Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Detsember 2021

17. detsember 2021

Turuoperatsioonid

Sularahatagatise piirmäära suurendamine väärtpaberite laenuks andmisel

15. novembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse suurendada varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava puhul sularahatagatise vastu väärtpaberite laenuks andmise piirmäära 150 miljardi euroni. Sellega kahekordistatakse alates 2018. aasta märtsist kehtinud 75 miljardi euro suurust piirmäära. Muu hulgas kajastab see muudatus varaostukava ja pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames aja jooksul omandatud varade mahu kasvu. Seonduvat teavet ajakohastatakse vastavalt ka väärtpaberite laenuks andmist käsitlevas rubriigis EKP veebilehel.

Aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu ja eurosüsteemi tagatisvarade raamistikus tunnustatud asutuste loetelu iga-aastane läbivaatamine

9. detsembril 2021 tegi EKP nõukogu asjaomaste loetelude iga-aastase läbivaatamise tulemusel otsuse jätta aktsepteeritavate reguleerimata turgude loetelu muutmata ning lisada tunnustatud asutuste loetellu neli asutust: Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat ja Instituto Catalán De Finanzas (ICF). Sellega tunnistatakse need asutused avaliku sektori väärtpaberite ostukava raames kõlblikuks. Mõlemad loetelud on kättesaadavad EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Elektroonilisi maksevahendeid, -skeeme ja -süsteeme hõlmav eurosüsteemi järelevaatamisraamistik

15. novembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse kiita heaks elektroonilisi maksevahendeid, -skeeme ja -süsteeme hõlmav eurosüsteemi järelevaatamisraamistik (PISA raamistik) ning andis loa avaldada see EKP veebilehel. PISA raamistik asendab eurosüsteemi praeguseid maksevahendite järelevaatamispõhimõtteid ja -standardeid ning maksekaartide, otse- ja kreeditkorralduste asjakohaseid järelevaatamisraamistikke ja e-rahaga seotud turbe-eesmärke. Ettevõtjad, kes juba kuuluvad eurosüsteemi järelevaatamisraamistikku, peaksid hakkama uue raamistiku põhimõtteid järgima 15. novembriks 2022. Teistele ettevõtetele antakse üheaastane ajapikendus alates kuupäevast, mil neile teatatakse, et nad kuuluvad PISA raamistiku kohaselt järelevalve alla. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus piiriüleste teenustehingute aruandlusnõuete kohta Austrias

10. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Austria keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2021/31.

EKP arvamus seoses sularahamaksete vastuvõtmise kohustusega Taanis

12. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalve taotlusel vastu arvamuse CON/2021/32.

EKP arvamus makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemide järelevaatamise kohta Leedus

15. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Leedu keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2021/33.

EKP arvamus Banco de España uute, laiendatud ülesannete kohta, mis on seotud pandikirjade ja ühtse euromaksete piirkonnaga

16. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja digipöörde küsimuste ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/34.

EKP arvamus Central Bank of Cypruse määramise kohta hädaolukorra lahendamist planeerivaks asutuseks

22. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Küprose Vabariigi kaitseministri taotlusel vastu arvamuse CON/2021/35.

EKP arvamus Šveitsi frankides vääringustatud laenulepingute muutmise kohta Sloveenias

26. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Sloveenia Vabariigi rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2021/36.

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, millega laiendatakse jälgitavusnõudeid krüptovaraülekannetele

30. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2021/37.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eetikasuuniste läbivaatamine

2. novembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/49, millega kehtestatakse eurosüsteemi eetikaraamistiku põhimõtted (uuesti sõnastatud), ning järelevalvenõukogu ettepanekul suunise EKP/2021/50, millega kehtestatakse ühtse järelevalvemehhanismi eetikaraamistiku põhimõtted (uuesti sõnastatud). EKP nõukogu võttis eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eetikasuunised algselt vastu 2015. aastal, et kehtestada ühised eetikaalased miinimumstandardid, mida euroala keskpangad ja riiklikud pädevad asutused peavad oma sise-eeskirjades rakendama. Eurosüsteemi ja ühtse järelevalvemehhanismi eetikasuuniste läbivaatamine oli vajalik üldsuse huvi suurenemise tõttu ning tulenevalt usaldusväärsuse ja heade valitsemistavadega seotud nõuete dünaamilisest arengust. Läbivaatamise eesmärk oli kohandada parimaid tavasid hõlmavaid eetikaraamistikke, et need kajastaksid jätkuvalt uusimaid standardeid. Läbivaatamise tegi eetikaküsimuste ja vastavuskontrolli ametnike rakkerühm möödunud aasta jooksul osana korralisest läbivaatamisest, millesse on kaasatud kõik euroala keskpangad ja riiklikud pädevad asutused. Muudatused puudutavad peamiselt isiklikke finantstehinguid käsitlevaid sätteid. Neid on tehtud konkreetsemaks ja asjakohasemaks ning nende rakendamist ja järgimist on lihtsustatud. Ühtlasi on tugevdatud töösuhte-eelset ja töösuhtejärgset tegevust käsitlevaid sätteid, et vältida tõhusamalt huvide konflikte.

Eetika- ja vastavusküsimuste konverentsi loomine

2. novembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse muuta eetikaküsimuste ja vastavuskontrolli ametnike rakkerühm eetika- ja vastavusküsimuste konverentsiks. See ei muuda rakkerühma põhieesmärki, milleks on kõigi liikmesinstitutsioonide toetamine ja nõustamine eurosüsteemi / ühtse järelevalvemehhanismi eetikasuuniste sidusal rakendamisel ja korrapärasel läbivaatamisel. EKP nõukogu leidis, et muudatus kajastaks paremini rakkerühma püsivat olemust ja haaret kogu eurosüsteemis / ühtses järelevalvemehhanismis, aga ka eetika- ja vastavusküsimuste üha suuremat tähtsust üldisemalt. Konverentsi standardkoosseisu kuuluvad eurosüsteemi keskpankade ja ühtses järelevalvemehhanismis osalevate ELi liikmesriikide pädevate asutuste kõrged eetikaküsimuste ja vastavuskontrolli ametnikud. Euroalaväliseid ELi keskpanku ja ühtses järelevalvemehhanismis mitteosalevate ELi liikmesriikide pädevaid asutusi võib kutsuda konverentsi töös osalema vajadust mööda, et kaasa aidata süsteemi integreerimisele ning edendada kutse-eetika ja usaldusväärsuse kõrgeid standardeid väljaspool eurosüsteemi / ühtset järelevalvemehhanismi.

Eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse raamistikku käsitlevate õigusaktide muudatused

11. novembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu eurosüsteemi raamatupidamise ja finantsaruandluse raamistikku käsitlevate õigusaktide muudatused. Muutvateks õigusaktideks on suunis EKP/2021/51, millega muudetakse suunist (EL) 2016/2249 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, ning otsus EKP/2021/52, millega muudetakse otsust (EL) 2016/2247 Euroopa Keskpanga raamatupidamise aastaaruannete kohta. Tehtud muudatused on tehnilist laadi. Õigusakte kohaldatakse alates 31. detsembrist 2021.

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

30.  novembril 2021 nimetas EKP nõukogu Taani keskpangas finantsstabiilsuse ja maksesüsteemide eest vastutava Peter E. Storgaardi turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks eurosüsteemivälise keskpanga esindajana kuni 31. maini 2022. Peter E. Storgaard asendab Taani keskpangast lahkunud Karsten Biltofti.

Finantsstabiilsuse komitee uus esimees

1. detsembril 2021 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates finantsstabiilsuse komitee esimehena ametisse makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsuse peadirektoraadi peadirektori Cornelia Holthauseni, kelle ametiaeg kestab 31. detsembrini 2022. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 2019. aasta detsembris.

EKP auditikomitee ja eetikakomitee koosseis

15. detsembril 2021 pikendas EKP nõukogu EKP auditikomitee esimehe Yannis Stournarase ja EKP eetikakomitee esimehe Erkki Liikaneni ametiaega veel kolmeks aastaks. Peale selle nimetas nõukogu kolmeks aastaks EKP auditikomitee liikmeks EKP nõukogu liikme Klaas Knoti ja EKP auditikomitee välisliikmeks Jens Weidmanni.

EKP esindaja nimetamine järelevalvenõukogusse

15. detsembril 2021 nimetas EKP nõukogu Anneli Tuomineni ühekordse viieaastase ametiajaga EKP esindajaks järelevalvenõukogus. Ta asub EKP esindaja kohuseid täitma Pentti Hakkaraineni asemel, kelle ametiaeg lõpeb 31. jaanuaril 2022. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Statistika

Integreeritud aruandlusraamistik

7. detsembril 2021 andis EKP nõukogu loa avaldada integreeritud aruandlusraamistiku tasuvusanalüüsi esialgsed tulemused ja seonduvad dokumendid ning otsustas alustada projekti väljatöötamisega. Ühtlustatud statistikaaruandlussüsteemi eesmärk on hõlbustada pankade jaoks statistiliste andmete esitamist Euroopa Keskpankade Süsteemile (EKPS) ning vähendada pankade aruandluskoormust digitehnoloogia ja andmete koostamise uusimate tavade abil. Ühtlasi lihtsustab süsteem poliitikakujundajate analüüsi ja asjakohaste andmete võrdlust. Integreeritud aruandlusraamistik tagab statistikamõistete ühtse tõlgendamise ja loob standardid teabe kohta, mida pangad peavad asjaomastele keskpankadele esitama. See on EKPSi panus Euroopa institutsioonide jõupingutustesse statistika-, usaldatavusjärelevalve- ja kriisilahendusaruandluse lõimimiseks. Euroalavälised ELi liikmesriigid võivad integreeritud aruandlusraamistiku täielikult või osaliselt kasutusele võtta riigisiseste õigusaktide kaudu. Eeldusel et EKP nõukogu võtab integreeritud aruandlusraamistiku määruse vastu 2024. aastal, peaks raamistik kavakohaselt kasutusele võetama 2027. aastal. Selline ajakava annab andmeesitajatele ja eurosüsteemile piisavalt aega ette valmistada vajalik tehniline ja õigusraamistik. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Eurosüsteemi vastus Euroopa Komisjoni teatisele, milles hinnatakse COVID-19 järgse muutunud olukorra mõju ELi majanduse juhtimisele

EKP nõukogu arutas Euroopa Komisjoni 19. oktoobri 2021. aasta teatist „The EU economy after COVID-19: implications for economic governance”, keskendudes stabiilsuse ja kasvu pakti reformimisele. 1. detsembril 2021 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi vastuse ja andis loa see avaldada. Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised ELis vahendajana tegutsevate emaettevõtjate asutamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta

11. novembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP kavatseb enda järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul täita EBA suuniseid direktiivi 2013/36/EL artikli 21b alusel ELis vahendajana tegutsevate emaettevõtjate asutamise künnise ja muude menetluslike aspektide seire kohta (EBA/GL/2021/08). Seda tehakse pärast seda, kui on lõpule viidud vajalikud sisemised menetlusetapid suuniste rakendamiseks EKP raamistikus. EKP töötab praegu välja käsiraamatut, milles antakse ühistele järelevalverühmadele täpsem ülevaade asjakohastest põhimõtetest ja menetlustest.

Aruanne pankade kliima- ja keskkonnariskide juhtimispõhimõtete järelevalvealase läbivaatamise kohta

17. novembril 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada aruanne kliima- ja keskkonnariskide juhtimise olukorrast pangandussektoris. Aruanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

2022.–2024. aasta järelevalveprioriteedid

19. novembril 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada 2021. aasta riskide ja prioriteetide hindamise tulemused ja Euroopa pangandusjärelevalve prioriteedid aastateks 2022–2024. Sellekohane väljaanne on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Läbivaadatud juhend ja uus küsimustik sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta

6. detsembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada läbivaadatud juhend ja uus küsimustik sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta. Mõlemat dokumenti muudeti vastavalt hiljutise avaliku konsultatsiooni raames saadud märkustele. Lisateave on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised usaldusväärse tasustamispoliitika ja sisejuhtimise kohta

8. detsembril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet, et EKP järgib enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid usaldusväärse tasustamispoliitika kohta (EBA/GL/2021/04) ja sisejuhtimise kohta (EBA/GL/2021/05). Mõlemaid suuniseid on ajakohastatud, et arvesse võtta direktiivis 2013/36/EL (CRD V) sätestatud muudatusi. Suuniseid kohaldatakse alates 31. detsembrist 2021.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid