Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

prosinec 2021

17. prosince 2021

Tržní operace

Zvýšení limitu hotovostního zajištění u zápůjček cenných papírů

Rada guvernérů rozhodla 15. listopadu 2021 zvýšit limit zajištění u zápůjček cenných papírů v rámci programu nákupu aktiv (APP) a nouzového pandemického programu nákupu aktiv (PEPP) oproti hotovostnímu zajištění na 150 mld. EUR, čímž se zdvojnásobuje limit 75 mld. EUR, který se uplatňoval od března 2018. Tato změna odráží mimo jiné růst objemu aktiv, které byly v průběhu času zakoupeny v rámci programů APP/PEPP. V tomto smyslu jsou aktualizovány i související informace na internetových stránkách ECB věnovaných zápůjčkám cenných papírů.

Každoroční přezkum seznamu akceptovaných neregulovaných trhů a seznamu uznaných agentur v rámci zajištění operací Eurosystému

Rada guvernérů rozhodla 9. prosince 2021, že na základě svého každoročního přezkumu těchto seznamů ponechá seznam akceptovaných neregulovaných trhů beze změny a na seznam uznaných agentur doplní čtyři agentury (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat a Instituto Catalán De Finanzas (ICF)). Tímto se tyto agentury stávají způsobilými pro program nákupu aktiv veřejného sektoru. Oba seznamy jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Rámec dozoru Eurosystému nad elektronickými platebními nástroji, systémy a uspořádáními

Rada guvernérů schválila 15. listopadu 2021 rámec dozoru Eurosystému nad elektronickými platebními nástroji, systémy a uspořádáními (rámec PISA) a jeho zveřejnění na internetových stránkách ECB. Rámec PISA nahrazuje stávající přístup Eurosystému k dozoru a standardy dozoru nad platebními nástroji včetně všech souvisejících rámců pro dozor nad platebními kartami, přímým inkasem a převody peněz a také bezpečnostní cíle pro elektronické peníze. Od podniků, které dozoru Eurosystému již podléhají, se očekává, že tyto zásady nového rámce začnou dodržovat nejpozději 15. listopadu 2022. Ostatní budou mít odklad v délce jednoho roku od okamžiku vyrozumění, že budou novému rámci PISA podléhat. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB ke zpravodajské povinnosti, pokud se týká přeshraničních transakcí se službami v Rakousku

Rada guvernérů přijala 10. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/31 na žádost Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k povinnosti akceptovat platby v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérů přijala 12. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/32 na žádost dánského orgánu pro finanční dohled.

Stanovisko ECB k dohledu nad platebními systémy a systémy vypořádání obchodů s cennými papíry v Litvě

Rada guvernérů přijala 15. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/33 na žádost Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k novým a rozšířeným úkolům Banco de España v souvislosti s krytými dluhopisy a jednotnou oblastí pro platby v eurech

Rada guvernérů přijala 16. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/34 na žádost španělského ministerstva pro hospodářské záležitosti a digitalizaci.

Stanovisko ECB k určení Central Bank of Cyprus jako Agentury pro civilní plánování v době nouzového stavu

Rada guvernérů přijala 22. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/35 na žádost ministra obrany Kyperské republiky.

Stanovisko ECB ke změně úvěrových smluv ve švýcarských francích ve Slovinsku

Rada guvernérů přijala 26. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/36 na žádost Národního shromáždění Slovinské republiky.

Stanovisko ECB k návrhu nařízení, kterým se požadavky na sledovatelnost rozšiřují na kryptoaktiva

Rada guvernérů přijala 30. listopadu 2021 stanovisko CON/2021/37 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Správa a řízení

Revize etických obecných zásad ECB a SSM

Rada guvernérů přijala 2. listopadu 2021 obecné zásady ECB/2021/49, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému (přepracované znění), a na základě návrhu Rady dohledu obecné zásady ECB/2021/50, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu (přepracované znění). Etické obecné zásady EurosystémuSSM původně Rada guvernérů přijala v roce 2015 s cílem stanovit jednotné minimální etické standardy, které mají centrální banky zemí eurozóny a vnitrostátní příslušné orgány zavést do svých vnitřních pravidel. Revize etických obecných zásad Eurosystému a SSM byla nezbytná z důvodu dynamického charakteru norem integrity a řádné správy a řízení i rostoucí úrovně veřejné kontroly; účelem bylo upravit etické rámce tak, aby odrážely osvědčené postupy a nadále tak zohledňovaly nejmodernější standardy. Revizi provedla pracovní skupina pro etiku a compliance v uplynulém roce v rámci pravidelného přezkumu za účasti všech centrálních bank zemí eurozóny a vnitrostátních příslušných orgánů. Změny se týkají především ustanovení o soukromých finančních transakcích. Ustanovení jsou po změnách konkrétnější a relevantnější a současně bylo zjednodušeno jejich provádění a dodržování. Dále byla posílena ustanovení týkající se činnosti před zahájením pracovního poměru a po jeho skončení s cílem účinněji řešit střet zájmů.

Vznik konference pro etiku a compliance

Rada guvernérů rozhodla 2. listopadu 2021 transformovat pracovní skupinu pro etiku a compliance na konferenci pro etiku a compliance (ECC). Tímto se nemění hlavní zaměření skupiny na poskytování podpory a poradenství všem členským institucím v oblasti konzistentního uplatňování a pravidelného přezkumu etických obecných zásad ECB/SSM. Rada guvernérů došla k závěru, že změna bude lépe odrážet trvalý charakter pracovní skupiny, její záběr v celém Eurosystému/SSM a rostoucí význam oblasti etiky a compliance obecněji. ECC ve svém obvyklém složení zahrnuje vedoucí odborů pro etiku a compliance centrálních bank Eurosystému a vnitrostátních příslušných orgánů členských států EU účastnících se SSM. Centrální banky členských států EU mimo eurozónu a vnitrostátní příslušné orgány zemí neúčastnících se SSM lze podle potřeby přizvat k účasti na činnosti ECC, aby přispívaly k integraci systému a prosazování vysokých standardů profesní etiky a integrity mimo rámec Eurosystému/SSM.

Změny právních aktů týkajících se rámce pro účetnictví a finanční výkaznictví v Eurosystému

Rada guvernérů přijala 11. listopadu 2021 změny právních aktů týkajících se rámce pro účetnictví a finanční vykazování v Eurosystému, jmenovitě obecné zásady ECB/2021/51, kterými se mění obecné zásady (EU) 2016/2249 o právním rámci pro účetnictví a finanční vykazování v Evropském systému centrálních bank a rozhodnutí ECB/2021/52, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2016/2247 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky. Zavedené změny jsou technického rázu. Změněné právní akty ECB se použijí od 31. prosince 2021.

Nový člen Rady pro tržní infrastrukturu

Rada guvernérů jmenovala 30. listopadu 2021 Petera E. Storgaarda, odpovědného za finanční stabilitu včetně platebních systémů v Danmarks Nationalbank členem Rady pro tržní infrastrukturu zastupujícím národní centrální banky mimo Eurosystém, a to do 31. května 2022. Peter E. Storgaard nahrazuje Karstena Biltofta, který z Danmarks Nationalbank odešel.

Nová předsedkyně Výboru pro finanční stabilitu

Rada guvernérů jmenovala 1. prosince 2021 s okamžitým účinkem Cornelii Holthausenovou, generální ředitelku ECB pro makroobezřetnostní politiku a finanční stabilitu, předsedkyní Výboru pro finanční stabilitu na funkční období do 31. prosince 2022, tedy do konce funkčního období předsedů všech ostatních výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově nebo opětovně jmenování v prosinci 2019.

Členství ve Výboru ECB pro audit a Etického výboru ECB

Rada guvernérů prodloužila 15. prosince 2021 mandáty Yannise Stournarase (předseda) ve Výboru ECB pro audit a Erkki Liikanena v Etickém výboru ECB na druhé funkční období. Dále Rada guvernérů jmenovala členem Výboru ECB pro audit zastupujícího Radu guvernérů Klaase Knota a jako externího člena do Výboru ECB pro audit Jense Weidmanna. Všechna tato jmenování jsou na tříleté funkční období.

Jmenování zástupce ECB do Rady dohledu

Rada guvernérů jmenovala 15. prosince 2021 Anneli Tuominenovou zástupkyní ECB v Radě dohledu na pětileté neobnovitelné funkční období, která tímto nahradí Penttiho Hakkarainena, jehož mandát končí 31. ledna 2022. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Statistika

Vývoj související s integrovaným vykazovacím rámcem

Rada guvernérů schválila 7. prosince 2021 zveřejnění prvních výsledků hodnocení nákladů a přínosů vykazovacího rámce (IReF) a souvisejících dokumentů a rozhodla zahájit návrhovou etapu projektu. Cílem tohoto harmonizovaného statistického vykazovacího systému je zjednodušit bankám vykazování statistických údajů pro Evropský systém centrálních bank (ESCB) a snížit jejich zpravodajskou zátěž využitím digitalizace a nejmodernějších produkčních postupů. Systém rovněž umožní analýzy tvůrcům politik a porovnání relevantních údajů. IReF zajistí jednotný výklad statistických pojmů a bude standardizovat informace, které jsou banky povinny poskytovat svým příslušným centrálním bankám. Představuje příspěvek ESCB do evropského institucionálního úsilí integrovat statistické a obezřetností výkaznictví i výkaznictví v souvislosti s řešením krizí. Členské státy EU mimo eurozónu se mohou rozhodnout, že přijmou výkaznictví IReF prostřednictvím vnitrostátních právních předpisů, a to zcela nebo zčásti. Pokud Rada guvernérů přijme nařízení o IReF v roce 2024, rámec by měl začít fungovat v roce 2027. Toto období poskytne zpravodajským jednotkám a Eurosystému dostatek času k přípravě nezbytného právního a technického rámce. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Odpověď Eurosystému na sdělení Evropské komise s názvem „The EU economy after COVID-19: implications for economic governance“

Rada guvernérů projednala sdělení Evropské komise ze dne 19. října 2021 s názvem: „The EU economy after COVID-19: implications for economic governance“, se zaměřením na reformu paktu stability a růstu. Rada guvernérů schválila 1. prosince 2021 odpověď Eurosystému a její zveřejnění. Dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Dodržování obecných pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU

Rada guvernérů nevznesla 11. listopadu 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi se bude ECB řídit obecnými pokyny EBA k monitorování prahové hodnoty a dalším procesním aspektům zřízení zprostředkujícího mateřského podniku v EU podle článku 21b směrnice 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08), jakmile budou dokončeny nezbytné vnitřní procesní kroky k jejich provedení v rámci ECB. ECB připravuje v současné době příručku, v níž budou uvedeny příslušné politiky a postupy pro společné týmy dohledu.

Zpráva o dohledovém přezkumu přístupů bank k řízení klimatických a environmentálních rizik

Rada guvernérů nevznesla 17. listopadu 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit zprávu o stavu řízení klimatických a environmentálních rizik v bankovním sektoru. Zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Priority v oblasti dohledu pro období 2022–2024

Rada guvernérů nevznesla 19. listopadu 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit výsledek hodnocení rizik a priorit za rok 2021 a priority evropského bankovního dohledu v oblasti dohledu pro období 2022–2024. Související publikace je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Revidované všeobecné zásady a nový dotazník k hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti

Rada guvernérů nevznesla 6. prosince 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit revidované všeobecné zásady a nový dotazník k hodnocením způsobilosti a bezúhonnosti, ve znění zohledňujícím nedávnou veřejnou konzultaci. Související informace jsou k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování obecných pokynů EBA k řádným zásadám odměňování a k vnitřní správě a řízení

Rada guvernérů nevznesla 8. prosince 2021 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit orgán EBA, že při výkonu přímého dohledu nad významnými institucemi ECB dodržuje obecné pokyny EBA k řádným zásadám odměňování (EBA/GL/2021/04) a k vnitřní správě a řízení (EBA/GL/2021/05). Obojí představují aktualizaci předchozích obecných pokynů EBA s cílem zohlednit změny zavedené směrnicí 2013/36/EU (CRD V) a vstoupí v platnost 31. prosince 2021.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média