Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

март 2021 г.

26 март 2021 г.

Външни комуникации

Годишен доклад на ЕЦБ за 2020 г.

На 24 март 2021 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за 2020 г., който ще бъде представен на Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент и публикуван на уебсайта на ЕЦБ на 22 официални езика на ЕС на 14 април 2021 г.

Парична политика

Спазване от страна на централните банки на забраните за парично финансиране и привилегирован достъп

На 24 март 2021 г. Управителният съвет одобри доклада за съответствие за 2020 г. съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който възлага на ЕЦБ задачата да наблюдава спазването от страна на централните банки в ЕС на забраните, посочени в членове 123 и 124 от него и в свързаните с тях регламенти. Допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена в посветен на темата раздел от Годишния доклад на ЕЦБ за 2020 г., който ще бъде публикуван на уебсайта ѝ на 14 април 2021 г.

Пазарни операции

Пояснения относно критериите за допустимост на обезпечение, приложими към свързаните с устойчивост облигации

На 17 февруари 2021 г. Управителният съвет поясни, че Евросистемата прилага подход, основан на емитент, група свързани лица, и позволява постигането на целите за устойчивост от един или повече субекти, при условие че всички те са част от дадена група – емитент на свързани с устойчивост облигации. Пояснението беше отразено в Често задавани въпроси относно свързаните с устойчивост облигации на уебсайта на ЕЦБ.

Преработени Насоки на ЕЦБ относно предоставянето на услуги за управление на резерви от Евросистемата

На 17 март 2021 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/9 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации и за отмяна на Насоки (ЕС) 2020/1284 на Европейската централна банка. Съгласно отменените Насоки (ЕС) 2020/1284 (ЕЦБ/2020/34) централните банки от Евросистемата трябваше да отговарят на съответните разпоредби, като целта беше допълнително да се повиши прозрачността при докладване и споделяне на информация в рамките на Евросистемата от 1 април 2021 г. нататък. В преработените Насоки е определен нов краен срок за съответствие, който е 1 юли 2021 г. и има за цел да гарантира, inter alia, че услугите на Евросистемата за управление на резерви се предоставят по стандартизиран начин при хармонизирани процедури и условия.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент относно пазарите на криптоактиви и за изменение на Директива (ЕС) 2019/1937

На 19 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/4 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно защитата на еврото срещу фалшифициране в Ирландия

На 23 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/5 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Становище на ЕЦБ относно участието на Гръцкия фонд за финансова стабилност в увеличения на капитала на кредитни институции за цели, различни от предпазна рекапитализация или преструктуриране

На 25 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/6 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно отговорността и одита на националния надзорен орган, установяването на малки кредитни институции и изискванията за лица, които изпълняват основни функции, на кредитни институции в Естония

На 26 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/7 по искане на Министерството на финансите на Република Естония.

Становище на ЕЦБ относно надзора над договорености за възлагане на подизпълнители, сключени от кредитни институции в Германия

На 26 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/8 по искане на Министерството на финансите на Германия.

Становище на ЕЦБ относно реформата на Latvijas Banka

На 26 февруари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/9 по искане на Министерството на финансите на Латвия.

Становище на ЕЦБ относно одита на данни от мултинационални групи от предприятия за осигуряване на качеството на националните сметки и икономическата статистика в Германия

На 12 март 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/10 по искане на Федералното министерството на икономиката и енергетиката на Германия.

Становище на ЕЦБ относно оперативните и технически изисквания и общите условия за оператори на платежни системи в Унгария

На 17 март 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/11 по искане на Magyar Nemzeti Bank.

Становище на ЕЦБ относно мандата и задачите на Magyar Nemzeti Bank във връзка с екологичната устойчивост

На 19 март 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/12 по искане на Министерството на финансите на Унгария.

Становище на ЕЦБ относно създаването на рамка за прозрачност за договори и свързани документи, включващи използването на публични средства в Португалия

На 23 март 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/13 по искане на Събранието на Републиката на Португалия.

Административно управление

Прехвърляне на секретариата на работната група по безрисковите лихвени проценти в евро

На 4 март 2021 г. Управителният съвет взе под внимание прехвърлянето на секретариата на работната група по безрисковите лихвени проценти в евро към Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП). ЕЦБ, която досега обезпечаваше функциите на секретариат, ще остане наблюдател. Работната група беше създадена през 2018 г. от ЕЦБ, ЕОЦКП, Европейската комисия и Белгийския орган за финансови услуги и пазари (FSMA), за да координира реформите на референтните лихвени проценти в съответствие с Регламента на ЕС относно бенчмарковете и препоръките на Съвета за финансова стабилност. С оглед на приключването на мандата на работната група и предвид компетентностите на ЕОЦКП съгласно Регламента на ЕС относно бенчмарковете и ролята му на надзорен орган за EURIBOR от 1 януари 2022 г., ЕОЦКП ще поеме секретариата през второто тримесечие на 2021 г.

Нов член на Съвета за пазарна инфраструктура

На 12 март 2021 г. Управителният съвет назначи г-жа Петя Нидерлендер, директор „Плащания, управление на риска и финансова грамотност“ в Oesterreichische Nationalbank (OeNB), за член на Съвета за пазарна инфраструктура, с незабавно действие, до 31 май 2022 г. Г-жа Нидерлендер постъпва на мястото на г-н Щефан Аугустин, който напуска OeNB.

Статистика

Публикуване на сложни лихви и индекс въз основа на исторически стойности на краткосрочни лихвени проценти в евро

На 17 март 2021 г. Управителният съвет прие Насоки ЕЦБ/2021/10 за изменение на Насоки (ЕС) 2019/1265 относно краткосрочния лихвен процент в евро (€STR) и одобри ежедневното публикуване на сложни средни лихви €STR и индекс за всеки работен ден на TARGET2 в 9,15 ч. централноевропейско време, от 15 април 2021 г. Освен това Управителният съвет взе решение да публикува правилата за изчисляване и публикуване на сложните средни лихвени проценти €STR и индекс, както и свързаното с тях изменение на методологията и политиките за €STR. Публикуването на сложни лихвени проценти въз основа на исторически стойности на €STR допринася за смекчаване на системния риск при сценариите за преустановяване на референтните лихвени проценти, като същевременно се насърчава по-широко използване на €STR и се подобрява съгласуваността в големите валутни зони при алтернативните варианти, налични за участниците на пазара. Прессъобщение по темата с допълнителни подробности е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор

Публично достъпно ръководство относно метода за определяне на административни имуществени санкции

На 22 февруари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува ръководство относно метода за определяне на административни имуществени санкции. В документа са представени принципите и методите за изчисляване на санкциите, използвани при санкциониране на банките за нарушения на пруденциалните изисквания и това бележи нова стъпка към прозрачността на надзорните политики и практики на ЕЦБ. Ръководството и прессъобщението по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решение на ЕЦБ относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитни институции

На 1 март 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за приемане на Решение (ЕС) 2021/432 (ЕЦБ/2021/7) за изменение на Решение (ЕС) 2017/1198 на Европейската централна банка от 27 юни 2017 г. относно отчитането на информация за плановете за финансиране на кредитните институции от националните компетентни органи на Европейската централна банка. С измененията се уеднаквява отчитането на националните компетентни органи пред ЕЦБ и се осигурява съобразност с последните хармонизирани дефиниции и образци в съответните насоки на Европейския банков орган.

Годишен доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2020

На 9 март 2021 г. Управителният съвет прие Годишния доклад на ЕЦБ за надзорната дейност 2020 и одобри публикуването и изпращането му до Европейския парламент, Съвета, Европейската комисия, Еврогрупата и националните парламенти на участващите държави членки. Докладът беше публикуван на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор на 23 март 2021 г., деня, в който беше представен пред Европейския парламент от председателя на Надзорния съвет.

Решение на ЕЦБ относно общата сума на годишните надзорни такси за 2020 година

На 12 март 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет за приемане на Решение (ЕС) 2021/490 (ЕЦБ/2021/8) относно общия размер на годишните надзорни такси за 2020 г. От периода на таксуване 2020 г. ЕЦБ вече не изисква авансово плащане на годишните надзорни такси. Те се начисляват чак след края на съответния период на таксуване, когато са определени реалните годишни разходи. Общата сума на годишните надзорни такси за 2020 г. възлиза на 514 314 706 евро. Решението и прессъобщението по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите