Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Marraskuu 2021

12.11.2021

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – marraskuu 2021

EKP:n neuvosto keskusteli 10.11.2021 euroalueen rahoitusvakauteen liittyvistä kysymyksistä rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevän selonteon (Financial Stability Review) marraskuun numeron pohjalta ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Selonteossa tarkastellaan rahoitusvakautta uhkaavia heikkouksia ja niiden merkitystä rahoitusmarkkinoiden toiminnan, velkakestävyyden, pankkien kannattavuuden ja muun rahoitussektorin kannalta. Lisäksi käsitellään makrovakauspolitiikan vaikutusmahdollisuuksia lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 17.11.2021.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista

EKP:n neuvosto antoi 5.11.2021 Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2021/30.

Setelit ja kolikot

EKP:n päätös vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrästä

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2021 päätöksen EKP/2021/48, jolla muutetaan päätöstä (EU) 2020/1997 vuonna 2021 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä. Alankomaiden, Latvian ja Slovenian keskuspankkien pyynnöstä annettu muutospäätös mahdollistaa ennakoitua suurempien kolikkomäärien liikkeeseenlaskun. Päätös julkaistaan pian EUR-Lex-sivustolla.

EKP:n pankkivalvonta

Julkinen kuuleminen arvopaperistamisilmoituksia koskevasta EKP:n oppaasta

EKP:n neuvosto jätti 5.11.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta käynnistää julkinen kuuleminen luonnoksesta arvopaperistamisilmoituksia koskevaksi EKP:n oppaaksi. Oppaassa käydään läpi ilmoituskäytäntöjä arvopaperistamistoimien yhteydessä. Järjestävänä laitoksena tai alullepanevana laitoksena toimivien merkittävien laitosten toivotaan noudattavan näitä käytäntöjä toimittaessaan EKP:lle arvopaperistamisasetuksen (EU) 2017/2402 artiklojen 6–8 vaatimusten noudattamisen valvontaa varten tarvittavia tietoja artiklan 7 mukaisesti. Tausta-asiakirjat julkaistaan 15.11.2021 EKP:n pankkivalvontasivuilla.

Uusia jäseniä oikaisulautakuntaan

EKP:n neuvosto nimitti 10.11.2021 Pentti Hakkaraisen oikaisulautakunnan jäseneksi 1.2.2022 alkavaksi viisivuotiskaudeksi. Hakkarainen ei osallistu sellaisten EKP:n valvontapäätösten käsittelyyn, jotka on tehty hänen ollessaan valvontaelimen jäsenenä, vaan hänen tilallaan on näissä uudelleenkäsittelyissä varajäsen. Lisäksi EKP:n neuvosto nimitti oikaisulautakunnan varajäseniksi Christiane Campillin ja Damir Odakin, jotka aloittavat viisivuotiskautensa mahdollisimman pian. Oikaisulautakunta ottaa EKP:n tekemän valvontapäätöksen sisäiseen uudelleenkäsittelyyn sellaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä, jota päätös suoraan koskee. Uudelleenkäsittelyssä varmistetaan, että päätös on tehty sääntöjen mukaisesti. Lisätietoja oikaisulautakunnan toiminnasta on EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle