Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

December 2021

17. decembra 2021

Operácie na trhu

Zvýšenie limitu hotovostného kolaterálu v pôžičkách cenných papierov

Dňa 15. novembra 2021 Rada guvernérov rozhodla o zvýšení limitu na pôžičky cenných papierov nadobudnutých v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP) a núdzového pandemického programu nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP) proti hotovostnému kolaterálu na 150 mld. €, čím zdvojnásobila doterajší limit 75 mld. € platný od marca 2018. Táto úprava je okrem iného odrazom nárastu akumulovaného stavu aktív v rámci programov APP a PEPP. Súvisiace informácie na internetovej stránke ECB venovanej pôžičkám cenných papierov boli zodpovedajúcim spôsobom aktualizované.

Ročná revízia zoznamu akceptovaných neregulovaných trhov a zoznamu uznaných agentúr v kolaterálovom rámci Eurosystému

Dňa 9. decembra 2021 sa Rada guvernérov na základe ročnej revízie zoznamov rozhodla ponechať zoznam akceptovaných neregulovaných trhov nezmenený a do zoznamu uznaných agentúr zaradiť štyri agentúry: Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat a Instituto Catalán De Finanzas (ICF). Uvedené agentúry sa tak môžu podieľať na programe nákupu aktív verejného sektora. Obidva zoznamy sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Rámec Eurosystému pre dohľad nad elektronickými platobnými nástrojmi, schémami a mechanizmami

Dňa 15. novembra 2021 Rada guvernérov schválila rámec Eurosystému pre dohľad nad elektronickými platobnými nástrojmi, schémami a mechanizmami (PISA) a schválila jeho zverejnenie na internetovej stránke ECB. Rámec PISA nahrádza súčasný postup a štandardy dohľadu Eurosystému nad platobnými nástrojmi vrátane všetkých súvisiacich rámcov dohľadu nad kartami, inkasami a bezhotovostnými úhradami, ako aj bezpečnostných cieľov pre elektronické peniaze. Spoločnosti, ktoré už dohľadu Eurosystému podliehajú, majú zásady nového rámca dodržiavať najneskôr od 15. novembra 2022. Ostatné subjekty budú mať na ich splnenie prechodné obdobie od doručenia oznámenia, že podliehajú dohľadu v rámci PISA. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k požiadavkám na vykazovanie transakcií v oblasti cezhraničných služieb v Rakúsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/31 dňa 10. novembra 2021 na žiadosť Oesterreichische Nationalbank.

Stanovisko ECB k povinnosti prijímať platby v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/32 dňa 12. novembra 2021 na žiadosť dánskeho úradu pre finančný dohľad.

Stanovisko ECB k dohľadu nad platobnými systémami a systémami vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Litve

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/33 dňa 15. novembra 2021 na žiadosť Lietuvos bankas.

Stanovisko ECB k novým a rozšíreným úlohám Banco de España v súvislosti s krytými dlhopismi a jednotnou oblasťou platieb v eurách

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/34 dňa 16. novembra 2021 na žiadosť španielskeho ministerstva hospodárstva a digitálnej transformácie.

Stanovisko ECB k určeniu Central Bank of Cyprus za agentúru pre civilné plánovanie pre prípad núdzového stavu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/35 dňa 22. novembra 2021 na žiadosť ministra obrany Cyperskej republiky.

Stanovisko ECB k úprave zmlúv o úveroch vo švajčiarskych frankoch v Slovinsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/36 dňa 26. novembra 2021 na žiadosť národného zhromaždenia Slovinskej republiky.

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o rozšírení požiadaviek na vysledovateľnosť tak, aby zahŕňali aj prevody kryptoaktív

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/37 dňa 30. novembra 2021 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Podnikové riadenie

Revízia etických usmernení Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu

Dňa 2. novembra 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/49, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému (prepracované znenie), a na základe návrhu Rady pre dohľad prijala usmernenie ECB/2021/50, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu (prepracované znenie). Etické usmernenia Eurosystémujednotného mechanizmu dohľadu (Single Supervisory Mechanism – SSM) Rada guvernérov pôvodne prijala v roku 2015 s cieľom stanoviť jednotné minimálne etické normy, ktoré mali zaviesť centrálne banky krajín eurozóny a príslušné vnútroštátne orgány do svojich interných pravidiel. Revízia etických usmernení Eurosystému a SSM bola potrebná vzhľadom na dynamickú povahu noriem bezúhonnosti a správneho riadenia i rastúcu mieru verejnej kontroly. Účelom revízie bolo prispôsobiť etické rámce osvedčeným postupom, aby naďalej odrážali najaktuálnejšie normy. Revíziu počas minulého roka uskutočnila pracovná skupina pre etiku a kontrolu dodržiavania predpisov v rámci pravidelnej revízie za účasti všetkých centrálnych bánk krajín eurozóny a príslušných vnútroštátnych orgánov. Zmeny sa týkajú najmä ustanovení o súkromných finančných transakciách, ktoré boli viac konkretizované a zrelevantnené, pričom bola zároveň zjednodušená ich implementácia a dodržiavanie. Okrem toho boli rozšírené ustanovenia o činnosti pred začatím a po skončení pracovného pomeru, aby účinnejšie riešili konflikty záujmov.

Zriadenie konferencie o etike a kontrole dodržiavania predpisov

Dňa 2. novembra 2021 Rada guvernérov rozhodla o transformácii pracovnej skupiny pre etiku a kontrolu dodržiavania predpisov na konferenciu o etike a kontrole dodržiavania predpisov (Ethics and Compliance Conference – ECC). Hlavný účel skupiny podporovať a poskytovať poradenstvo všetkým členským inštitúciám v jednotnej implementácii a pravidelnej revízii etických usmernení Eurosystému a SSM zostáva nezmenený. Podľa názoru Rady guvernérov táto zmena lepšie vyjadruje trvalý charakter skupiny, jej záber na celý Eurosystém/SSM i rastúcu relevantnosť otázok etiky a dodržiavania predpisov všeobecnejšie. ECC v jej štandardnom zložení tvoria vedúci zamestnanci centrálnych bánk krajín Eurosystému a príslušných vnútroštátnych orgánov členských štátov EÚ zapojených do SSM zodpovední za otázky etiky a kontroly dodržiavania predpisov. Centrálne banky členských štátov EÚ nepatriacich od eurozóny a príslušné vnútroštátne orgány členských štátov EÚ nezapojených do SSM by mohli byť podľa potreby prizvaní k účasti na činnosti ECC s cieľom prispieť k integrácii systému a presadzovaniu vysokých noriem profesionálnej etiky a bezúhonnosti za hranicami Eurosystému a SSM.

Zmeny právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca a rámca finančného vykazovania Eurosystému

Dňa 11. novembra 2021 Rada guvernérov prijala zmeny právnych nástrojov týkajúcich sa účtovného rámca a rámca finančného vykazovania Eurosystému – usmernenie ECB/2021/51, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2016/2249 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk, a rozhodnutie ECB/2021/52, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2016/2247 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky. Prijaté zmeny sú technickej povahy. Právne predpisy vstupujú do platnosti 31. decembra 2021.

Nový člen Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 30. novembra 2021 Rada guvernérov vymenovala Petra E. Storgaarda, predstaviteľa Danmarks Nationalbank zodpovedného za otázky finančnej stability a platobných systémov, za člena Rady pre trhovú infraštruktúru zastupujúceho národnú centrálnu banku nepatriacu do Eurosystému do 31. mája 2022. Vo funkcii nahrádza Karstena Biltofta, ktorý z Danmarks Nationalbank odišiel.

Nový predseda Výboru pre finančnú stabilitu

Dňa 1. decembra 2021 Rada guvernérov vymenovala generálnu riaditeľku odboru ECB pre makroprudenciálnu politiku a finančnú stabilitu Corneliu Holthausenovú za predsedníčku Výboru pre finančnú stabilitu s okamžitou platnosťou do 31. decembra 2022, t. j. do dňa, keď sa skončí aj funkčné obdobie predsedov všetkých ostatných výborov ESCB a Eurosystému vymenovaných, resp. opätovne vymenovaných v decembri 2019.

Členstvo vo Výbore ECB pre audit a Etickom výbore ECB

Dňa 15. decembra 2021 Rada guverérov predĺžila mandát predsedu Výboru pre audit Yannisa Stournarasa a člena Etického výboru ECB Erkkiho Liikanena o druhé funkčné obdobie. Rada guvernérov zároveň vymenovala Klaas Knota za člena Rady guvernérov vo Výbore ECB pre audit a Jensa Weidmanna za externého člena Výboru ECB pre audit. Všetci boli vymenovaní na trojročné funkčné obdobie.

Vymenovanie zástupcu ECB v Rade pre dohľad

Dňa 15. decembra 2021 Rada guvernérov vymenovala Anneli Tuominenovú za zástupkyňu ECB v Rade pre dohľad na päťročné funkčné obdobie bez možnosti predĺženia. Vo funkcii nahrádza Penttiho Hakkarainena, ktorého funkčné obdobie vyprší 31. januára 2022. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Štatistika

Vývoj v oblasti integrovaného rámca vykazovania

Dňa 7. decembra 2021 Rada guvernérov schválila zverejnenie prvých výsledkov analýzy nákladov a prínosov integrovaného rámca vykazovania (Integrated Reporting Framework – IReF) a súvisiacich dokumentov a rozhodla sa spustiť koncepčnú fázu projektu. Cieľom tohto systému harmonizovaného štatistického vykazovania je uľahčiť bankám vykazovanie štatistických údajov Európskemu systému centrálnych bánk (ESCB) a znížiť ich vykazovaciu záťaž využitím digitalizácie a moderných produkčných postupov. Systém tiež tvorcom politík umožní analýzu a porovnávanie relevantných údajov. IReF zabezpečí jednotný výklad štatistických pojmov a štandardizáciu informácií, ktoré sú banky povinné poskytovať príslušným centrálnym bankám. Je príspevkom ESCB k snahám európskych inštitúcií o integráciu štatistického, prudenciálneho a rezolučného vykazovania. Členské štáty EÚ nepatriace do eurozóny majú možnosť vykazovanie IReF v plnej miere alebo čiastočne prijať prostredníctvom vnútroštátnej legislatívy. Za predpokladu, že Rada guvernérov v roku 2024 prijme nariadenie o IReF, by mal byť rámec uvedený do prevádzky v roku 2027. Tento časový harmonogram vykazujúcim subjektom i Eurosystému poskytuje dostatok času na prípravu potrebného právneho a technického rámca. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Odpoveď Eurosystému na oznámenie Európskej komisie pod názvom „The EU economy after COVID-19: implications for economic governance”

Rada guvernérov prerokovala oznámenie Európskej komisie z 19. októbra 2021 pod názvom „The EU economy after COVID-19: implications for economic governance” (Hospodárstvo EÚ po pandémii COVID-19: dôsledky pre hospodárske riadenie), s dôrazom na reformu Paktu stability a rastu. Dňa 1. decembra 2021 Rada guvernérov schválila odpoveď Eurosystému a jej zverejnenie. Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Dodržiavanie usmernení Európskeho orgánu pre bankovníctvo k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procedurálnym aspektom týkajúcim sa zriadenia materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni

Dňa 11. novembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom bude ECB dodržiavať usmernenia EBA k monitorovaniu prahovej hodnoty a ďalším procedurálnym aspektom týkajúcim sa zriadenia materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni podľa článku 21b smernice 2013/36/EÚ (EBA/GL/2021/08) po skončení potrebných interných procedurálnych krokov na ich implementáciu do rámca ECB. ECB v súčasnosti zostavuje príručku, ktorá stanoví príslušné pravidlá a postupy pre spoločné dohliadacie tímy.

Správa o dohľadovom hodnotení prístupu bánk k riadeniu klimatických a environmentálnych rizík

Dňa 17. novembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť správu o stave riadenia klimatických a environmentálnych rizík v bankovom sektore. Správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Priority dohľadu na roky 2022 – 2024

Dňa 19. novembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť výsledky hodnotenia rizík a priorít za rok 2021 a priorít európskeho bankového dohľadu na roky 2022 – 2024. Súvisiaca publikácia je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Revidované všeobecné zásady a hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a nový dotazník

Dňa 6. decembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť revidované všeobecné zásady hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti a nový súvisiaci dotazník, ktoré boli upravené v nadväznosti na verejnú konzultáciu. Bližšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dodržiavanie usmernení EBA o zdravých politikách odmeňovania a vnútornom riadení

Dňa 8. decembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky k návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB bude v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom dodržiavať usmernenia EBA o zdravých politikách odmeňovania (EBA/GL/2021/04) a vnútornom riadení (EBA/GL/2021/05). Obidve usmernenia sú aktualizáciou predchádzajúcich usmernení EBA v nadväznosti na zmeny zavedené smernicou 2013/36/EÚ (CRD V) a do platnosti vstúpia 31. decembra 2021.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá