Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Δεκέμβριος 2021

17 Δεκεμβρίου 2021

Δραστηριότητες αγορών

Αύξηση του ορίου όσον αφορά τις εξασφαλίσεις σε μετρητά στο πλαίσιο του δανεισμού τίτλων

Στις 15 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει το όριο για τον δανεισμό τίτλων μέσω του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency programme - PEPP) έναντι εξασφαλίσεων σε μετρητά σε 150 δισεκ. ευρώ, διπλασιάζοντάς το σε σχέση με το όριο των 75 δισεκ. ευρώ που ίσχυε από τον Μάρτιο του 2018. Η τροποποίηση αυτή αντικατοπτρίζει, μεταξύ άλλων, την αύξηση του αποθέματος των στοιχείων ενεργητικού που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP/PEPP με την πάροδο του χρόνου. Οι σχετικές πληροφορίες επικαιροποιούνται αναλόγως στις σελίδες του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για τον δανεισμό τίτλων.

Ετήσια επανεξέταση του καταλόγου αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και του καταλόγου αναγνωρισμένων ειδικών φορέων-εκδοτών στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος για τις εξασφαλίσεις

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, στο πλαίσιο της ετήσιας επανεξέτασης των καταλόγων αυτών, να διατηρήσει αμετάβλητο τον κατάλογο των αποδεκτών μη ρυθμιζόμενων αγορών και να προσθέσει τέσσερις οργανισμούς [Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat και Instituto Catalán De Finanzas (ICF)] στον κατάλογο αναγνωρισμένων ειδικών φορέων εκδοτών. Αυτό καθιστά τους οργανισμούς αυτούς επιλέξιμους για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα. Και οι δύο κατάλογοι είναι διαθέσιμοι στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για μέσα, σχήματα και μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών

Στις 15 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το πλαίσιο επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για μέσα, σχήματα και μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών (πλαίσιο PISA) και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή του στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Το πλαίσιο PISA αντικαθιστά την τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά την επίβλεψη και τα πρότυπα επίβλεψης του Ευρωσυστήματος για τα μέσα πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών πλαισίων επίβλεψης όσον αφορά τις κάρτες, τις άμεσες χρεώσεις και τις μεταφορές πιστώσεων, καθώς και τους στόχους ασφαλείας για το ηλεκτρονικό χρήμα. Οι επιχειρήσεις που υπόκεινται ήδη σε επίβλεψη από το Ευρωσύστημα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις αρχές του νέου πλαισίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Οι υπόλοιπες θα έχουν περίοδο χάριτος ενός έτους από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν ότι θα υπόκεινται σε επίβλεψη υπό το πλαίσιο PISA. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με υποχρεώσεις παροχής στοιχείων συναλλαγών για διασυνοριακές υπηρεσίες στην Αυστρία

Στις 10 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/31, κατόπιν αιτήματος της Oesterreichische Nationalbank.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την υποχρέωση αποδοχής μετρητών ως μέσου πληρωμών στη Δανία

Στις 12 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/32, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού τίτλων στη Λιθουανία

Στις 15 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/33, κατόπιν αιτήματος της Lietuvos bankas.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τα νέα και διευρυμένα καθήκοντα της Banco de España αναφορικά με τις καλυμμένες ομολογίες και τον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ

Στις 16 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/34, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τον ορισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ως Υπηρεσίας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών

Στις 22 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/35, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την τροποποίηση των δανειακών συμβάσεων ελβετικού φράγκου στη Σλοβενία

Στις 26 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/36, κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού για την επέκταση των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων

Στις 30 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/37, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εταιρική διακυβέρνηση

Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για το Ευρωσύστημα και τον ΕΕΜ

Στις 2 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2021/49 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος (αναδιατύπωση) και, κατόπιν πρότασης του Εποπτικού Συμβουλίου, την κατευθυντήρια γραμμή EΚΤ/2021/50 για τον καθορισμό των αρχών που διέπουν το πλαίσιο δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (αναδιατύπωση). Οι κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για το Ευρωσύστημα και τον ΕΕΜ εκδόθηκαν αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο το 2015 με σκοπό τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων δεοντολογίας που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τις κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές στους εσωτερικούς κανόνες τους. Η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών δεοντολογίας για το Ευρωσύστημα και τον ΕΕΜ ήταν απαραίτητη εξαιτίας του δυναμικού χαρακτήρα των προτύπων ακεραιότητας και χρηστής διακυβέρνησης, και των αυξανόμενων επιπέδων δημόσιου ελέγχου. Σκοπός της ήταν η προσαρμογή των πλαισίων δεοντολογίας προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε τα πλαίσια να συνεχίσουν να αντανακλούν τα πλέον σύγχρονα πρότυπα. Η Ομάδα Δράσης Υπευθύνων Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης ανέλαβε τη διαδικασία αναθεώρησης κατά το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο της τακτικής επανεξέτασης στην οποία συμμετέχουν όλες οι κεντρικές τράπεζες και εθνικές αρμόδιες αρχές της ζώνης του ευρώ. Οι τροποποιήσεις αφορούν κυρίως τις διατάξεις για τις ιδιωτικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι οποίες έχουν εξειδικευτεί περαιτέρω, ενώ παράλληλα έχει απλουστευθεί η εφαρμογή και τήρησή τους. Επιπλέον, οι διατάξεις που αφορούν το διάστημα πριν από την έναρξη της απασχόλησης και μετά τη λήξη της απασχόλησης έχουν ενισχυθεί με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Δημιουργία Διάσκεψης Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης

Στις 2 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να μετατρέψει την Ομάδα Δράσης Υπευθύνων Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης σε Διάσκεψη Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το βασικό επίκεντρο της ομάδας είναι η παροχή στήριξης και συμβουλών σε όλα τα ιδρύματα μέλη σχετικά με τη συνεκτική εφαρμογή και την τακτική αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωσυστήματος/ΕΕΜ για θέματα δεοντολογίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεώρησε ότι η αλλαγή αυτή θα αντανακλούσε καλύτερα τη μονιμότητα της ομάδας, το πεδίο δράσης της σε ολόκληρο το Ευρωσύστημα/τον ΕΕΜ και την αυξανόμενη σημασία των θεμάτων δεοντολογίας και συμμόρφωσης γενικότερα. Η Διάσκεψη, στην κανονική σύνθεσή της, περιλαμβάνει τους επικεφαλής δεοντολογίας και συμμόρφωσης των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) των κρατών μελών της ΕΕ που συμμετέχουν στον ΕΕΜ. Οι κεντρικές τράπεζες χωρών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και οι ΕΑΑ των κρατών μελών της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στον ΕΕΜ θα μπορούσαν να προσκληθούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Διάσκεψης, κατά περίπτωση, με σκοπό να συνεισφέρουν στην ενοποίηση του συστήματος και την προώθηση υψηλών προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας και ακεραιότητας πέρα από το Ευρωσύστημα/τον ΕΕΜ.

Τροποποιήσεις νομικών πράξεων που αφορούν το πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ευρωσυστήματος

Στις 11 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις νομικών πράξεων που αφορούν το πλαίσιο λογιστικής παρακολούθησης και υποβολής χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ευρωσυστήματος, δηλαδή της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2021/51 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/2249 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και της απόφασης ΕΚΤ/2021/52 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2016/2247 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι θεσπιζόμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικής φύσης. Οι νομικές πράξεις τίθενται σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Νέο μέλος του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς

Στις 30 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Peter E. Storgaard, υπεύθυνο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και συστημάτων πληρωμών στην Danmarks Nationalbank, στη θέση μέλους του Συμβουλίου Υποδομών Αγοράς από εθνική κεντρική τράπεζα εκτός Ευρωσυστήματος μέχρι τις 31 Μαΐου 2022. Ο κ. Storgaard αντικαθιστά την κα Karsten Biltoft η οποία αποχώρησε από την Danmarks Nationalbank.

Νέα πρόεδρος της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Την 1η Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Cornelia Holthausen, Γενική Διευθύντρια Μακροπροληπτικής Πολιτικής και Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με άμεση ισχύ και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, ώστε η θητεία της να συμπίπτει με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των επιτροπών του ΕΣΚΤ/Ευρωσυστήματος που διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.

Μέλος της Επιτροπής Επιθεωρήσεων της ΕΚΤ και της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο παρέτεινε τον διορισμό του κ. Γιάννη Στουρνάρα (ως Προέδρου) στην Επιτροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ και του κ. Erkki Liikanen στην Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΚΤ για δεύτερη θητεία. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Klaas Knot ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ και τον κ. Jens Weidmann ως εξωτερικό μέλος στην Επιτροπή Επιθεώρησης της ΕΚΤ. Όλοι αυτοί οι διορισμοί ισχύουν για τριετή θητεία.

Διορισμός εκπροσώπου της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο

Στις 15 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε την κα Anneli Tuominen ως εκπρόσωπο της ΕΚΤ στο Εποπτικό Συμβούλιο για πενταετή μη ανανεώσιμη θητεία. Η καTuominen διαδέχεται τον κ. Pentti Hakkarainen, του οποίου η θητεία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2022. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Στατιστικά στοιχεία

Εξελίξεις σχετικά με το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων

Στις 7 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων της αξιολόγησης κόστους-οφελών και συναφών εγγράφων όσον αφορά το πλαίσιο ενοποιημένης υποβολής στοιχείων (Integrated Reporting Framework – IReF) και αποφάσισε να ξεκινήσει τη φάση σχεδίασης του έργου. Σκοπός αυτού του εναρμονισμένου συστήματος υποβολής στατιστικών στοιχείων είναι να διευκολύνει τις τράπεζες στην παροχή στατιστικών στοιχείων προς το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) και να μειώσει τον σχετικό φόρτο εργασίας τους, στηριζόμενο στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοποριακές πρακτικές παραγωγής. Το σύστημα θα διευκολύνει επίσης την ανάλυση και τη σύγκριση των συναφών στοιχείων από τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Το πλαίσιο IReF θα διασφαλίσει ότι υπάρχει κοινή αντίληψη των στατιστικών όρων και θα τυποποιήσει τις πληροφορίες που οι τράπεζες υποχρεούνται να παρέχουν στις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες. Αποτελεί τη συμβολή του ΕΣΚΤ στις ευρωπαϊκές θεσμικές προσπάθειες ενοποίησης της υποβολής στατιστικών στοιχείων και στοιχείων προληπτικής εποπτείας και εξυγίανσης. Τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ μπορούν να αποφασίσουν να υιοθετήσουν το πλαίσιο IReF μέσω της εθνικής νομοθεσίας, πλήρως ή εν μέρει. Με την επιφύλαξη της έκδοσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του κανονισμού σχετικά με το IReF το 2024, το πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το 2027. Αυτό το χρονικό περιθώριο θα δώσει στους φορείς παροχής στοιχείων και στο Ευρωσύστημα αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουν το απαραίτητο νομικό και τεχνικό πλαίσιο. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Απάντηση του Ευρωσυστήματος στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Η οικονομία της ΕΕ μετά την COVID-19 - επιπτώσεις για την οικονομική διακυβέρνηση»

Το Διοικητικό Συμβούλιο συζήτησε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την οικονομία της ΕΕ μετά την COVID-19 - επιπτώσεις για την οικονομική διακυβέρνηση, με επίκεντρο στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Την 1η Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την απάντηση του Ευρωσυστήματος και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για την παρακολούθηση του κατώτατου ορίου και άλλων διαδικαστικών παραμέτρων όσον αφορά την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης

Στις 11 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να ενημερώσει την ΕΑΤ ότι, για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ θα συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για την παρακολούθηση του κατώτατου ορίου και άλλων διαδικαστικών παραμέτρων όσον αφορά την εγκατάσταση ενδιάμεσης ενωσιακής μητρικής επιχείρησης δυνάμει του άρθρου 21β της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2021/08) όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες εσωτερικές διαδικαστικές ενέργειες για την εφαρμογή τους εντός του πλαισίου της ΕΚΤ. Η ΕΚΤ βρίσκεται επί του παρόντος σε φάση εκπόνησης εγχειριδίου που θα καθορίζει τις συναφείς πολιτικές και διαδικασίες για τις μεικτές εποπτικές ομάδες.

Έκθεση σχετικά με την εποπτική αξιολόγηση των προσεγγίσεων των τραπεζών όσον αφορά τη διαχείριση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων

Στις 17 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δημοσίευση έκθεσης σχετικά με την κατάσταση της διαχείρισης των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων στον τραπεζικό τομέα. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Εποπτικές προτεραιότητες για την περίοδο 2022-2024

Στις 19 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δημοσίευση του αποτελέσματος της διαδικασίας κινδύνων και προτεραιοτήτων του 2021 και των εποπτικών προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας για την περίοδο 2022-202 4. Η σχετική δημοσίευση είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αναθεωρημένος οδηγός και νέο ερωτηματολόγιο για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας

Στις 6 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δημοσίευση του αναθεωρημένου οδηγού και νέου ερωτηματολογίου για τις αξιολογήσεις της καταλληλότητας, όπως τροποποιήθηκαν έπειτα από πρόσφατη δημόσια διαβούλευση. Σχετικές πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ για τις ορθές πολιτικές αποδοχών και την εσωτερική διακυβέρνηση

Στις 8 Δεκεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι, για τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, η ΕΚΤ συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις ορθές πολιτικές αποδοχών (EBA/GL/2021/04) και για την εσωτερική διακυβέρνηση (EBA/GL/2021/05). Και οι δύο αποτελούν επικαιροποίηση προηγούμενων κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΤ προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τροποποιήσεις που θεσπίζει η οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD V) και θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου