Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada novembris

2021. gada 12. novembrī

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

2021. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskats"

Padome 2021. gada 10. novembrī apmainījās viedokļiem par euro zonas finanšu stabilitātes jautājumiem, pamatojoties uz 2021. gada novembra "Finanšu Stabilitātes Pārskatu", un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Pārskatā novērtēta finanšu stabilitātes ievainojamība un tās ietekme uz finanšu tirgus darbību, parāda ilgtspēju, banku pelnītspēju un nebanku finanšu sektoru. Tajā izklāstīti arī īstermiņa un vidēja termiņa politikas apsvērumi. Pārskatu paredzēts publicēt ECB interneta vietnē 2021. gada 17. novembrī.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par Eiropas zaļajām obligācijām

Padome 2021. gada 5. novembrī pieņēma Atzinumu CON/2021/30 pēc Eiropas Parlamenta lūguma.

Banknotes un monētas

Grozījumi lēmumā par 2021. gada monētu emisijas apjomu

Padome 2021. gada 2. novembrī pieņēma Lēmumu ECB/2021/48, ar ko groza Lēmumu (ES) 2020/1997 par 2021. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu. Lēmumā, ar kuru izdarīti grozījumi, noteikts lielāks emitējamo monētu apjoms nekā iepriekš tika plānots saskaņā ar De Nederlandsche Bank, Latvijas Bankas un Národná banka Slovenska lūgumu. Lēmums drīzumā būs pieejams EUR-Lex interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

Sabiedriskā apspriešana attiecībā uz ECB norādījumu par paziņojumu par vērtspapīrošanas darījumiem projektu

Padome 2021. gada 5. novembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu uzsākt sabiedrisko apspriešanu attiecībā uz ECB norādījumu par paziņojumu par vērtspapīrošanas darījumiem projektu. Šo norādījumu, kuri nav saistoši, mērķis ir noteikt ziņošanas praksi, ko nozīmīgajām iestādēm (NI), kuras darbojas kā iniciatoriestādes vai sponsoriestādes vērtspapīrošanas darījumos, ieteikts ievērot, lai nodrošinātu ECB ar informāciju, kas nepieciešama, lai uzraudzītu atbilstību Vērtspapīrošanas regulas (Regula (ES) 2017/2402) 6. līdz 8. pantam, kā norādīts šīs regulas 7. pantā. Pievienotā dokumentācija 2021. gada 15. novembrī būs pieejama apspriešanai ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Administratīvās pārskatīšanas padomes divu aizstājēju un viena locekļa iecelšana amatā

Padome 2021. gada 10. novembrī iecēla Penti Hakarainenu (Pentti Hakkarainen) par Administratīvās pārskatīšanas padomes (APP) locekli uz pieciem gadiem, sākot ar 2022. gada 1. februāri, ar skaidru nosacījumu, ka viņš nevar piedalīties APP pieprasījumos veikt pārskatīšanu attiecībā uz tiem ECB uzraudzības lēmumiem, kuru pieņemšanā viņš bijis iesaistīts kā ECB Uzraudzības valdes loceklis. Šādos gadījumos viņa vietā jāpiedalās aizstājējam. Padome arī iecēla Kristiānu Kampilu (Christiane Campill) un Damiru Odaku (Damir Odak) par APP aizstājējiem uz pieciem gadiem. Viņu pilnvaru termiņš sākas pēc iespējas drīzāk. APP veic ECB uzraudzības lēmumu iekšēju administratīvu pārskatīšanu, ko var pieprasīt jebkura fiziska vai juridiska persona, ko tieši ietekmē ECB uzraudzības lēmumi, nodrošinot šādu lēmumu atbilstību noteikumiem un procedūrām. Sīkāka informācija par APP pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem