Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

ноември 2021 г.

12 ноември 2021 г.

Макропруденциална политика и финансова стабилност

Преглед на финансовата стабилност – ноември 2021 г.

На 10 ноември 2021 г. членовете на Управителния съвет обмениха мнения по въпроси, свързани с финансовата стабилност в еврозоната, въз основа на Прегледа на финансовата стабилност от ноември 2021 г., и одобриха публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада е представена оценка на уязвимостите на финансовата стабилност и последиците от тях за функционирането на финансовите пазари, устойчивостта на дълговете, рентабилността на банките и небанковия финансов сектор. Изложени са също така и краткосрочни и средносрочни съображения, свързани с политиките. Предвижда се Прегледът на финансовата стабилност да бъде публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 17 ноември 2021 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно европейските екосъобразни облигации

На 5 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/30 по искане на Европейския парламент.

Банкноти и монети

Изменящо решение относно обема на монетите, които ще се емитират през 2021 г.

На 2 ноември 2021 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2021/48 за изменение на Решение (ЕС) 2020/1997 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2021 година. Изменящото решение се налага заради по-големия обем монети от първоначално планирания по искане на De Nederlandsche Bank, Latvijas Banka и Národná banka Slovenska. То ще бъде публикувано скоро в EUR-Lex.

Банков надзор в ЕЦБ

Публична консултация по проект на ЕЦБ за Ръководство относно уведомяването за сделки по секюритизация

На 5 ноември 2021 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложение на Надзорния съвет да проведе публична консултация по проект за Ръководство на ЕЦБ относно уведомяването за сделки по секюритизация. Предназначението на това необвързващо Ръководство е да представи практиките за уведомяване, които се препоръчват на значимите институции, действащи като инициатори или спонсори на секюритизационни сделки, за да предоставят на ЕЦБ необходимата информация за надзор над спазването на членове 6–8 от Регламента за секюритизациите (Регламент (ЕС) 2017/2402), както е посочено в член 7 от него. Свързаната документация ще бъде публикувана за консултация на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 15 ноември 2021 г.

Назначаване на двама заместници и един член на Административния съвет за преглед

На 10 ноември 2021 г. Управителният съвет назначи г-н Пенти Хакарайнен за член на Административния съвет за преглед за срок от пет години, считано от 1 февруари 2022 г., с изричното условие, че не може да участва в преглед по надзорни решения на ЕЦБ, в които е участвал като член на Надзорния съвет и в такива случаи трябва да бъде заменен от заместник. Освен това той назначи г-жа Кристиане Кампил и г-н Дамир Одак като заместник-членове на Административния съвет за преглед за срок от пет години, с възможно най-скорошна начална дата. Административният съвет за преглед извършва вътрешни административни прегледи на надзорните решения на ЕЦБ по искане на физическо или юридическо лице, засегнато пряко от такова решение, като гарантира, че решенията са в съответствие с правилата и процедурите. Повече информация относно Административния съвет за преглед е налична на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите