Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. gruodžio 17 d.

Rinkos operacijos

Didinamas vertybinių popierių skolinimo operacijose grynaisiais pinigais teikiamo įkaito limitas

2021 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba nusprendė padidinti vertybinių popierių skolinimo operacijose, atliekamose vykdant turto pirkimo programą (TPP) ir specialiąją pandeminę pirkimo programą (SPPP), grynaisiais pinigais teikiamo įkaito limitą iki 150 mlrd. eurų. 2018 m. kovo mėn. nustatytas ir nuo tada galiojęs 75 mlrd. eurų limitas padidintas dvigubai. Šis pakeitimas susijęs, be kitų dalykų, ir su tuo, kad laikui bėgant padidėjo pagal TPP / SPPP įsigyto turto kiekis. Atnaujinta informacija apie tai paskelbta vertybinių popierių skolinimo temai skirtuose ECB interneto svetainės tinklalapiuose.

Eurosistemos įkaito sistemoje priimtinų nereguliuojamų rinkų ir pripažintų agentūrų sąrašų metinė peržiūra

2021 m. gruodžio 9 d. Valdančioji taryba, atlikusi minėtų sąrašų peržiūrą, nusprendė priimtinų nereguliuojamų rinkų sąrašo nekeisti, o pripažintų agentūrų sąrašą papildyti šiomis keturiomis agentūromis: Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat ir Instituto Catalán De Finanzas (ICF). Į šį sąrašą įtrauktos agentūros gali dalyvauti viešojo sektoriaus pirkimo programoje. Abu sąrašai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Eurosistemos vykdomos elektroninių mokėjimo priemonių, schemų ir susitarimų priežiūros sistema

2021 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos vykdomos elektroninių mokėjimo priemonių, schemų ir susitarimų priežiūros sistemą (PISA sistema) ir suteikė leidimą jos aprašą paskelbti ECB interneto svetainėje. PISA sistema pakeičia Eurosistemoje šiuo metu taikomus mokėjimo priemonių priežiūros principus ir standartus, įskaitant visas su tuo susijusias kortelių, tiesioginio debeto ir kredito pervedimų priežiūros sistemas, taip pat elektroninių pinigų apsaugos tikslus. Bendrovės, jau patenkančios į Eurosistemos priežiūros aprėptį, iki 2022 m. lapkričio 15 d. turėtų pradėti vadovautis naujosios sistemos principais. Kitoms bendrovėms bus nustatytas vienų metų lengvatinis laikotarpis, prasidėsiantis tada, kai joms bus pranešta, kad jų priežiūra bus vykdoma taikant PISA sistemą. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl tarpvalstybinių paslaugų sandorių atskaitomybės reikalavimų Austrijoje

2021 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/31 Oesterreichische Nationalbank prašymu.

ECB nuomonė dėl prievolės priimti mokėjimus grynaisiais pinigais Danijoje

2021 m. lapkričio 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/32 Danijos finansų priežiūros tarnybos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros Lietuvoje

2021 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/33 Lietuvos banko prašymu.

ECB nuomonė dėl naujų ir išplėstų Banco de España uždavinių, susijusių su padengtosiomis obligacijomis ir bendra mokėjimų eurais erdve

2021 m. lapkričio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/34 Ispanijos ekonomikos reikalų ir skaitmeninės transformacijos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Central Bank of Cyprus paskyrimo Nepaprastosios padėties civilinio planavimo agentūra

2021 m. lapkričio 22 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/35 Kipro Respublikos gynybos ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl paskolų sutarčių Šveicarijos frankais pakeitimo Slovėnijoje

2021 m. lapkričio 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/36 Slovėnijos Respublikos Valstybės Susirinkimo prašymu.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo atsekamumo reikalavimai pradedami taikyti kriptoturto pervedimams

2021 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/37 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Eurosistemos ir BPM etikos gairių peržiūra

2021 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/49, kuriomis nustatomi Eurosistemos etikos kodekso principai (nauja redakcija), ir, Priežiūros valdybos siūlymu, Gaires ECB/2021/50, kuriomis nustatomi Bendro priežiūros mechanizmo etikos kodekso principai (nauja redakcija). Eurosistemos ir BPM etikos gaires Valdančioji taryba pirmą kartą priėmė 2015 m., siekdama nustatyti minimalius bendrus etikos standartus, kuriuos savo vidaus taisyklėse įdiegtų euro zonos centriniai bankai ir nacionalinės kompetentingos institucijos. Eurosistemos ir BPM etikos gairių peržiūra buvo būtina atsižvelgiant į dinamišką sąžiningumo ir gero vidaus valdymo standartų pobūdį ir padidėjusį visuomenės kontrolės lygį. Peržiūros tikslas – etikos kodeksams pritaikyti geriausią praktiką, kad jie ir toliau atitiktų naujausius standartus. Peržiūrą praėjusiais metais atliko Etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnų darbo grupė, vykdydama reguliarią peržiūrą, apimančią visus euro zonos centrinius bankus ir nacionalines kompetentingas institucijas. Daliniai pakeitimai daugiausiai susiję su asmeninius finansinius sandorius reglamentuojančiomis nuostatomis – jos sukonkretintos ir aktualizuotos, o jų taikymas ir laikymasis supaprastintas. Be to, siekiant veiksmingiau spręsti interesų konfliktus, sugriežtintos nuostatos, reglamentuojančios laikotarpį prieš įsidarbinimą ir laikotarpį pasibaigus darbo santykiams.

Etikos ir atitikties užtikrinimo konferencijos įsteigimas

2021 m. lapkričio 2 d. Valdančioji taryba nusprendė pertvarkyti Etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnų darbo grupę į Etikos ir atitikties užtikrinimo konferenciją. Tai nekeičia pagrindinio grupės uždavinio – padėti visoms institucijoms narėms nuosekliai įgyvendinti ir reguliariai peržiūrėti Eurosistemos / BPM etikos gaires ir konsultuoti jas su tuo susijusiais klausimais. Valdančiosios tarybos nuomone, šiuo organizaciniu pakeitimu pabrėžiamas grupės funkcijos pastovumas, jos visą Eurosistemą / BPM apimanti sudėtis ir bendrai – didėjantis etikos ir atitikties užtikrinimo klausimų aktualumas. Standartinės sudėties Etikos ir atitikties užtikrinimo konferenciją sudaro Eurosistemos centrinių bankų ir BPM dalyvaujančių ES valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų vyriausieji etikos ir atitikties užtikrinimo pareigūnai. Euro zonai nepriklausančių ES valstybių narių centriniai bankai ir BPM nedalyvaujančių ES valstybių narių nacionalinės kompetentingos institucijos pagal poreikį galėtų būti kviečiami dalyvauti Konferencijos darbe ir prisidėti prie sistemos integravimo bei aukštų profesinės etikos ir sąžiningumo standartų puoselėjimo už Eurosistemos ir BPM ribų.

Su Eurosistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema susijusių teisės aktų daliniai pakeitimai

2021 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba priėmė šių su Eurosistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistema susijusių teisės aktų pakeitimus: Gairių ECB/2021/51, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2016/2249 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo, ir Sprendimo ECB/2021/52, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2016/2247 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės. Atlikti pakeitimai yra techninio pobūdžio. Teisės aktai bus pradėti taikyti 2021 m. gruodžio 31 d.

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2021 m. lapkričio 30 d. Valdančioji taryba paskyrė Peterį E. Storgaardą, atsakiną už finansinio stabilumo, įskaitant mokėjimo sistemas, sritį Danijos nacionaliniame centriniame banke (Danmarks Nationalbank), Rinkos infrastruktūros valdybos nariu iš Eurosistemai nepriklausančio nacionalinio centrinio banko iki 2022 m. gegužės 31 d. Peteris E. Storgaardas pakeičia iš Danmarks Nationalbank išėjusį Karsteną Biltoftą.

Nauja Finansinio stabilumo komiteto pirmininkė

2021 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba paskyrė Makroprudencinės politikos ir finansinio stabilumo generalinio direktorato vadovę Cornelią Holthausen eiti Finansinio stabilumo komiteto pirmininko pareigas iki 2022 m. gruodžio 31 d., sprendimui įsigaliojant nedelsiant. Jos kadencija sutaps su visų kitų ECBS (Eurosistemos) komitetų pirmininkų, paskirtų eiti atitinkamas pareigas (naujai ar dar vieną kadenciją) 2019 m. gruodžio mėn.

Narystė ECB Audito komitete ir ECB Etikos komitete

2021 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba paskyrė Yannisą Stournarasą (pirmininką) antrai kadencijai ECB Audito komitete ir Erkki Liikaneną – antrai kadencijai ECB Etikos komitete. Be to, Valdančioji taryba paskyrė Klaasą Knotą ECB Audito komiteto nariu iš Valdančiosios tarybos ir Jensą Weidmanną išoriniu ECB Audito komiteto nariu. Visų šių kadencijų trukmė yra treji metai.

ECB atstovės Priežiūros valdyboje skyrimas

2021 m. gruodžio 15 d. Valdančioji taryba paskyrė Anneli Tuominen ECB atstove Priežiūros valdyboje vienai penkerių metų kadencijai. A. Tuominen pakeis Pentti Hakkaraineną, kurio kadencija baigiasi 2022 m. sausio 31 d. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Statistika

Pokyčiai, susiję su Integruota atskaitomybės sistema (IReF)

2021 m. gruodžio 7 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti pirmuosius IReF sąnaudų ir naudos vertinimo rezultatus bei susijusius dokumentus ir nusprendė pradėti projekto kūrimo etapą. Ši suderintos statistinės atskaitomybės sistema skirta tam, kad palengvintų bankams statistinių duomenų teikimą Europos centrinių bankų sistemai (ECBS) ir sumažintų jų atskaitomybės naštą panaudojant skaitmenizaciją ir pritaikant pažangiausius duomenų rengimo metodus. Šia sistema galės naudotis ir politikos formuotojai aktualių duomenų analizei ir palyginimui. IReF padės užtikrinti, kad statistiniai terminai būtų vienodai suprantami, be to, jos dėka bus standartizuojama informacija, kurią bankai turi teikti savo atitinkamiems centriniams bankams. IReF yra ECBS indėlis, papildantis Europos institucijų pastangas integruoti statistinę, prudencinę ir pertvarkymo atskaitomybę. Euro zonai nepriklausančios ES valstybės narės gali nuspręsti per nacionalinės teisės aktus įdiegti IReF naudojimą visai atskaitomybei arba daliai jos. 2024 m. Valdančiajai tarybai patvirtinus reglamentą dėl IReF, tikimasi, kad sistema bus pradėta naudoti 2027 m. Tad atskaitingieji agentai ir Eurosistema turės pakankamai laiko reikiamoms teisinėms ir techninėms sistemoms parengti. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

Eurosistemos atsakymas, reaguojant į Europos Komisijos komunikatą „ES ekonomika po COVID-19: poveikis ekonomikos valdymo sistemai“

Valdančioji taryba aptarė Europos Komisijos 2021 m. spalio 19 d. paskelbtą komunikatą „ES ekonomika po COVID-19: poveikis ekonomikos valdymo sistemai“, daugiausia dėmesio skirdama Stabilumo ir augimo pakto reformai. 2021 m. gruodžio 1 d. Valdančioji taryba patvirtino Eurosistemos atsakymą ir suteikė leidimą jį paskelbti. Dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

ECB Bankų priežiūros tarnyba

Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairių dėl tarpinės ES patronuojančiosios įmonės įsteigimo ribinės vertės ir kitų procedūrinių aspektų stebėsenos laikymasis

Iki 2021 m. lapkričio 11 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikysis EBI gairių dėl tarpinės ES patronuojančiosios įmonės įsteigimo ribinės vertės ir kitų procedūrinių aspektų stebėsenos pagal Direktyvos 2013/36/ES 21b straipsnį (EBA/GL/2021/08), kai bus atliktos būtinos vidinės pasirengimo šių gairių įgyvendinimui pagal ECB teisinę sistemą procedūros. ECB šiuo metu rengia vadovą, kuriame bus parašyta su tuo susijusi jungtinėms priežiūros grupėms skirta tvarka ir procedūros.

Priežiūrinio tikrinimo, kaip bankai valdo klimato ir aplinkos riziką, ataskaita

Iki 2021 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti ataskaitą apie klimato ir aplinkos rizikos valdymo padėtį bankų sektoriuje. Ataskaita paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2022–2024 m. priežiūros prioritetai

Iki 2021 m. lapkričio 19 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti 2021 m. atliktos rizikos ir prioritetų peržiūros rezultatus ir 2022–2024 m. Europos bankų priežiūros prioritetus. Pranešimas apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Atnaujintas kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovas ir parengtas naujas klausimynas

Iki 2021 m. gruodžio 6 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti po neseniai įvykusių viešų konsultacijų atnaujintą kompetencijos ir tinkamumo vertinimo vadovą ir naują klausimyną. Daugiau informacijos apie tai paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos ir vidaus valdymo laikymasis

Iki 2021 m. gruodžio 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti EBI, kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi EBI gairių dėl patikimos atlygio politikos (EBA/GL/2021/04) ir dėl vidaus valdymo (EBA/GL/2021/05). Abejos gairės atnaujintos atsižvelgiant į Direktyvos 2013/36/ES (KRD V) dalinius pakeitimus ir įsigalios 2021 m. gruodžio 31 d.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai