SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2021

12. november 2021

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Financial Stability Review – november 2021

Den 10. november 2021 drøftede Styrelsesrådet spørgsmål vedrørende finansiel stabilitet i euroområdet på grundlag af november 2021-udgaven af Financial Stability Review og gav tilladelse til, at publikationen blev offentliggjort på ECB's websted. Rapporten behandler sårbarheder med hensyn til finansiel stabilitet og deres indvirkning på de finansielle markeders funktion, gældsholdbarheden, bankernes rentabilitet og den finansielle sektor uden for banksektoren. Der redegøres også for politiske hensyn på kort og mellemlangt sigt. Rapporten vil efter planen blive offentliggjort på ECB's websted 17. november 2021.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om europæiske grønne obligationer

Den 5. november 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/30 på anmodning af Europa-Parlamentet.

Sedler og mønter

Afgørelse om ændring af omfanget af møntudstedelse i 2021

Den 2. november 2021 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2021/48 om ændring af afgørelse (EU) 2020/1997 om godkendelse af omfanget af møntudstedelse i 2021. Den ændrede afgørelse giver mulighed for at udstede større mængder mønter end oprindelig planlagt på baggrund af anmodninger fra De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka og Národná banka Slovenska. Afgørelsen vil snart være at finde på EUR-Lex.

ECB Banktilsyn

Offentlig høring om udkast til ECB's vejledning om meddelelse af securitiseringstransaktioner

Den 5. november 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring vedrørende udkastet til ECB's vejledning om meddelelse af securitiseringstransaktioner. Formålet med den ikke-bindende vejledning er at angive den meddelelsespraksis, som signifikante institutter, der fungerer som eksponeringsleverende eller organiserende institut i forbindelse med en securitiseringstransaktion, tilrådes at følge, således at ECB får den information, som er nødvendig for tilsynet med overholdelsen af artikel 6-8 i securitiseringsforordningen (forordning (EU) 2017/2402), som anført i denne forordnings artikel 7. Den underliggende dokumentation til høringen vil være at finde på ECB's banktilsynswebsted 15. november 2021.

Udnævnelse af to suppleanter i og et medlem af Det Administrative Klagenævn

Den 10. november 2021 udnævnte Styrelsesrådet Pentti Hakkarainen som medlem af Det Administrative Klagenævn for en periode på fem år fra 1. februar 2022 med det klare forbehold, at han ikke kan deltage i Det Administrative Klagenævns anmodninger om revision i forbindelse med ECB's tilsynsafgørelser, som han har været involveret i som medlem af Tilsynsrådet. I disse tilfælde skal han erstattes af en suppleant. Det udnævnte også Christiane Campill og Damir Odak som suppleanter i Det Administrative Klagenævn for en periode på fem år, der begynder så snart som muligt. Det Administrative Klagenævn foretager intern administrativ revision af ECB's tilsynsafgørelser efter anmodning fra en person eller juridisk enhed, som påvirkes direkte af ECB's tilsynsafgørelser. Revisionen skal sikre, at disse afgørelser overholder regler og procedurer. Der er flere oplysninger om Det Administrative Klagenævn på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt