Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Νοέμβριος 2021

12 Νοεμβρίου 2021

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας - Νοέμβριος 2021

Στις 10 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ με βάση την επισκόπηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας για τον Νοέμβριο 2021 και ενέκρινε τη δημοσίευση της εν λόγω έκδοσης στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση αξιολογεί τις ευπάθειες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις συνέπειές τους για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, τη βιωσιμότητα του χρέους, την κερδοφορία των τραπεζών και τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Παρουσιάζει επίσης παραμέτρους πολιτικής τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Η έκθεση πρόκειται να δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 17 Νοεμβρίου 2021.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ όσον αφορά πρόταση κανονισμού σχετικά με τα ευρωπαϊκά πράσινα ομόλογα

Στις 5 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/30, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τραπεζογραμμάτια και κέρματα

Τροποποιητική απόφαση σχετικά με την ποσότητα των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2021

Στις 2 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2021/48 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2020/1997 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2021. Η τροποποιητική απόφαση προβλέπει την έκδοση μεγαλύτερης ποσότητας κερμάτων από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί, κατόπιν αιτήματος των De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka και Národná banka Slovenska, και θα είναι διαθέσιμη στην πύλη EUR-Lex προσεχώς.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση πράξεων τιτλοποίησης

Στις 5 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να υποβάλει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με τη γνωστοποίηση πράξεων τιτλοποίησης. Στόχος του μη δεσμευτικού οδηγού είναι ο καθορισμός των πρακτικών γνωστοποίησης τις οποίες καλούνται να ακολουθούν τα σημαντικά ιδρύματα που ενεργούν ως μεταβιβάζουσες ή ανάδοχες οντότητες μιας πράξης τιτλοποίησης, προκειμένου να παρέχουν στην ΕΚΤ τις πληροφορίες που χρειάζεται για να εποπτεύει τη συμμόρφωση με τα άρθρα 6 έως 8 του κανονισμού για τις τιτλοποιήσεις (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2402), όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του εν λόγω κανονισμού. Τα συνοδευτικά έγγραφα θα τεθούν υπό διαβούλευση στις 15 Νοεμβρίου 2021 στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Διορισμός δύο αναπληρωματικών και ενός τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης

Στις 10 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Pentti Hakkarainen τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2022, με τη σαφή επιφύλαξη ότι δεν μπορεί να συμμετέχει σε αιτήσεις επανεξέτασης του εν λόγω συμβουλίου σε σχέση με εποπτικές αποφάσεις της ΕΚΤ στις οποίες συμμετείχε ως μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου και θα πρέπει να αντικατασταθεί από αναπληρωτή σε μια τέτοια περίπτωση. Διόρισε επίσης την Christiane Campill και τον Damir Odak αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης για πενταετή θητεία, η οποία αρχίζει το συντομότερο δυνατόν. Το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης διενεργεί, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου που επηρεάζεται άμεσα από εποπτική απόφαση της ΕΚΤ, εσωτερική διοικητική επανεξέταση των εποπτικών αποφάσεων της ΕΚΤ και διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις αυτές συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διαδικασίες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου