Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

November 2021

12 november 2021

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Financial Stability Review - november 2021

Op 10 november 2021 heeft de Raad van Bestuur van gedachten gewisseld over de financiële stabiliteit in het eurogebied naar aanleiding van de Financial Stability Review (FSR) van november 2021. De Raad heeft eveneens de publicatie van de FSR op de website van de ECB goedgekeurd. In de FSR wordt beoordeeld op welke punten de financiële stabiliteit kwetsbaar is en welke implicaties dat heeft voor de werking van de financiële markten, de houdbaarheid van schulden, de winstgevendheid van banken en voor de niet-bancaire financiële sector. Ook zijn beleidsoverwegingen opgenomen, zowel op korte als op middellange termijn. De FSR wordt naar verwachting op 17 november 2021 gepubliceerd op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake een voorstel voor een verordening betreffende Europese groene obligaties

Op 5 november 2021 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Europees Parlement, zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2021/30.

Bankbiljetten en munten

Wijziging van het ECB-besluit inzake de omvang van de muntenuitgifte in 2021

Op 2 november 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2021/48 tot wijziging van Besluit ECB/2020/1997 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2021. Met het wijzigingsbesluit, dat binnenkort in EUR-Lex verschijnt, wordt tegemoetgekomen aan grotere dan geplande uitgiftevolumes van munten door De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka en Národná banka Slovenska.

ECB-Bankentoezicht

Openbare raadpleging over het concept van een ECB-gids inzake de kennisgeving van securitisatietransacties

Op 5 november 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen het voorstel van de Raad van Toezicht om van start te gaan met een openbare raadpleging over het concept van een ECB-gids inzake de kennisgeving van securitisatietransacties. In deze niet bindende gids wordt beschreven welke kennisgevingsmethoden belangrijke instellingen (SI's) die optreden als initiator of sponsor van een securitisatietransactie het beste kunnen volgen om de ECB de benodigde informatie te verschaffen voor het toezicht op de naleving van artikel 6 tot en met 8 van de securitisatieverordening (Verordening (EU) 2017/2402), als bedoeld in artikel 7 van deze verordening. De achterliggende documenten worden op 15 november 2021 ter raadpleging geplaatst op de website van ECB-Bankentoezicht.

Benoeming van twee plaatsvervangers en een lid van de Administratieve Raad voor Toetsing

Op 10 november 2021 heeft de Raad van Bestuur de heer Pentti Hakkarainen voor een termijn van vijf jaar benoemd tot lid van de Administratieve Raad voor Toetsing (ABoR), met ingang van 1 februari 2022, onder de duidelijke voorwaarde dat hij geen rol zal spelen bij toetsingsverzoeken met betrekking tot toezichtsbesluiten van de ECB waarbij hij als lid van de Raad van Toezicht was betrokken, in welk geval zijn plaats wordt ingenomen door een plaatsvervanger. De Raad van Bestuur heeft verder mevrouw Christiane Campill en de heer Damir Odak benoemd tot plaatsvervangers bij de Administratieve Raad voor Toetsing voor een termijn van vijf jaar, die zo snel mogelijk moet ingaan. De Administratieve Raad voor Toetsing voert interne, administratieve toetsingen uit van toezichtsbesluiten van de ECB en beoordeelt daarbij of bij de besluitvorming de regels en procedures zijn gevolgd. Een toetsingsverzoek kan worden ingediend door een natuurlijk of rechtspersoon die direct door een toezichtsbesluit van de ECB wordt geraakt. Meer informatie over de Administratieve Raad voor Toetsing is te vinden op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media