției generale politică macroprudențială și stabilitate financiară, în funcția de președintă a Comitetului pentru stabilitate financiară, cu efect imediat și până la 31 decembrie 2022, astfel încât mandatul acesteia să coincidă cu cele ale tuturor celorlalți președinți ai comitetelor SEBC/Eurosistemului, care au fost numiți sau renumiți în funcție în luna decembrie 2019.

Membrii Comitetului de audit al BCE și ai Comitetului de etică al BCE

La data de 15 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a prelungit mandatul dlui Yannis Stournaras (președinte), în cazul Comitetului de audit al BCE, și pe cel al dlui Erkki Liikanen, în cazul Comitetului de etică al BCE, pentru un al doilea mandat. De asemenea, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dl Klaas Knot în funcția de membru din partea Consiliului guvernatorilor în cadrul Comitetului de audit al BCE și pe dl Jens Weidmann în funcția de membru extern în cadrul aceluiași comitet. Toate aceste numiri acoperă o perioadă de trei ani.

Numirea unei reprezentante a BCE în Consiliul de supraveghere

La data de 15 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Anneli Tuominen în funcția de reprezentantă a BCE în Consiliul de supraveghere pentru un mandat de cinci ani, care nu poate fi reînnoit. Aceasta îi va succeda dlui Pentti Hakkarainen, al cărui mandat expiră la 31 ianuarie 2022. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Statistică

Evoluții legate de cadrul de raportare integrată

La data de 7 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea primelor rezultate ale evaluării costurilor și beneficiilor cadrului de raportare integrată (Integrated Reporting Framework – IReF) și a documentelor conexe și a decis lansarea etapei de elaborare a proiectului. Acest sistem armonizat de raportare statistică este menit să faciliteze raportarea de date statistice Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) de către bănci și să reducă sarcina de raportare a acestora prin valorificarea digitalizării și a practicilor de producție de ultimă generație. Sistemul va facilita, de asemenea, analiza și compararea datelor relevante de către factorii de decizie. IReF va asigura o înțelegere comună a termenilor statistici și va standardiza informațiile pe care băncile trebuie să le furnizeze băncilor lor centrale respective. Acesta reprezintă contribuția SEBC la eforturile instituționale europene de integrare a raportării statistice, prudențiale și în materie de rezoluție. Statele membre ale UE din afara zonei euro pot decide să adopte, integral sau parțial, raportarea IReF prin dispoziții legislative naționale. Sub rezerva adoptării de către Consiliul guvernatorilor a Regulamentului IReF în anul 2024, operaționalizarea cadrului este prevăzută pentru 2027. Acest interval va oferi agenților raportori și Eurosistemului timp suficient pentru pregătirea cadrului juridic și tehnic necesar. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Cooperarea europeană și internațională

Răspunsul Eurosistemului la comunicarea Comisiei Europene intitulată „Economia UE după pandemia de COVID-19 – implicații pentru guvernanța economică”

Consiliul guvernatorilor a dezbătut comunicarea Comisiei Europene din data de 19 octombrie 2021 privind economia UE după pandemia de COVID-19 și implicațiile pentru guvernanța economică, punând accent pe reformarea Pactului de stabilitate și creștere. La data de 1 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor a aprobat răspunsul Eurosistemului și a autorizat publicarea acestuia. Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Respectarea Ghidului Autorității Bancare Europene (ABE) privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare

La data de 11 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se va conforma Ghidului ABE privind monitorizarea pragului și a altor aspecte procedurale referitoare la stabilirea unei întreprinderi-mamă din UE intermediare în temeiul articolului 21b din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/08) atunci când au fost finalizate etapele procedurale interne necesare pentru punerea lor în aplicare în cadrul BCE. În prezent, BCE elaborează un manual care va prezenta politicile și procedurile relevante pentru echipele comune de supraveghere.

Raportul privind supravegherea abordărilor băncilor cu privire la gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice și cele de mediu

La data de 17 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica un raport privind situația gestionării riscurilor legate de schimbările climatice și a celor de mediu în sectorul bancar. Raportul este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Prioritățile în materie de supraveghere pentru perioada 2022-2024

La data de19 noiembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica rezultatul exercițiului privind riscurile și prioritățile pentru 2021 și prioritățile în materie de supraveghere bancară europeană pentru perioada 2022-2024. Publicația pe această temă este disponibilă pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Ghidul revizuit și noul chestionar privind evaluările competenței și onorabilității

La data de 6 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica ghidul revizuit și noul chestionar privind evaluările competenței și onorabilității, modificate în urma unei consultări publice recente. Informațiile pe această temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Respectarea Ghidului ABE privind politicile solide de remunerare și guvernanța internă

La data de 8 decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că, în ceea ce privește instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, BCE se conformează ghidurilor ABE privind politicile solide de remunerare (EBA/GL/2021/04) și guvernanța internă (EBA/GL/2021/05). Ambele reprezintă o actualizare a ghidurilor anterioare ale ABE, destinată luării în considerare a modificărilor introduse de Directiva 2013/36/UE (CRD V), și se vor aplica începând cu 31 decembrie 2021.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media