Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Grudzień 2021

17 grudnia 2021

Operacje rynkowe

Podniesienie limitu dla pożyczek papierów wartościowych z zabezpieczeniem gotówkowym

15 listopada 2021 Rada Prezesów zdecydowała, że limit dla udzielanych za zabezpieczeniem gotówkowym pożyczek papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów (APP) i nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) zostanie zwiększony do 150 mld euro – kwoty dwukrotnie większej niż limit 75 mld euro, który obowiązywał od marca 2018. Ta zmiana odzwierciedla m.in. wzrost zasobu aktywów nabytych z upływem czasu w ramach programów APP i PEPP. Stosownie zaktualizowano informacje na stronie EBC w sekcjach poświęconych pożyczkom papierów wartościowych.

Coroczny przegląd listy akceptowanych rynków nieregulowanych i listy uznanych agencji ujętych w zasadach Eurosystemu dotyczących zabezpieczeń

9 grudnia 2021 Rada Prezesów, po corocznym przeglądzie wspomnianych list, podjęła decyzję o niewprowadzaniu zmian na liście akceptowanych rynków nieregulowanych oraz o dodaniu czterech agencji (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat oraz Instituto Catalán De Finanzas (ICF)) do listy uznanych agencji. W związku z tym powyższe agencje kwalifikują się obecnie do programu skupu aktywów sektora publicznego. Obie listy są dostępne na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Zasady Eurosystemu dotyczące nadzoru nad instrumentami, systemami i uzgodnieniami w zakresie płatności elektronicznych

15 listopada 2021 Rada Prezesów zatwierdziła zasady Eurosystemu dotyczące nadzoru nad instrumentami, systemami i uzgodnieniami w zakresie płatności elektronicznych (ramy PISA) i zgodziła się na ich publikację na stronie internetowej EBC. Ten pakiet zastępuje obecne rozwiązania i standardy nadzorcze Eurosystemu dla instrumentów płatniczych, w tym wszystkie odnośne zasady dotyczące nadzoru nad schematami kart płatniczych, polecenia zapłaty i polecenia przelewu, a także celów w zakresie bezpieczeństwa pieniądza elektronicznego. Przedsiębiorstwa, nad którymi Eurosystem już sprawuje nadzór, mają przyjąć nowe zasady do 15 listopada 2022. Inne podmioty będą mieć na to dodatkowy jednoroczny okres liczony od momentu, gdy otrzymają powiadomienie o objęciu ich nadzorem na podstawie ram PISA. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wymogów sprawozdawczych w zakresie transakcji dotyczących usług transgranicznych w Austrii

10 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/31 wydaną na wniosek Oesterreichische Nationalbank.

Opinia EBC w sprawie obowiązku akceptowania płatności gotówkowych w Danii

12 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/32 wydaną na wniosek duńskiego organu nadzoru finansowego.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad systemami płatności i systemami rozrachunku papierów wartościowych na Litwie

15 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/33 wydaną na wniosek Lietuvos bankas.

Opinia EBC w sprawie nowych i rozszerzonych zadań Banco de España dotyczących zabezpieczonych obligacji oraz jednolitego obszaru płatności w euro

16 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/34 wydaną na wniosek hiszpańskiego ministerstwa gospodarki i transformacji cyfrowej.

Opinia EBC w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus jako agencji do spraw planowania cywilnego w sytuacjach nadzwyczajnych

22 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/35 wydaną na wniosek ministra obrony Republiki Cypryjskiej.

Opinia EBC w sprawie modyfikacji umów o kredyt we frankach szwajcarskich w Słowenii

26 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/36 wydaną na wniosek Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowenii.

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia dotyczącego rozszerzenia wymogów w zakresie identyfikowalności na transfery kryptoaktywów

30 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/37 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Zarządzanie wewnętrzne

Rewizja wytycznych określających zasady etyki Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

2 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/49 określające zasady etyki Eurosystemu (wersja przekształcona) oraz – na wniosek Rady ds. Nadzoru – wytyczne EBC/2021/50 określające zasady etyki Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (wersja przekształcona). Pierwsze wersje wytycznych dotyczących zasad etyki EurosystemuSSM Rada Prezesów przyjęła w 2015 w celu ustanowienia wspólnych minimalnych norm etycznych, które banki centralne i właściwe organy krajowe ze strefy euro miały wdrożyć w swoich zasadach wewnętrznych. Te wytyczne musiały zostać zrewidowane ze względu na dynamiczny charakter standardów rzetelności zawodowej i dobrego zarządzania, a także zwiększonej kontroli publicznej. Celem rewizji było odzwierciedlenie w zasadach etyki najlepszych praktyk, żeby te zasady w dalszym ciągu były zgodne z najwyższymi standardami. Rewizję prowadziła w minionym roku grupa zadaniowa ds. etyki zawodowej i zgodności w ramach regularnego przeglądu, w którym uczestniczyły wszystkie banki centralne i właściwe organy krajowe ze strefy euro. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie przepisów w zakresie prywatnych transakcji finansowych: nadano tym przepisom konkretniejszego wymiaru i większego znaczenia, a jednocześnie uproszczono ich wdrażanie i przestrzeganie. Ponadto wzmocniono przepisy dotyczące procedur przed zatrudnieniem i wymogów po okresie zatrudnienia, żeby skuteczniej rozwiązywać konflikty interesów.

Utworzenie Konferencji Etyki Zawodowej i Zgodności

2 listopada 2021 Rada Prezesów podjęła decyzję o przekształceniu grupy zadaniowej ds. etyki zawodowej i zgodności w Konferencję Etyki Zawodowej i Zgodności (ECC). Nie zmienia to głównego obszaru działalności grupy, którym jest udzielanie wszystkim instytucjom członkowskim wsparcia i porad na temat spójnego wdrażania wytycznych określających zasady etyki Eurosystemu i SSM oraz regularnych przeglądów tych wytycznych. Rada Prezesów uznała, że ta zmiana będzie lepiej oddawać stały charakter grupy i jej zasięg obejmujący cały Eurosystem i SSM, a także rosnące ogólne znaczenie etyki zawodowej i przestrzegania przepisów. Standardowo w skład konferencji wchodzą główni specjaliści ds. etyki zawodowej i zgodności z banków centralnych Eurosystemu i z właściwych organów krajowych państw członkowskich UE uczestniczących w SSM. Banki centralne krajów UE spoza strefy euro oraz właściwe organy krajowe z państw członkowskich UE nieuczestniczących w SSM mogą, w stosownych przypadkach, zostać zaproszone do udziału w pracach konferencji, żeby mogły wnieść wkład do konsolidacji systemu i promowania najwyższych standardów etyki i rzetelności zawodowej poza Eurosystemem i SSM.

Zmiany do aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu

11 listopada 2021 Rada Prezesów uchwaliła zmiany do aktów prawnych dotyczących zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Eurosystemu przez przyjęcie wytycznych EBC/2021/51 zmieniających wytyczne (UE) 2016/2249 w sprawie ram prawnych rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w Europejskim Systemie Banków Centralnych, a także decyzji EBC/2021/52 zmieniającej decyzję (UE) 2016/2247 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego. Wprowadzone zmiany mają charakter techniczny. Nowe akty prawne będą obowiązywać od 31 grudnia 2021.

Nowy członek Rady ds. Infrastruktury Rynku

30 listopada 2021 decyzją Rady Prezesów Peter E. Storgaard, szef działu stabilności finansowej, obejmującego sekcję systemów płatności, w Danmarks Nationalbank, został powołany w skład Rady ds. Infrastruktury Rynku jako przedstawiciel krajowych banków centralnych spoza Eurosystemu, na okres do 31 maja 2022. Peter E. Storgaard zastępuje w tej funkcji Karstena Biltofta, który nie pracuje już w Danmarks Nationalbank.

Nowa przewodnicząca Komitetu ds. Stabilności Finansowej

1 grudnia 2021 decyzją Rady Prezesów Cornelia Holthausen, dyrektor generalna Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Makroostrożnościowej i Stabilności Finansowej, została mianowana przewodniczącą Komitetu ds. Stabilności Finansowej, ze skutkiem natychmiastowym, na okres do 31 grudnia 2022, tak żeby jej kadencja skończyła się wraz z upływem kadencji pozostałych przewodniczących wszystkich komitetów ESBC i Eurosystemu, nowo lub ponownie mianowanych w grudniu 2019.

Członkowie Komitetu EBC ds. Audytu oraz Komitetu EBC ds. Etyki

15 grudnia 2021 Rada Prezesów powołała na drugą kadencję Yannisa Stournarasa (przewodniczący) w Komitecie EBC ds. Audytu oraz Erkkiego Liikanena w Komitecie EBC ds. Etyki. Ponadto decyzją Rady Prezesów Klaas Knot został mianowany członkiem Komitetu EBC ds. Audytu z ramienia Rady Prezesów, a Jens Weidmann członkiem zewnętrznym Komitetu EBC ds. Audytu. Kadencje wszystkich powołanych teraz członków są trzyletnie.

Mianowanie przedstawiciela EBC w Radzie ds. Nadzoru

15 grudnia 2021 decyzją Rady Prezesów Anneli Tuominen została mianowana przedstawicielem EBC w Radzie ds. Nadzoru na nieodnawialną pięcioletnią kadencję. Zastępuje w tej funkcji Penttiego Hakkarainena, którego kadencja kończy się 31 stycznia 2022. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Statystyka

Postępy dotyczące ram zintegrowanej sprawozdawczości

7 grudnia 2021 Rada Prezesów zgodziła się na publikację pierwszych wyników oceny kosztów i korzyści dotyczącej ram zintegrowanej sprawozdawczości (IReF), a także powiązanych dokumentów, oraz postanowiła rozpocząć etap projektowania. Ten zharmonizowany system sprawozdawczości statystycznej ma uprościć przekazywanie danych statystycznych do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) przez banki i zmniejszyć ich obciążenie sprawozdawcze dzięki cyfryzacji i nowoczesnym praktykom w zakresie produkcji. Ułatwi także osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki analizę i porównywanie istotnych danych. Ramy IReF zagwarantują jednolitą interpretację terminów statystycznych i ustandaryzują informacje, które banki muszą przekazywać bankowi centralnemu w swoim kraju. Stanowią wkład ESBC do prac instytucji europejskich na rzecz zintegrowania sprawozdawczości statystycznej, restrukturyzacyjno-likwidacyjnej i ostrożnościowej. Państwa członkowskie UE spoza strefy euro mogą przyjąć zasady sprawozdawczości IReF, w całości lub w części, w drodze przepisów krajowych. Jeśli Rada Prezesów przyjmie rozporządzenie w sprawie IReF w 2024, te zasady powinny wejść w życie w 2027. Dzięki temu podmioty sprawozdawcze i Eurosystem będą mieć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie niezbędnych ram prawnych i technicznych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Odpowiedź Eurosystemu na komunikat Komisji Europejskiej pt. „Gospodarka UE po pandemii COVID‑19: wpływ na zarządzanie gospodarcze”

Rada Prezesów omówiła komunikat Komisji Europejskiej z 19 października 2021 zatytułowany „Gospodarka UE po pandemii COVID‑19: wpływ na zarządzanie gospodarcze”, skupiając się na reformie paktu stabilności i wzrostu. 1 grudnia 2021 Rada Prezesów zatwierdziła odpowiedź Eurosystemu i zgodziła się na jej publikację. Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Przestrzeganie wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w sprawie monitorowania wartości progowych i pozostałych kwestii proceduralnych związanych z utworzeniem pośredniej unijnej jednostki dominującej

11 listopada 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać jego wytycznych w sprawie monitorowania wartości progowych i pozostałych kwestii proceduralnych związanych z utworzeniem pośredniej unijnej jednostki dominującej na podstawie art. 21b dyrektywy 2013/36/UE (EBA/GL/2021/08), gdy ukończy wewnętrzne działania proceduralne konieczne do uwzględnienia tych wytycznych w ramach stosowanych przez EBC. EBC opracowuje obecnie podręcznik, w którym sprecyzuje stosowne zasady i procedury dla wspólnych zespołów nadzorczych.

Raport z przeglądu nadzorczego dotyczącego podejścia banków do zarządzania ryzykami klimatycznymi i środowiskowymi

17 listopada 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie raportu o sytuacji w zakresie zarządzania ryzykiem klimatycznym i środowiskowym w sektorze bankowym. Raport jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Priorytety nadzorcze na lata 2022−2024

19 listopada 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie wyników przeprowadzonego w 2021 procesu ustalania ryzyk i priorytetów, a także priorytetów nadzorczych europejskiego nadzoru bankowego na lata 2022−2024. Publikacja na ten temat jest dostępna na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Uaktualniony przewodnik i nowy kwestionariusz do oceny kompetencji i reputacji

6 grudnia 2021 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację uaktualnionego przewodnika i nowego kwestionariusza do oceny kompetencji i reputacji, ze zmianami wprowadzonymi w wyniku niedawnych konsultacji publicznych. Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń oraz zarządzania wewnętrznego

8 grudnia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie EUNB, że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać jego wytycznych dotyczących prawidłowej polityki wynagrodzeń (EBA/GL/2021/04) i wytycznych w sprawie zarządzania wewnętrznego (EBA/GL/2021/05). Oba te dokumenty stanowią aktualizację wcześniejszych wytycznych EUNB przeprowadzoną w celu uwzględnienia poprawek wprowadzonych dyrektywą 2013/36/UE (CRD V). Zmienione wytyczne będą obowiązywać od 31 grudnia 2021.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami