SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Marts 2021

26. marts 2021

Ekstern kommunikation

ECB's årsberetning 2020

Den 24. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet ECB's årsberetning 2020, som vil blive forelagt Europa-Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg og offentliggjort på ECB's websted 14. april 2021 på 22 af Den Europæiske Unions officielle sprog.

Pengepolitik

Centralbankernes overholdelse af forbuddene mod monetær finansiering og privilegeret adgang

Den 24. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet rapporten herom for 2020 i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at det er ECB's opgave at overvåge, at centralbanker i EU overholder forbuddene i artikel 123 og 124 i TEUF samt de dertil knyttede forordninger. Nærmere oplysninger vil være at finde i et særligt afsnit i ECB's årsberetning 2020, som bliver offentliggjort på ECB's websted 14. april 2021.

Markedsoperationer

Præcisering af belånbarhedskriterier, som anvendes til obligationer knyttet til bæredygtighed

Den 17. februar 2021 præciserede Styrelsesrådet, at Eurosystemet anvender en tilgang, der bygger på udstedergrupper, og giver mulighed for, at bæredygtighedsmål opfyldes af en eller flere enheder, så længe alle enheder tilhører den samme gruppe, der udsteder obligationer knyttet til bæredygtighed. Præciseringen er blevet afspejlet under ofte stillede spørgsmål om obligationer knyttet til bæredygtighed på ECB's websted.

Omarbejdning af retningslinjen om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

Den 17. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/9 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer og om ophævelse af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) ECB/2020/1284. I henhold til den ophævede retningslinje (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) skulle Eurosystemets centralbanker overholde retningslinjens bestemmelser, som sigtede imod yderligere at øge gennemsigtigheden i forbindelse med rapportering og udveksling af oplysninger inden for Eurosystemet fra 1. april 2021. I den omarbejdede retningslinje er 1. juli 2021 fastsat som ny overholdelsesfrist. Retningslinjen skal bl.a. sikre, at Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver leveres på et standardiseret grundlag og på harmoniserede betingelser.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til en forordning om markeder for kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2019/1937

Den 19. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/4 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri i Irland

Den 23. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/5 på anmodning af den irske finansminister.

ECB's udtalelse om den græske finansielle stabiliseringsfonds deltagelse i at øge kreditinstitutternes kapital med henblik på andre formål end forebyggende rekapitalisering eller afvikling

Den 25. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/6 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om den nationale tilsynsmyndigheds ansvar og revision, etableringen af små kreditinstitutter og krav vedrørende personer med nøglefunktioner i kreditinstitutter i Estland

Den 26. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/7 på anmodning af Republikken Estlands finansministerium.

ECB's udtalelse om tilsynet med outsourcingaftaler indgået af kreditinstitutter i Tyskland

Den 26. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/8 på anmodning af det tyske finansministerium.

ECB's udtalelse om reformen af Latvijas Banka

Den 26. februar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/9 på anmodning af det lettiske finansministerium.

ECB's udtalelse om revision af data fra multinationale koncerner med henblik på at sikre kvaliteten af nationalregnskaber og økonomiske statistikker i Tyskland

Den 12. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/10 på anmodning af det tyske forbundsministerium for økonomiske anliggender og energi.

ECB's udtalelse om driftskravene og de tekniske krav og de generelle vilkår og betingelser for udbydere af betalingssystemer i Ungarn

Den 17. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/11 på anmodning af Magyar Nemzeti Bank.

ECB's udtalelse om Magyar Nemzeti Banks mandat og opgaver hvad angår miljømæssig bæredygtighed

Den 19. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/12 på anmodning af det ungarske finansministerium.

ECB's udtalelse om en ramme for gennemsigtighed vedrørende kontrakter og relaterede dokumenter, der finansieres med offentlige midler i Portugal

Den 23. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/13 på anmodning af Republikken Portugals Nationalforsamling.

Corporate governance

Overdragelse af sekretariatet for arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter

Den 4. marts 2021 tog Styrelsesrådet overdragelsen af sekretariatet for arbejdsgruppen om risikofrie eurorenter til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) til efterretning. ECB, som har varetaget sekretariatsopgaverne indtil nu, får fremover observatørstatus. Arbejdsgruppen blev nedsat i 2018 af ECB, ESMA, Europa-Kommissionen og det belgiske finanstilsyn (FSMA) med det formål at styre arbejdet med benchmarkreformerne i henhold til EU's benchmarkforordning og Rådet for Finansiel Stabilitets (FSB) anbefalinger. Da arbejdsgruppens mandat er fuldført, og som følge af ESMA's kompetencer i henhold til EU's benchmarkforordning og rolle som tilsynsførende med Euribor fra 1. januar 2022, overtager ESMA sekretariatet i løbet af 2. kvartal 2021.

Nyt medlem af Markedsinfrastrukturrådet

Den 12. marts 2021 udnævnte Styrelsesrådet Petia Niederländer, direktør for afdelingen Betalinger, Risikostyring og Grundlæggende Kendskab til Økonomi i Oesterreichische Nationalbank (OeNB), til medlem af Markedsinfrastrukturrådet med øjeblikkelig virkning indtil 31. maj 2022. Petia Niederländer erstatter Stefan Augustin, OeNB, som går på pension.

Statistik

Offentliggørelse af sammensatte renter og indeks baseret på tidligere korte eurorenter

Den 17. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet retningslinje ECB/2021/10 om ændring af retningslinje (EU) 2019/1265 om den korte eurorente (€STR) og godkendte den daglige offentliggørelse af sammensatte gennemsnitlige €STR-renter og -indeks kl. 9.15 CET på alle Target2-bankdage fra 15. april 2021. Styrelsesrådet besluttede desuden at offentliggøre reglerne for beregning og offentliggørelse af sammensatte gennemsnitlige €STR-renter og -indeks samt ændringen af €STR-metoden og -politikkerne i forbindelse hermed. Offentliggørelsen af sammensatte renter baseret på tidligere €STR-renter bidrager til at afbøde systemiske risici i tilfælde, hvor benchmark ophører, samtidig med at en mere udbredt anvendelse af €STR fremmes, og konsistens på tværs af de større valutaområder, hvad angår de alternative muligheder, der er tilgængelige for markedsdeltagerne, understøttes. En pressemeddelelse med nærmere oplysninger findes på ECB's websted.

Banktilsyn

Offentlig vejledning om metoden til at fastsætte administrative økonomiske sanktioner

Den 22. februar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en vejledning om metoden til at fastsætte administrative økonomiske sanktioner. I dokumentet beskrives principperne for og metoderne til at beregne de bøder, som bruges til at sanktionere bankerne ved overtrædelser af tilsynsmæssige krav. Dette er endnu et skridt i retning af gennemsigtighed i ECB's tilsynspolitikker og -praksis. Vejledningen og den tilhørende pressemeddelelse findes på ECB's banktilsynswebsted.

ECB's afgørelse om indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner

Den 1. marts 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelse (EU) 2021/432 (ECB/2021/7) om ændring af afgørelse EU/2017/1198 om de kompetente nationale myndigheders indberetning af kreditinstitutters finansieringsplaner til Den Europæiske Centralbank. Med ændringerne tilpasses de kompetente nationale myndigheders indberetning til ECB, og det sikres, at de seneste harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer, som indgår i Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer på dette område, overholdes.

Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2020

Den 9. marts 2021 vedtog Styrelsesrådet Årsrapport om ECB's tilsynsvirksomhed 2020 og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort og fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet, Europa-Kommissionen, Eurogruppen og de nationale parlamenter i de deltagende medlemslande. Rapporten blev offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted 23. marts 2021, og blev samme dag forelagt Europa-Parlamentet af formanden for Tilsynsrådet.

ECB's afgørelse om det samlede beløb, som opkræves i forbindelse med tilsynsopgaverne i 2020

Den 12. marts 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage afgørelse (EU) 2021/490 (ECB/2021/8) om det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer for 2020. Fra og med 2020-gebyrperioden kræver ECB ikke længere forudbetaling af de årlige tilsynsgebyrer. De opkræves først efter udgangen af den relevante gebyrperiode, når de faktiske årlige omkostninger er blevet fastsat. De samlede årlige tilsynsgebyrer for 2020 beløber sig til 514.314.706 euro. Afgørelsen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt