Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Listopad 2021

12 listopada 2021

Polityka makroostrożnościowa i stabilność finansowa

Financial Stability Review – listopad 2021

10 listopada 2021 w Radzie Prezesów odbyła się wymiana poglądów na temat problemów związanych ze stabilnością finansową strefy euro na podstawie sprawozdania o stabilności finansowej (Financial Stability Review) z listopada 2021, po czym Rada zatwierdziła publikację tego sprawozdania na stronie internetowej EBC. Zawiera ono ocenę zagrożeń dla stabilności finansowej i ich wpływu na funkcjonowanie rynku finansowego, obsługiwalność zadłużenia, rentowność banków i pozabankowy sektor finansowy. Przedstawia także kwestie dotyczące polityki krótko- i średniookresowej. Sprawozdanie ma się ukazać na stronie internetowej EBC 17 listopada 2021.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie europejskich zielonych obligacji

5 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/30 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Banknoty i monety

Zmiana decyzji dotyczącej wielkości emisji monet euro w 2021

2 listopada 2021 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2021/48 zmieniającą decyzję (UE) 2020/1997 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2021 r. Decyzja zmieniająca przewiduje zwiększenie emisji monet, w stosunku do pierwotnego planu, w odpowiedzi na wnioski De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka i Národná banka Slovenska. Decyzja będzie wkrótce dostępna w portalu EUR-Lex.

Nadzór Bankowy EBC

Konsultacje publiczne w sprawie projektu przewodnika EBC dotyczącego zgłaszania transakcji sekurytyzacyjnych

5 listopada 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych w sprawie projektu przewodnika EBC dotyczącego zgłaszania transakcji sekurytyzacyjnych. Przewodnik ma charakter niewiążący. Zawiera zalecenia, jak instytucje istotne pełniące rolę jednostek inicjujących lub sponsorujących transakcje sekurytyzacyjne powinny postępować, żeby przekazywać EBC informacje potrzebne do kontroli przestrzegania art. 6 i 8 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji (rozporządzenia (UE) 2017/2402) zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia. Odnośna dokumentacja zostanie udostępniona do konsultacji na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 15 listopada 2021.

Powołanie jednego członka i dwóch członków zastępczych Administracyjnej Rady Odwoławczej

10 listopada 2021 Rada Prezesów powołała Penttiego Hakkarainena na członka Administracyjnej Rady Odwoławczej na pięcioletnią kadencję, rozpoczynającą się 1 lutego 2022. Wyraźnie zastrzeżono, że nie może on uczestniczyć w pracach Rady Odwoławczej dotyczących wniosków o przegląd odnoszących się do tych decyzji nadzorczych EBC, w które był zaangażowany jako członek Rady ds. Nadzoru. W takich pracach zamiast niego będzie musiał brać udział członek zastępczy. Rada Prezesów mianowała także Christiane Campill i Damira Odaka członkami zastępczymi Administracyjnej Rady Odwoławczej na pięcioletnią kadencję, która rozpocznie się tak szybko, jak to możliwe. Administracyjna Rada Odwoławcza przeprowadza wewnętrzne przeglądy administracyjne decyzji nadzorczych EBC w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami i procedurami. O przeprowadzenie takiego przeglądu może wystąpić dowolna osoba fizyczna lub prawna, której dana decyzja bezpośrednio dotyczy. Więcej informacji o Administracyjnej Radzie Odwoławczej znajduje się na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami