Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

December 2021

17 december 2021

Marknadsoperationer

Höjd limit för kontantsäkerheter vid värdepappersutlåning

Den 15 november 2021 beslutade ECB-rådet att limiten för kontanta säkerheter vid värdepappersutlåning skulle höjas till 150 miljarder euro i APP-programmet (programmet för köp av tillgångar) och PEPP-programmet (stödköpsprogrammet föranlett av pandemin). Detta innebar en fördubbling av tidigare limit på 75 miljarder euro, som gällt sedan mars 2018. Förändringen avspeglar bland annat den ökade stock av tillgångar som över tid har förvärvats inom APP- och PEPP-programmet. Informationen om detta uppdateras på sidorna om värdepappersutlåning på ECB:s webbplats.

Årlig granskning av listan över godtagbara icke-reglerade marknader samt av listan över godkända agenturer i Eurosystemets ramverk för säkerheter

Som resultat av den årliga granskningen av dessa listor beslutade ECB-rådet den 9 december 2021 att inte ändra listan över godtagbara icke-reglerade marknader samt att lägga till fyra agenturer (Maisons et cites Soginorpa, Halpades Société Anonyme HLM, Grand Delta Habitat och Instituto Catalán De Finanzas (ICF)) på listan över godkända agenturer. Därmed är dessa agenturer godtagbara för programmet för köp av offentliga värdepapper. Båda listorna finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Eurosystemets tillsynsram för elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang

Den 15 november 2021 godkände ECB-rådet Eurosystemets tillsynsram för elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang samt godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. Denna ram ersätter Eurosystemets nuvarande tillsynsstrategi och tillsynsstandarder för betalningsinstrument, inbegripet alla relaterade tillsynsramar för kort, autogireringar och överföringar samt säkerhetsmål för e-pengar. Företag som redan står under Eurosystemets tillsyn väntas följa principerna i den nya ramen senast den 15 november 2022. Övriga har ett år på sig från och med tidpunkten då de underrättas att de ska omfattas av tillsynsramen för elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om rapporteringskrav för gränsöverskridande tjänstetransaktioner i Österrike

Den 10 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/31 på begäran av Oesterreichische Nationalbank.

ECB:s yttrande om skyldigheten att acceptera kontantbetalningar i Danmark

Den 12 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/32 på begäran av den danska finansövervakningsmyndigheten.

ECB:s yttrande om tillsynen över avvecklingssystem för betalningar och värdepapper i Litauen

Den 15 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/33 på begäran av Lietuvos bankas.

ECB:s yttrande om Banco de Españas nya och utvidgade uppgifter avseende säkerställda obligationer och det gemensamma eurobetalningsområdet

Den 16 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/34 på begäran av det spanska ministeriet för ekonomi och digital omvandling.

ECB:s yttrande om att utse Central Bank of Cyprus till planeringsmyndighet för civilskydd

Den 22 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/35 på begäran av Republiken Cyperns försvarsministerium.

ECB:s yttrande om ändringar av låneavtal i schweizerfranc i Slovenien

Den 26 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/36 på begäran av Republiken Sloveniens nationalförsamling.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om mer detaljerade uppgifter som ska åtfölja överföringar av kryptotillgångar

Den 30 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/37 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

Organisationsstyrning

Översyn av Eurosystemets och SSM:s etiska riktlinjer

Den 2 november 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/49 om principerna för Eurosystemets etiska ramverk (omarbetning) samt, på förslag från tillsynsnämnden, riktlinje ECB/2021/50 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (omarbetning). Eurosystemets och SSM:s etiska riktlinjer antogs första gången av ECB-rådet 2015 i syfte att upprätta gemensamma etiska minimistandarder som centralbanker i euroområdet samt nationella behöriga myndigheter skulle införa i sitt eget interna regelverk. Dessa etiska riktlinjer behövde nu ses över med tanke på dynamiken i reglerna om integritet och goda styrelseformer samt även allmänhetens ökade granskning. Syftet var att anpassa det etiska ramverket så att det återspeglar bästa praxis och fortsätter vara i linje med senaste standarder. Den här översynen har under det senaste året utförts av arbetsgruppen för etik- och efterlevnadsansvariga och utgör ett led i en återkommande översyn som inbegriper samtliga centralbanker i euroområdet samt de nationella behöriga myndigheterna. Ändringarna gäller främst bestämmelserna om privata finansiella transaktioner, som har gjorts tydligare och mer relevanta och samtidigt blivit lättare att genomföra och följa.

Upprättande av en etik- och efterlevnadskonferens

Den 2 november 2021 beslutade ECB-rådet att omvandla arbetsgruppen för etik- och efterlevnadsansvariga till en etik- och efterlevnadskonferens (ECC). Detta förändrar inte gruppens huvudsakliga inriktning, som består i att ha en stödjande och rådgivande funktion för samtliga medlemsinstitut vad gäller ett enhetligt genomförande och en regelbunden översyn av Eurosystemets/SSM:s etiska riktlinjer. ECB-rådet ansåg att förändringen bättre skulle återspegla gruppens permanenta karaktär, dess övergripande spännvidd över hela Eurosystemet/SSM och den ökade betydelse som frågor om etik och efterlevnad har fått mer generellt. Etik- och efterlevnadskonferensen, i dess normala sammansättning, omfattar ledande etik- och efterlevnadsansvariga i Eurosystemets centralbanker och nationella centralbanker i EU:s medlemsstater som deltar i SSM. Centralbanker utanför euroområdet och nationella behöriga myndigheter i EU-länder som inte deltar i SSM kan bjudas in för att delta i konferensens arbete för att på så sätt bidra till systemets integration och främja en hög nivå av yrkesetik och integritet även utanför Eurosystemet/SSM.

Ändringar i rättsakter som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning och finansiell rapportering

Den 11 november 2021 antog ECB-rådet ändringar i följande rättsakter som gäller Eurosystemets ramverk för redovisning och finansiell rapportering: riktlinje ECB/2021/51 om ändring av riktlinje (EU) 2016/2249 om den rättsliga ramen för redovisning och finansiell rapportering inom Europeiska centralbankssystemet och beslut ECB/2021/52 om ändring av beslut (EU) 2016/2247 om Europeiska centralbankens årsbokslut. Ändringarna är av teknisk art. Rättsakterna ska tillämpas från och med den 31 december 2021.

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 30 november 2021 utnämnde ECB-rådet Peter E. Storgaard, som ansvarar för finansiell stabilitet inbegripet betalningssystem vid Danmarks Nationalbank, till representant för de nationella centralbankerna utanför Eurosystemet i styrelsen för marknadsinfrastruktur. Förordnandet löper till och med den 31 maj 2022. Peter E. Storgaard ersätter Karsten Biltoft, som har lämnat Danmarks Nationalbank.

Ny ordförande för kommittén för finansiell stabilitet

Den 1 december 2021 utnämnde ECB-rådet Cornelia Holthausen, generaldirektör för GD Makrotillsyn och finansiell stabilitet, till ordförande för kommittén för finansiell stabilitet. Utnämningen sker med omedelbar verkan och löper fram till den 31 december 2022 för att sammanfalla med alla övriga förordnanden för ECBS/Eurosystemets kommittéordförandeskap som utnämnts eller återutnämnts i december 2019.

Ledamöter av ECB:s revisionskommitté och etikkommitté

Den 15 december 2021 förlängde ECB-rådet mandatet för Yannis Stournaras (ordförande) i ECB:s revisionskommitté samt för Erkki Liikanen i ECB:s etikkommitté för en andra mandatperiod. ECB-rådet utnämnde vidare Klaas Knot till ECB-rådets ledamot i ECB:s revisionskommitté och Jens Weidmann till extern ledamot i ECB:s revisionskommitté. Samtliga dessa utnämningar är på tre år.

Utnämning av ECB-företrädare i tillsynsnämnden

Den 15 december 2021 utnämnde ECB-rådet Anneli Tuominen till ECB-företrädare i tillsynsnämnden för en femårsperiod som inte kan förlängas. Hon efterträder Pentti Hakkarainen vars mandat löper ut den 31 januari 2022. Ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Statistik

Utveckling i fråga om den integrerade rapporteringsramen

Den 7 december 2021 godkände ECB-rådet publiceringen av de första resultaten från kostnadsbedömningen av den integrerade rapporteringsramen Framework (IReF) samt andra handlingar rörande detta. Samtidigt beslutade ECB-rådet att inleda projektets designfas. Detta harmoniserade statistikrapporteringssystem ska göra det lättare för bankerna att rapportera statistiska data till Europeiska centralbankssystemet (ECBS) samt minska deras rapporteringsbörda genom ökad digitalisering och senaste produktionsmetoder. Systemet kommer även att underlätta beslutsfattarnas analyser och jämförelser av relevanta data. Med IReF säkerställs en samsyn kring statistiska begrepp och de data som bankerna är skyldiga att lämna till respektive centralbank att standardiseras. IReF utgör ECBS bidrag till de europeiska institutionernas arbete för att integrera statistik-, tillsyns- och resolutionsrapporteringen. EU-länder utanför euroområdet kan besluta att helt eller delvis införa IReF-rapportering genom sin nationella lagstiftning. Förutsatt att ECB-rådet antar IReF-förordningen 2024 väntas rapporteringsramen tas i drift 2027. Med denna tidsram får uppgiftslämnare och Eurosystemet tillräckligt med ledtid för att förbereda det nödvändiga rättsliga och tekniska ramverket. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Internationellt och europeiskt samarbete

Eurosystemets svar på Europeiska kommissionens meddelande ”EU:s ekonomi efter covid-19: Konsekvenser för den ekonomiska styrningen”

ECB-rådet diskuterade Europeiska kommissionens meddelande av den 19 oktober 2021 ”EU:s ekonomi efter covid-19: Konsekvenser för den ekonomiska styrningen”, med särskilt fokus på en reform av stabilitets- och tillväxtpakten. Den 1 december 2021 godkände ECB-rådet Eurosystemets svar och godkände att detta svar publiceras. Texten finns på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU

Den 11 november 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att underrätta EBA om att ECB, vad gäller betydande institut som står under dess direkta tillsyn, kommer att efterleva EBA:s riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU enligt artikel 21b i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/08) när nödvändiga interna förfarandemässiga åtgärder har vidtagits för att de ska genomföras inom ECB:s ramverk. ECB håller nu på att utarbeta en handbok med relevanta policyer och förfaranden för de gemensamma tillsynsgrupperna.

Rapport om tillsynsbedömningen av hur bankerna hanterar klimat- och miljörelaterade risker

Den 17 november 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en lägesrapport om hanteringen av klimat- och miljörisker inom banksektorn. Rapporten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Tillsynsprioriteringar för 2022–2024

Den 19 november 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera resultatet av 2021 års bedömning av risker och prioriteringar och den europeiska banktillsynens tillsynsprioriteringar under perioden 2022–2024. Texten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Reviderad vägledning och nytt frågeformulär för lämplighetsbedömningar

Den 6 december 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera den reviderade vägledningen och det nya frågeformuläret för lämplighetsbedömningar, med de ändringar som gjorts efter ett nyligen genomfört offentligt samråd. Mer information finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy samt av riktlinjer för intern styrning

Den 8 december 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela EBA om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer för en sund ersättningspolicy (EBA/GL/2021/04) samt dess riktlinjer för intern styrning (EBA/GL/2021/05). De utgör en uppdaterad version av tidigare EBA-riktlinjer, med hänsyn till de ändringar som införts genom direktiv 2013/36/EU (CRD V), och kommer att tillämpas från och med den 31 december 2021.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media