Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

December 2021

17 december 2021

Markttransacties

Verhoging van limiet voor de uitlening van effecten tegen cash onderpand

Op 15 november 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten om de limiet voor het tegen cash onderpand uitlenen van effecten die krachtens het APP (asset purchase programme – programma voor de aankoop van activa) en het PEPP (pandemic emergency programme – pandemie-noodaankoopprogramma) zijn opgekocht, te verhogen naar € 150 miljard, een verdubbeling ten opzichte van de limiet van € 75 miljard die sinds maart 2018 gold. Deze wijziging houdt onder andere verband met de grotere voorraad activa die mettertijd in het kader van deze programma's is verworven. De informatie hierover is aangepast op de pagina's over effectenuitleen op de ECB-website.

Jaarlijkse evaluatie van de lijst aanvaarde niet-gereguleerde markten en de lijst erkende instellingen binnen het onderpandskader van het Eurosysteem

De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks de lijst van aanvaarde niet-gereguleerde markten en de lijst van erkende instellingen en heeft op grond daarvan op 9 december 2021 besloten de lijst van aanvaarde niet-gereguleerde markten niet te wijzigen en vier instellingen toe te voegen aan de lijst van erkende instellingen, namelijk Maisons et cités Soginorpa, Halpades Société Anonyme HLM, Grand Delta Habitat en Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Daarmee komen deze instellingen in aanmerking voor het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen. Beide lijsten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Toezichtskader van het Eurosysteem voor elektronische betaalinstrumenten, regelingen en systemen

Op 15 november 2021 heeft de Raad van Bestuur het Toezichtskader van het Eurosysteem voor elektronische betaalinstrumenten, regelingen en systemen (PISA-kader) en de publicatie daarvan op de website van de ECB goedgekeurd. Het PISA-kader vervangt binnen het Eurosysteem de huidige aanpak van en normen voor oversight op betalingsinstrumenten en -systemen en de hiermee verband houdende oversightkaders voor kaarten, automatische incasso's/domiciliëringen en overmakingen, evenals de veiligheidsdoelstellingen voor e-money. Bedrijven die al onder het oversight van het Eurosysteem vallen, worden geacht vanaf uiterlijk 15 november 2022 volgens de beginselen van het nieuwe kader te werken. Voor andere bedrijven geldt een overgangstermijn van een jaar die ingaat op de datum waarop ze bericht krijgen dat ze onder het oversight volgens het PISA-kader komen te vallen. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake rapportagevereisten voor grensoverschrijdende dienstentransacties in Oostenrijk

Op 10 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/31 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Oesterreichische Nationalbank.

ECB-advies inzake de verplichting tot het accepteren van contante betalingen in Denemarken

Op 12 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/32 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht.

ECB-advies inzake het oversight van betalingssystemen en effectenafwikkelingssystemen in Litouwen

Op 15 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/33 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Lietuvos bankas.

ECB-advies inzake de nieuwe en uitgebreide taken van de Banco de España met betrekking tot gedekte obligaties en de eengemaakte eurobetalingsruimte

Op 16 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/34 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Spaanse ministerie van Economische Zaken en Digitale Transformatie.

ECB-advies inzake de aanwijzing van de Central Bank of Cyprus als een agentschap voor civiele planning in noodsituaties

Op 22 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/35 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de minister van Defensie van de Republiek Cyprus.

Advies van de ECB inzake de wijziging van leningsovereenkomsten in Zwitserse franken in Slovenië

Op 26 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/36 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Sloveense parlement.

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening om de traceerbaarheidsvoorschriften uit te breiden naar overmakingen van crypto-assets

Op 30 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/37 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Corporate governance

Herziening ethische richtsnoeren Eurosysteem en SSM

Op 2 november 2021 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2021/49 aangenomen tot vaststelling van beginselen van een Ethisch Kader voor het Eurosysteem (herschikking), alsmede Richtsnoer ECB/2021/50 houdende vaststelling van de beginselen van een Ethisch Kader voor het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (herschikking). De ethische richtsnoeren voor het Eurosysteem en het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme zijn in 2015 door de Raad van Bestuur aangenomen met als doel gemeenschappelijke ethische minimumnormen vast te stellen die door centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten uit het eurogebied in hun interne regels moesten worden geïntegreerd. Door de dynamische ontwikkeling in de normen voor integriteit en goed bestuur en de toenemende publieke controle waren beide richtsnoeren aan herziening toe: de best practices moesten worden opgenomen in de ethische kaders, zodat die de meest actuele normen bevatten. De Ethics and Compliance Officers Task Force heeft de herziening het afgelopen jaar uitgevoerd in het kader van een reguliere toetsing van alle centrale banken en nationale bevoegde autoriteiten in het eurogebied. De wijzigingen hebben vooral betrekking op de bepalingen over financiële privétransacties: deze bepalingen zijn concreter en relevanter gemaakt en tegelijkertijd gemakkelijker te implementeren en na te leven. Om belangenconflicten effectiever aan te kunnen pakken zijn bovendien de bepalingen met betrekking tot de periode voorafgaand aan en volgend op het dienstverband aangescherpt.

Instelling van een ethiek- en complianceoverleg (Ethics and Compliance Conference – ECC)

Op 2 november 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten de taskforce op het gebied van ethiek en compliance om te vormen tot een ethiek- en complianceoverleg (Ethics and Compliance Conference (ECC)). Het belangrijkste aandachtspunt van de groep verandert hierdoor niet, dat blijft het ondersteunen en adviseren van alle deelnemende instellingen over de samenhangende toepassing en regelmatige toetsing van de ethische richtsnoeren van het Eurosysteem en het SSM. De Raad van Bestuur meende echter dat de verandering meer recht deed aan het permanente karakter van de groep, aan het feit dat die het gehele Eurosysteem/SSM bestrijkt en aan het toenemende belang van ethiek en compliance in het algemeen. In zijn gebruikelijke samenstelling bestaat het ECC uit de hoogste functionarissen op het gebied van ethiek en compliance bij de centrale banken van het Eurosysteem en bij de nationale bevoegde autoriteiten van de EU-landen die deelnemen aan het SSM. Met het oog op een betere integratie en bevordering van hoge normen voor beroepsethiek en integriteit buiten het Eurosysteem/SSM kunnen centrale banken van landen buiten het eurogebied en NBA's van EU-landen die niet deelnemen aan het SSM worden uitgenodigd om met het ECC samen te werken.

Wijzigingen in rechtshandelingen betreffende het kader voor financiële administratie en verslaggeving

Op 11 november 2021 heeft de Raad van Bestuur wijzigingen van rechtshandelingen betreffende het kader voor financiële administratie en verslaggeving aangenomen, namelijk Richtsnoer ECB/2021/51 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2016/2249 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken en Besluit ECB/2021/52 tot wijziging van Besluit (EU) 2016/2247 betreffende de jaarrekening van de Europese Centrale Bank. Het betreft technische wijzigingen. De rechtshandelingen zijn met ingang van 31 december 2021 van kracht.

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur

Op 30 november 2021 is Peter E. Storgaard, die bij Danmarks Nationalbank verantwoordelijk is voor financiële stabiliteit met inbegrip van betalingssystemen, door de Raad van Bestuur benoemd tot lid van de Raad voor marktinfrastructuur als vertegenwoordiger van een niet-Eurosysteem-NCB. Zijn termijn eindigt op 31 mei 2022. Hij vervangt Karsten Biltoft, die Danmarks Nationalbank heeft verlaten.

Nieuwe voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit

Op 1 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Cornelia Holthausen, directeur-generaal Macroprudentieel Beleid en Financiële Stabiliteit, met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het Comité voor Financiële Stabiliteit. Haar termijn loopt af op 31 december 2022, tegelijk met die van alle andere comitévoorzitters bij het ESCB/Eurosysteem die in december 2019 (her)benoemd zijn.

Leden van het Auditcomité en het Ethisch Comité van de ECB

Op 15 december 2021 heeft de Raad van Bestuur de mandaten van de heer Yannis Stournaras (voorzitter) en de heer Erkki Liikanen bij respectievelijk het Auditcomité en het Ethisch Comité van de ECB verlengd. Zij gaan een tweede termijn dienen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur de heer Klaas Knot benoemd tot lid van de Raad van Bestuur bij het Auditcomité van de ECB en de heer Jens Weidmann tot extern lid van dit comité. Al deze benoemingen gelden voor een termijn van drie jaar.

Benoeming van ECB-vertegenwoordigers in de Raad van Toezicht

Op 15 december 2021 heeft de Raad van Bestuur Anneli Tuominen benoemd tot ECB-vertegenwoordiger bij de Raad van Toezicht voor een eenmalige termijn van vijf jaar. Zij volgt Pentti Hakkarainen op, wiens termijn op 31 januari afloopt. Een persbericht hierover is te vinden op de website van de ECB.

Statistieken

Ontwikkelingen in verband met het geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB

Op 7 december 2021 heeft de Raad van Bestuur de publicatie goedgekeurd van de eerste resultaten van de kosten-batenanalyse die voorafgaat aan het geïntegreerde statistischerapportagekader van het ESCB (Integrated Reporting Framework – IReF) en daarmee samenhangende documenten, en heeft besloten over te gaan tot de ontwerpfase van het project. Dit geharmoniseerde systeem voor de rapportage van statistische gegevens moet het voor banken gemakkelijker maken zulke gegevens aan het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) te rapporteren en tevens hun administratieve last verminderen door optimaal gebruik te maken van digitalisering en de nieuwste productiemethoden. Het systeem maakt het beleidsmakers ook gemakkelijker relevante data te analyseren en te vergelijken en zorgt er bovendien voor dat statistische termen door iedereen op dezelfde manier worden uitgelegd en dat de informatie die banken aan hun eigen centrale bank moeten leveren, wordt gestandaardiseerd. Met dit systeem draagt het ESCB bij aan het streven van de Europese instellingen om de statistische, prudentiële en afwikkelingsgerelateerde gegevensrapportage te integreren. Lidstaten buiten het eurogebied kunnen besluiten het nieuwe rapportagekader geheel of gedeeltelijk over te nemen via de nationale wetgeving. Als de Raad van Bestuur de IReF-verordening in 2024 vaststelt, zal het kader naar verwachting in 2027 in werking treden. Dat geeft rapportageplichtigen en het Euroysteem genoeg tijd om het noodzakelijke juridische en technische kader voor te bereiden. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Internationale en Europese samenwerking

Antwoord van het Eurosysteem op het stuk van de Europese Commissie met de titel ‘The EU economy after COVID-19: implications for economic governance’

De Raad van Bestuur heeft het stuk van de Europese Commissie van 19 oktober 2021 over de economie van de EU na Covid-19 en de implicaties daarvan voor het economisch bestuur besproken, met speciale aandacht voor hervorming van het stabiliteits- en groeipact. Op 1 december 2021 heeft de Raad van Bestuur het antwoord van het Eurosysteem goedgekeurd en ingestemd met de publicatie ervan. Dit document is beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

Naleving richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming

Op 11 november 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA te informeren dat de ECB, ten aanzien van de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren betreffende het monitoren van de drempel en andere procedurele aspecten met betrekking tot de oprichting van een intermediaire EU-moederonderneming overeenkomstig artikel 21 ter van Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08) zal naleven wanneer intern de noodzakelijke procedurele maatregelen voor de invoering ervan in het ECB-kader zijn afgerond. De ECB werkt momenteel aan een handboek waarin het betreffende beleid en de procedures in detail worden beschreven voor de gezamenlijke toezichthoudende teams.

Rapport over de door banken gevolgde benaderingen bij het beheersen van klimaat- en milieurisico's

Op 17 november 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een rapport te publiceren over de staat van het risicobeheer binnen de banksector ten aanzien van klimaat- en milieurisico's. Het rapport is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Toezichtsprioriteiten voor de periode 2022-2024

Op 19 november 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de uitkomsten van de risico- en prioriteitsbepaling van 2021 te publiceren, evenals de toezichtsprioriteiten van het Europees bankentoezicht voor de periode 2022-2024. De publicatie is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Herziene gids en nieuwe vragenlijst voor de beoordeling van de betrouwbaarheid en deskundigheid

Op 6 december 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht tot publicatie van de herziene gids (en de nieuwe vragenlijst) voor de beoordeling van de deskundigheid en betrouwbaarheid, die naar aanleiding van een recente openbare raadpleging is gewijzigd. Informatie hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Naleving van EBA-richtsnoeren betreffende een degelijk beloningsbeleid en interne governance

Op 8 december 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-richtsnoeren betreffende een degelijk beloningsbeleid (EBA/GL/2021/04) en inzake interne governance (EBA/GL/2021/05) naleeft. De nieuwe richtsnoeren dienen om de bestaande EBA-richtsnoeren te actualiseren en de wijzigingen op grond van Richtlijn 2013/36/EU (CRD IV) te implementeren. Ze worden op 31 december 2021 van kracht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media