Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Maaliskuu 2021

26.3.2021

Viestintä

EKP:n vuosikertomus 2020

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.3.2021 EKP:n vuoden 2020 vuosikertomuksen, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 22:lla EU:n virallisella kielellä 14.4.2021 ja esitellään samana päivänä Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle.

Rahapolitiikka

Julkisen sektorin keskuspankkirahoitusta ja erityisoikeuksia koskevien kieltojen noudattaminen keskuspankeissa

EKP:n neuvosto hyväksyi 24.3.2021 raportin kieltojen noudattamisesta vuonna 2020. Sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta EKP:lle on annettu tehtäväksi seurata artikloissa 123 ja 124 sekä niihin liittyvissä säädöksissä esitettyjen kieltojen noudattamista keskuspankeissa. Aihetta käsitellään EKP:n vuoden 2020 vuosikertomuksessa, joka julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 14.4.2021.

Markkinaoperaatiot

Konkreettisiin kestävyystavoitteisiin sidotut joukkolainat vakuuskäytössä

EKP:n neuvosto selvensi 17.2.2021, että eurojärjestelmä tarkastelee kestävyystavoitteisiin sidottujen joukkolainojen liikkeeseenlaskijaryhmiä kokonaisuuksina, joissa kaikkien laitosten ei tarvitse saavuttaa samoja tavoitteita. Selvennys on lisätty kestävyystavoitteisiin sidottuja joukkolainoja käsittelevään osioon EKP:n verkkosivuilla.

Suuntaviivat varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta eurojärjestelmässä laadittu uudelleen

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2021 suuntaviivat EKP/2021/9 eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille ja suuntaviivojen (EU) 2020/1284 kumoamisesta. Kumottujen suuntaviivojen (EU) 2020/1284 (EKP/2020/34) mukaan eurojärjestelmän keskuspankkien olisi pitänyt alkaa 1.4.2021 noudattaa sen säännöksiä raportoinnin avoimuuden ja tiedonjaon lisäämisestä entisestään eurojärjestelmässä. Uudelleen laadituissa suuntaviivoissa aikarajaksi on otettu 1.7.2021. Näin halutaan varmistaa muun muassa, että eurojärjestelmän varannonhoitopalveluja tarjotaan yhdenmukaisia käytäntöjä ja yhtenäisiä ehtoja noudattaen.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi kryptovaluuttojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 19.2.2021 Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan parlamentin pyynnöstä lausunnon CON/2021/4.

EKP:n lausunto euron väärentämisen torjunnasta Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 23.2.2021 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2021/5.

EKP:n lausunto Kreikan rahoitusvakausrahaston osallistumisesta luottolaitosten pääomien korottamiseen muussa tarkoituksessa kuin ennaltaehkäisevää pääomapohjan vahvistamista tai kriisinratkaisua varten

EKP:n neuvosto antoi 25.2.2021 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/6.

EKP:n lausunto kansallisen valvontaviranomaisen vastuusta ja tilintarkastuksesta, pienten luottolaitosten perustamisesta ja luottolaitosten keskeisistä toiminnoista vastaavia henkilöitä koskevista vaatimuksista Virossa

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2021 Viron valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/7.

EKP:n lausunto luottolaitosten tekemien ulkoistamisjärjestelyjen valvonnasta Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2021 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/8.

EKP:n lausunto Latvijas Bankaa koskevasta uudistuksesta

EKP:n neuvosto antoi 26.2.2021 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/9.

EKP:n lausunto monikansallisten konsernien antamien tietojen tarkastamisesta kansantalouden tilinpidon ja taloustilastojen laadun varmistamiseksi Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 12.3.2021 Saksan liittovaltion talous- ja energiaministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/10.

EKP:n lausunto maksujärjestelmäoperaattoreihin sovellettavista toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista ja yleisistä ehdoista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2021 Unkarin keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2021/11.

EKP:n lausunto ympäristön kestävyysnäkökohtiin liittyvistä Magyar Nemzeti Bankin tehtävistä

EKP:n neuvosto antoi 19.3.2021 Unkarin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/12.

EKP:n lausunto julkisten varojen käyttöön liittyvien sopimusten ja muiden asiakirjojen avoimuutta koskevista puitteista Portugalissa

EKP:n neuvosto antoi 23.3.2021 Portugalin kansalliskokouksen pyynnöstä lausunnon CON/2021/13.

Hallinto ja valvonta

Euromääräisten rahamarkkinoiden riskittömiä korkoja koskeva työryhmä

EKP:n neuvosto totesi 4.3.2021 euromääräisten rahamarkkinoiden riskittömiä korkoja käsittelevän työryhmän sihteeristön siirtyvän Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) alaisuuteen. EKP, joka on tähän asti tarjonnut työryhmän käyttöön sihteeristön, siirtyy tarkkailijan asemaan. EKP:n, ESMAn, Euroopan komission ja Belgian rahoituspalvelu- ja rahoitusmarkkinaviranomaisen (FSMA) vuonna 2018 perustama työryhmä ohjaa viitekorkojen uudistustyötä EU:n vertailuarvoasetuksen ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suositusten mukaisesti. Työryhmän työ on valmistunut, ja vuoden 2021 toiselta neljännekseltä alkaen sen sihteeristön tarjoaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jolla on EU:n vertailuarvoasetukseen perustuvat valtuudet ja josta myös tulee 1.1.2022 euriborkoron valvoja.

Markkinainfrastruktuurilautakunnan uusi jäsen

EKP:n neuvosto nimitti 12.3.2021 markkinainfrastruktuurilautakunnan jäseneksi Itävallan keskuspankin maksu-, riskienhallinta- ja talouslukutaito-osaston johtajan Petia Niederländerin. Hänen toimikautensa alkoi välittömästi ja päättyy 31.5.2022. Niederländerin edeltäjä Stefan Augustin jää eläkkeelle Itävallan keskuspankista.

Tilastot

Euromääräisten markkinoiden lyhyeen korkoon (€STR) perustuvien toteutuneiden korkojen ja indeksin julkaiseminen

EKP:n neuvosto antoi 17.3.2021 suuntaviivat EKP/2021/10, joilla muutetaan suuntaviivoja (EU) 2019/1265 euromääräisten markkinoiden lyhyestä korosta (€STR), ja hyväksyi korkoa korolle -menetelmällä laskettujen €STR-keskikorkojen ja indeksin julkaisemisen 15.4.2021 alkaen jokaisena TARGET2-pankkipäivänä klo 9.15 Keski-Euroopan aikaa. EKP:n neuvosto myös päätti julkistaa €STR-keskikorkojen ja indeksin laskenta- ja julkaisusäännöt sekä niitä koskevan muutoksen €STR-koron laskentamenetelmään ja toimintatapoihin. €STR-koron toteutuneisiin arvoihin perustuvien keskikorkojen julkaiseminen pienentäisi järjestelmäriskiä viitekoron vaihtuessa, edistäisi €STR-koron käyttöä ja lisäisi markkinaosapuolten käytettävissä olevien varavaihtoehtojen yhdenmukaisuutta keskeisillä valuutta-alueilla. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Pankkivalvonta

Hallinnollisia seuraamusmaksuja käsittelevä opas

EKP:n neuvosto jätti 22.2.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista hallinnollisia seuraamusmaksuja käsittelevä opas. Oppaassa käydään läpi periaatteet ja menetelmät, joilla pankeille koituvat seuraamukset lasketaan, jos vakavaraisuusvaatimuksia ei noudateta. Laskentamenetelmien julkaiseminen parantaa EKP:n valvontalinjausten ja -käytäntöjen avoimuutta. Opas ja sen julkaisemisesta kertova lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

EKP:n päätös luottolaitosten varainhankintasuunnitelmia koskevasta raportoinnista

EKP:n neuvosto jätti 1.3.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös (EU) 2021/432 (EKP/2021/7), jolla muutetaan 27.6.2017 annettua EKP:n päätöstä (EU) 2017/1198 siitä, miten toimivaltaiset viranomaiset raportoivat luottolaitosten varainhankintasuunnitelmat Euroopan keskuspankille. Muutoksilla yhdenmukaistetaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten raportointi EKP:lle ja varmistetaan, että siinä käytetään tuoreimpia Euroopan pankkiviranomaisen ohjeiden mukaisia määritelmiä ja raportointimalleja.

EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomus 2020

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.3.2021 EKP:n pankkivalvonnan toimintakertomuksen vuodelta 2020 sekä sen julkaisemisen ja lähettämisen Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle, Euroopan komissiolle, euroryhmälle ja yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisille parlamenteille. Toimintakertomus julkaistiin EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla 23.3.2021 eli samana päivänä, jona valvontaelimen puheenjohtaja esitteli sen Euroopan parlamentille.

EKP:n päätös vuotuisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2020

EKP:n neuvosto jätti 12.3.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa päätös (EU) 2021/490 (EKP/2021/8) vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärästä vuonna 2020. Valvontamaksukaudesta 2020 alkaen EKP ei enää peri vuotuisia valvontamaksuja ennakkoon, vaan ne laskutetaan vasta kunkin valvontamaksukauden päätyttyä, kun todelliset vuosikustannukset ovat tiedossa. Vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä oli 514 314 706 euroa vuonna 2020. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle