Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

November 2021

12. novembra 2021

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

Správa o finančnej stabilite z novembra 2021

Dňa 10. novembra 2021 Rada guvernérov po výmene názorov na otázky finančnej stability v eurozóne na základe správy o finančnej stabilite (Financial Stability Review) z novembra 2021 schválila jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa hodnotí riziká ohrozujúce finančnú stabilitu a ich vplyv na fungovanie finančného trhu, udržateľnosť dlhu, ziskovosť bánk a nebankový finančný sektor. Poukazuje tiež na strategické otázky v krátkodobom a strednodobom horizonte. Správa má byť zverejnená na internetovej stránke ECB 17. novembra 2021.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o európskych zelených dlhopisoch

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/30 dňa 5. novembra 2021 na žiadosť Európskeho parlamentu.

Bankovky a mince

Zmena rozhodnutia ECB o objeme emisie mincí v roku 2021

Dňa 2. novembra 2021 Rada guvernérov prijala rozhodnutie ECB/2021/48, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2020/1997 o schválení objemu emisie mincí v roku 2021. Pozmeňujúce rozhodnutie, ktoré bude čoskoro k dispozícii na portáli EUR-Lex, zohľadňuje vyšší než pôvodne plánovaný objem emisie mincí na žiadosť De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka a Národnej banky Slovenska.

Bankový dohľad ECB

Verejná konzultácia o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa oznamovania sekuritizačných transakcií

Dňa 5. novembra 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o návrhu všeobecných zásad ECB týkajúcich sa oznamovania sekuritizačných transakcií. Cieľom nezáväzných všeobecných zásad je stanoviť významným inštitúciám vystupujúcim v úlohe originátorov alebo sponzorov sekuritizačných transakcií odporúčané postupy oznamovania týchto transakcií s cieľom poskytnúť ECB informácie potrebné pri dohľade nad dodržiavaním článkov 6 až 8 nariadenia o sekuritizácii (nariadenia (EÚ) 2017/2402), ako stanovuje článok 7 tohto nariadenia. Dokumentácia k verejnej konzultácii bude sprístupnená 15. novembra 2021 na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Vymenovanie dvoch náhradníkov a jedného člena administratívneho revízneho výboru

Dňa 10. novembra 2021 Rada guvernérov vymenovala Penttiho Hakkarainena za člena administratívneho revízneho výboru (Administrative Board of Review – ABoR) na päťročné funkčné obdobie od 1. februára 2022. Vymenovanie je spojené s podmienkou, že sa v rámci výboru nemôže zapájať do revízie žiadostí súvisiacich s rozhodnutiami dohľadu ECB, na ktorých sa podieľal ako člen Rady pre dohľad, pričom v takých prípadoch ho musí zastupovať náhradník. Rada guvernérov okrem toho do výboru na päťročné funkčné obdobie s čo najskorším nástupom vymenovala Christiane Campillovú a Damira Odaka ako náhradníkov. Administratívny revízny výbor uskutočňuje internú administratívnu revíziu rozhodnutí dohľadu ECB na žiadosť fyzických alebo právnických osôb, ktorých sa tieto rozhodnutia priamo dotýkajú, s cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia boli v súlade s platnými pravidlami a postupmi. Podrobnejšie informácie o administratívnom revíznom výbore sú dostupné na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá