Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Joulukuu 2021

17.12.2021

Markkinaoperaatiot

Arvopaperilainaus käteisvakuuksia vastaan

EKP:n neuvosto päätti 15.11.2021, että omaisuuserien osto-ohjelmassa (asset purchase programme, APP) ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (pandemic emergency purchase programme, PEPP) hankittuja arvopapereita voidaan antaa lainaan käteisvakuuksia vastaan 150 miljardin euron arvosta. Muutos johtuu muun muassa siitä, että ohjelmissa hankittujen arvopaperien määrä on kasvanut sitten maaliskuun 2018, jolloin käteisvakuusrajaksi asetettiin 75 miljardia euroa. Arvopaperilainausta koskevat tiedot on päivitetty EKP:n verkkosivuilla.

Hyväksyttävät sääntelemättömät markkinat ja tunnustetut valtiosidonnaiset laitokset eurojärjestelmän vakuuskäytännössä

EKP:n neuvosto päätti 9.12.2021 vuositarkistuksen perusteella, että luettelo hyväksyttävistä sääntelemättömistä markkinoista pysyy ennallaan ja tunnustettujen valtiosidonnaisten laitosten luetteloon lisätään neljä laitosta: Maisons et cites Soginorpa, Halpades Societe Anonyme HLM, Grand Delta Habitat ja Instituto Catalán De Finanzas (ICF). Näiden laitosten liikkeeseen laskemia velkapapereita voidaan hankkia julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelmassa. Molemmat luettelot on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Sähköisten maksuvälineiden, ‑järjestelmien ja ‑järjestelyjen yleisvalvonta

EKP:n neuvosto hyväksyi 15.11.2021 sähköisiä maksuvälineitä ja ‑järjestelyjä sekä muita sähköisen maksamisen menettelyjä (PISA) koskevan eurojärjestelmän yleisvalvontasäännöstön julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. PISA-säännöstöllä korvataan eurojärjestelmän aiemmat maksuvälineiden yleisvalvontavaatimukset, maksukortteja, suoraveloitusta ja tilisiirtoja koskevat vastaavat säännöt sekä sähköisen rahan turvallisuustavoitteet. Eurojärjestelmän valvonnassa jo ennestään olevien laitosten odotetaan ryhtyvän noudattamaan PISA-säännöstöä 15.11.2022 mennessä. Muiden laitosten on ryhdyttävä noudattamaan säännöstöä vuoden kuluessa siitä, kun niiden ilmoitetaan kuuluvan PISA-sääntelyn piiriin. Aihetta käsittelevä lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto palveluja koskeviin rajat ylittäviin taloustoimiin sovellettavista raportointivaatimuksista Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2021 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2021/31.

EKP:n lausunto velvollisuudesta käteismaksujen hyväksymiseen Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 12.11.2021 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen pyynnöstä lausunnon CON/2021/32.

EKP:n lausunto maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta Liettuassa

EKP:n neuvosto antoi 15.11.2021 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2021/33.

EKP:n lausunto Banco de Españan uusista ja laajennetuista tehtävistä, jotka liittyvät katettuihin joukkolainoihin ja yhtenäiseen euromaksualueeseen

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2021 Espanjan talous- ja digitalisaatioministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/34.

EKP:n lausunto Central Bank of Cyprusin nimeämisestä valmiustoimien suunnitteluviranomaiseksi

EKP:n neuvosto antoi 22.11.2021 Kyproksen puolustusministerin pyynnöstä lausunnon CON/2021/35.

EKP:n lausunto Sveitsin frangin määräisten lainasopimusten muuttamisesta Sloveniassa

EKP:n neuvosto antoi 26.11.2021 Slovenian parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2021/36.

EKP:n lausunto asetusehdotuksesta jäljitettävyyden vaatimusten laajentamiseksi kryptovarojen siirtoihin

EKP:n neuvosto antoi 30.11.2021 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2021/37.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin eettiset säännöt

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2021 suuntaviivat EKP/2021/49 eurojärjestelmän eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (uudelleenlaadittu) sekä valvontaelimen ehdotuksesta suuntaviivat EKP/2021/50 yhteisen valvontamekanismin eettisiä sääntöjä koskevista periaatteista (uudelleenlaadittu). Yhteiset eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset on annettu alun perin vuonna 2015. Euroalueen keskuspankit ottavat sisäisissä säännöstöissään huomioon eurojärjestelmän eettiset säännöt ja toimivaltaiset valvontaviranomaiset ottavat huomioon yhteisen valvontamekanismin eettiset säännöt. Eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin eettiset säännöt päivitettiin siksi, että hyvää hallintotapaa ja lahjomattomuutta koskevat vaatimukset elävät ja niiden noudattamista seurataan julkisuudessa yhä tarkemmin. Tavoitteena oli, että säännöt ovat parhaiden käytäntöjen mukaiset ja vaatimukset ajan tasalla. Eettisistä ja compliance-asioista vastaava työryhmä on uudistanut säännöt vuoden kuluessa osana säännöllistä uudelleenarviointia, jossa olivat mukana kaikki euroalueen keskuspankit ja valvontaviranomaiset. Yksityisiä rahoitustoimia koskevia sääntöjä on muutettu konkreettisemmiksi ja käytännönläheisemmiksi, ja niitä on nyt helpompi soveltaa ja noudattaa. Sekä työsuhteen alkamista edeltäviä että työsuhteen päättymisen jälkeisiä vaatimuksia on tiukennettu eturistiriitojen käsittelyn tehostamiseksi.

Eettisten ja compliance-asioiden yhdyselin

EKP:n neuvosto päätti 2.11.2021, että eettisistä ja compliance-asioista vastaava työryhmä nimetään uudelleen yhdyselimeksi (Ethics and Compliance Conference, ECC). Sen tärkeimpänä tehtävänä on edelleen tukea ja neuvoa jäsenistöä eettisten sääntöjen yhdenmukaisessa soveltamisessa ja päivittää säännöstöä säännöllisesti. EKP:n neuvoston mielestä uusi nimi vastaa paremmin yhdyselimen toimintaa käytännössä, sillä se toimii koko eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan yhteisenä elimenä ja eettisten ja compliance-asioiden merkitys kasvaa koko ajan. Peruskokoonpanossa yhdyselimen jäseninä ovat eurojärjestelmän ja yhteisessä pankkivalvonnassa mukana olevien EU:n jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontaviranomaisten eettiset neuvonantajat ja compliance-vastaavat. Eurojärjestelmään kuulumattomat kansalliset keskuspankit ja yhteisen pankkivalvonnan ulkopuolella olevien EU-maiden valvontaviranomaiset voidaan kutsua osallistumaan yhdyselimen toimintaan tilanteen mukaan, jos se edistää järjestelmän yhtenäisyyttä ja edistää ammattietiikkaa ja lahjomattomuutta myös eurojärjestelmän ja yhteisen valvontamekanismin ulkopuolella.

Muutoksia eurojärjestelmän kirjanpito- ja tilinpäätösperiaatteita koskeviin säädöksiin

EKP:n neuvosto hyväksyi 11.11.2021 teknisluontoisia muutoksia eurojärjestelmän kirjanpito- ja tilinpäätössäädöksiin eli antoi suuntaviivat EKP/2021/51 kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä annettujen suuntaviivojen EKP/2016/2249 muuttamisesta ja päätöksen EKP/2021/52 Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen (EU) 2016/2247 muuttamisesta. Säädöksiä aletaan soveltaa 31.12.2021.

Uusi jäsen markkinainfrastruktuurilautakuntaan

EKP:n neuvosto nimitti 30.11.2021 markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseneksi Peter E. Storgaardin eurojärjestelmän ulkopuolisen kansallisen keskuspankin edustajana 31.5.2022 saakka. Storgaard vastaa Tanskan keskuspankissa rahoitusvakaudesta ja maksujärjestelmistä. Storgaardin edeltäjä Karsten Biltoft ei enää työskentele Tanskan keskuspankissa.

Rahoitusvakauskomitealle uusi puheenjohtaja

EKP:n neuvosto nimitti 1.12.2021 rahoitusvakauskomitean puheenjohtajaksi EKP:n makrovakauspolitiikan ja rahoitusjärjestelmän vakauden pääosaston johtajan Cornelia Holthausenin, joka aloitti tehtävässään välittömästi. Hänen kautensa päättyy 31.12.2022 eli samaan aikaan kuin EKPJ:n/eurojärjestelmän muiden komiteoiden puheenjohtajien, jotka nimitettiin ensimmäisen kerran tai uudelleen tehtäviinsä joulukuussa 2019.

Uusia jäseniä tarkastuskomiteaan ja eettiseen komiteaan

EKP:n neuvosto nimitti 15.12.2021 Yannis Stournarasin uudelleen tarkastuskomitean puheenjohtajaksi ja jatkoi samoin Erkki Liikasen toimikautta eettisen komitean jäsenenä. Lisäksi EKP:n neuvosto nimitti Klaas Knotin edustajakseen tarkastuskomiteaan ja Jens Weidmannin tarkastuskomitean ulkopuoliseksi jäseneksi. Toimikaudet ovat kolmivuotisia.

Uusi EKP:n edustaja valvontaelimessä

EKP:n neuvosto nimitti 15.12.2021 Anneli Tuomisen EKP:n edustajaksi valvontaelimeen. Toimikausi on viisivuotinen, eikä sitä voi uusia. Tuomisen edeltäjän Pentti Hakkaraisen toimikausi päättyy 31.1.2022. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta kertova lehdistötiedote.

Tilastot

Yhtenäisen raportointijärjestelmän kehitys

EKP:n neuvosto hyväksyi 7.12.2021 yhtenäistä tilastoraportointijärjestelmää (IReF) koskevan kustannushyötyanalyysin alustavien tulosten ja oheismateriaalin julkaisemisen ja päätti käynnistää hankkeen suunnitteluvaiheen. Yhtenäisen tilastoraportointijärjestelmän avulla halutaan tehdä tilastotietojen raportointi Euroopan keskuspankkijärjestelmälle (EKPJ) helpommaksi pankeille ja vähentää niiden raportointitaakkaa hyödyntämällä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja uusia käytäntöjä. Se myös tekee tilastojen analysoinnin ja vertailun helpommaksi päätöksentekijöille. IReF-järjestelmässä käytetään yhtenäistä tilastosanastoa ja standardoidaan tiedot, jotka pankkien on toimitettava kansallisille keskuspankeilleen. Näin EKPJ edistää EU:n toimielinten pyrkimyksiä yhtenäistää tilasto-, kriisinratkaisu- ja vakavaraisuustietojen keruuta. Euroalueen ulkopuoliset EU-maat voivat halutessaan ottaa IReF-järjestelmän käyttöön kansallisessa lainsäädännössään joko kokonaan tai osittain. Mikäli EKP:n neuvosto antaa IReF-järjestelmää koskevan asetuksen vuonna 2024, järjestelmän odotetaan tulevan käyttöön vuonna 2027. Näin tilastotietojen toimittajilla ja eurojärjestelmällä on hyvin aikaa valmistella tarvittavat oikeudelliset ja tekniset säännöt. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Eurojärjestelmän vastaus koronaviruspandemiaa ja taloutta koskevaan Euroopan komission tiedonantoon

EKP:n neuvosto kävi keskustelua 19.10.2021 annetusta Euroopan komission tiedonannosta, joka koskee EU:n taloutta ja talouspoliittista ohjausjärjestelmää koronaviruspandemian jälkeen. Pääteemana oli vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen. EKP:n neuvosto hyväksyi 1.12.2021 eurojärjestelmän vastauksen ja sen julkaisemisen. Vastaus on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

Väliyhtiönä toimivan emoyrityksen kynnysarvon seurannasta annettujen EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 11.11.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2021/08 (Ohjeet direktiivin 2013/36/EU 21 b artiklassa tarkoitetun väliyhtiönä toimivan EU-emoyrityksen perustamista koskevan kynnysarvon seurannasta ja muista sitä koskevista menettelyllisistä näkökohdista) saatuaan päätökseen menettelyvaiheet, joita niiden sisällyttäminen EKP:n säännöstöön edellyttää. EKP laatii yhteisille valvontaryhmille käsikirjan tarvittavista linjauksista ja menettelyistä.

Raportti ilmasto- ja ympäristöriskien hallintakäytännöistä valvottavissa pankeissa

EKP:n neuvosto jätti 17.11.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista raportti, jossa kerrotaan pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnan tilasta. Raportti on luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Valvontaprioriteetit vuosille 2022–2024

EKP:n neuvosto jätti 19.11.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista vuoden 2021 riskiarvio sekä yhteisen pankkivalvonnan painopistealueet eli valvontaprioriteetit vuosille 2022–2024. Valvontaprioriteetteihin voi tutustua EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Sopivuuden ja luotettavuuden arviointioppaan ja kyselylomakkeen päivitys

EKP:n neuvosto jätti 6.12.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista päivitetyt versiot sopivuuden ja luotettavuuden arviointioppaasta ja sopivuus- ja luotettavuusarvioinnin kyselylomakkeesta. Versioissa on otettu huomioon hiljattain päättynyt julkinen kuuleminen. Lisätietoa on EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä hallinnosta ja ohjauksesta annettujen EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 8.12.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa EPV:lle, että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä moitteettomia palkitsemisjärjestelmiä koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2021/04) sekä ohjeita hallinnosta ja ohjauksesta (EBA/GL/2021/05). Molemmissa ohjeissa on otettu huomioon vakavaraisuusdirektiivin 2013/36/EU tuoreimmat muutokset, ja ne tulevat voimaan 31.12.2021.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle