Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

November 2021

12 november 2021

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Financial Stability Review – november 2021

Den 10 november 2021 hade ECB-rådet ett åsiktsutbyte om finansiell stabilitet i euroområdet utifrån den i november 2021 utkomna rapporten Financial Stability Review, och man godkände dess publicering på ECB:s webbplats. I rapporten görs en bedömning av sårbarheter mot den finansiella stabiliteten och följderna för finansmarknadernas funktion, skuldernas hållbarhet, bankernas lönsamhet och för den finansiella sektorn utanför banksystemet. I rapporten presenteras även policyöverväganden både för den närmaste tiden och på medellång sikt Denna rapport planeras bli publicerad på ECB:s webbplats den 17 november 2021.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om europeiska gröna obligationer

Den 5 november 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/30 på begäran av Europaparlamentet.

Sedlar och mynt

Ändringsbeslut om mängden mynt som ska ges ut 2021

Den 2 november 2021 antog ECB-rådet beslut ECB/2021/48 om ändring av beslut (EU) 2020/1997 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2021. Genom ändringsbeslutet kan högre volymer mynt ges ut än tidigare planerat i enlighet med vad som begärts av Nederlandsche Bank, Latvijas Banka och Národná banka Slovenska. Beslutet kommer att finnas tillgängligt på EUR-Lex inom kort.

ECB:s banktillsyn

Offentligt samråd om utkastet till ECB:s vägledning om värdepapperiseringstransaktioner

Den 5 november 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ECB:s vägledning om värdepapperiseringstransaktioner. Denna icke-bindande vägledning syftar till att ange vilken anmälningspraxis som bör följas av betydande institut, vilka agerar som originator eller som medverkande i en värdepapperiseringstransaktion, så att ECB får den information som behövs för att övervaka efterlevnaden av artiklarna 6–8 i värdepapperiseringsförordningen (förordning (EU) nr 2017/2402), i enlighet med artikel 7 i den förordningen. Underliggande dokumentation kommer att göras tillgänglig för samråd den 15 november 2021 på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Utnämning av två suppleanter samt en ledamot i den administrativa omprövningsnämnden

Den 10 november 2021 utnämnde ECB-rådet Pentti Hakkarainen till ledamot i den administrativa omprövningsnämnden för ett mandat på fem år, med start den 1 februari 2022. Förordnandet gäller med det tydliga förbehållet att han inte får delta i omprövningsärenden i den administrativa omprövningsnämnden som rör ECB:s tillsynsbeslut i vilka han deltagit som ledamot i tillsynsnämnden. I sådana fall måste han ersättas av en suppleant. ECB-rådet utnämnde även Christiane Campill och Damir Odak till suppleanter i den administrativa omprövningsnämnden med mandat på fem år. De tillträder snarast. Den administrativa omprövningsnämnden genomför interna administrativa omprövningar av ECB:s tillsynsbeslut på begäran av en fysisk eller juridisk person som påverkas direkt av ett sådant beslut. På så sätt ser nämnden till att besluten är i enlighet med gällande regler och förfaranden. Mer information om den administrativa omprövningsnämnden finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media