Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

November 2021

12. november 2021

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse ülevaade – november 2021

10. novembril 2021 toimus EKP nõukogus arvamustevahetus euroala finantsstabiilsusega seotud küsimuste üle lähtuvalt 2021. aasta novembri finantsstabiilsuse ülevaatest. Nõukogu andis loa avaldada ülevaade EKP veebilehel. Aruandes hinnatakse finantsstabiilsust ohustavaid haavatavusi ning nende mõju finantsturgude toimimisele, võla jätkusuutlikkusele, pankade kasumlikkusele ja pangandusvälisele finantssektorile. Dokumendis sõnastatakse ka nii lühemat kui ka keskpikka perspektiivi puudutavad poliitikakaalutlused. Ülevaade on kavas EKP veebilehel avaldada 17. novembril 2021.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb määrust Euroopa roheliste võlakirjade kohta

5. novembril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/30.

Pangatähed ja mündid

Müntide 2021. aasta emissioonimahtu käsitleva otsuse muudatus

2. novembril 2021 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2021/48, millega muudetakse otsust (EL) 2020/1997 müntide emissiooni 2021. aasta mahu heakskiitmise kohta. Muutmisotsusega suurendatakse müntide algselt kavandatud emissioonimahtu Madalmaade keskpanga, Läti keskpanga ja Slovakkia keskpanga taotlusel. Otsus avaldatakse peatselt EUR-Lexis.

EKP pangandusjärelevalve

Avalik konsultatsioon väärtpaberistamise tehingutest teatamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta

5. novembril 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon väärtpaberistamise tehingutest teatamist käsitleva EKP juhendi eelnõu kohta. Mittesiduva juhendi eesmärk on ette näha teavitamistavad, mida väärtpaberistamise tehingu algataja või sponsorina tegutsevatel olulistel krediidiasutustel soovitatakse järgida, kui nad esitavad EKP-le väärtpaberistamise määruse (määrus (EL) 2017/2402) artiklites 6–8 sätestatud nõuete täitmise jälgimiseks vajalikku teavet kooskõlas asjaomase määruse artikliga 7. Konsultatsiooniga seotud dokumendid tehakse EKP pangandusjärelevalve veebilehel kättesaadavaks 15. novembril 2021.

Vaidlustusnõukogu ühe liikme ja kahe asendusliikme ametisse nimetamine

10. novembril 2021 nimetas EKP nõukogu Pentti Hakkaraineni vaidlustusnõukogu liikmeks viieks aastaks alates 1. veebruarist 2022 selgel tingimusel, et ta ei saa osaleda vaidlustusnõukogu läbivaatamistaotlustes seoses EKP järelevalveotsustega, milles ta järelevalvenõukogu liikmena osales. Sel juhul peab teda asendama asendusliige. Samuti nimetas EKP nõukogu Christiane Campilli ja Damir Odaki vaidlustusnõukogu asendusliikmeteks viieaastaseks ametiajaks, mis algab niipea kui võimalik. Vaidlustusnõukogu vaatab asutusesiseselt halduskorras läbi EKP järelevalveotsused füüsilise või juriidilise isiku taotlusel, keda EKP järelevalveotsus otseselt mõjutab, ning tagab, et need otsused on kooskõlas eeskirjade ja menetlustega. Täiendav teave vaidlustusnõukogu kohta on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid