Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Märts 2021

26. märts 2021

Avalikud suhted

EKP aastaaruanne 2020

24. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu vastu EKP 2020. aasta aruande, mis esitatakse Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile ning avaldatakse EKP veebilehel Euroopa Liidu 22 ametlikus keeles 14. aprillil 2021.

Rahapoliitika

Keskpangarahastamise keelust ja eesõiguste andmise keelust kinnipidamine

24. märtsil 2021 kiitis EKP nõukogu heaks vastavusaruande 2020. aasta kohta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepinguga, mille kohaselt EKP-le on antud ülesanne jälgida ELi keskpankade kinnipidamist lepingu artiklites 123 ja 124 ning seonduvates määrustes sätestatud keeldudest. Täpsemat teavet saab EKP 2020. aasta aruandest, mis avaldatakse EKP veebilehel 14. aprillil 2021.

Turuoperatsioonid

Selgitus kestlikkuseesmärkidega seotud võlakirjadele kohaldatavate tagatiste kõlblikkuskriteeriumite kohta

17. veebruaril 2021 selgitas EKP nõukogu, et eurosüsteem kohaldab emitendigrupi põhimõtet ja kestlikkuseesmärke võivad täita üks või mitu üksust eeldusel, et nad kõik kuuluvad ühte kestlikkuseesmärkidega seotud võlakirju emiteerivasse gruppi. Selgitus on kättesaadav EKP veebilehel avaldatud korduma kippuvates küsimustes kestlikkuseesmärkidega seotud võlakirjade kohta.

Eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamist käsitleva suunise uuesti sõnastamine

17. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/9 eurodes eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Keskpanga suunis (EL) 2020/1284. Kehtetuks tunnistatud suunise (EL) 2020/1284 (EKP/2020/34) kohaselt pidid eurosüsteemi keskpangad hakkama suunist järgima alates 1. aprillist 2021 eesmärgiga suurendada aruandluse ja teabevahetuse läbipaistvust eurosüsteemis. Uuesti sõnastatud suunises määratakse sätete järgimise uueks algusajaks 1. juuli 2021. Suunise eesmärk on muu hulgas tagada, et eurosüsteemi reservihaldusteenuseid osutatakse standardsel alusel ning ühtlustatud tingimustel.

Õigusaktid

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu määrus, mis käsitleb krüptovaraturge ja millega muudetakse direktiivi (EL) 2019/1937

19. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/4.

EKP arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest Iirimaal

23. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2021/5.

EKP arvamus Kreeka finantsstabiilsuse fondi osalemise kohta krediidiasutuste kapitali suurendamises muudel eesmärkidel peale ennetava rekapitaliseerimise või kriisilahenduse

25. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/6.

EKP arvamus riigi järelevalveasutuse vastutuse ja auditeerimise, väikeste krediidiasutuste asutamise ja krediidiasutuste võtmeisikute suhtes kohaldatavate nõuete kohta Eestis

26. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Eesti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/7.

EKP arvamus Saksamaa krediidiasutuste poolt tegevuste sisseostmise järelevalve kohta

26. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Saksamaa rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/8.

EKP arvamus Latvijas Banka reformi kohta

26. veebruaril 2021 võttis EKP nõukogu Läti rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/9.

EKP arvamus rahvusvaheliste ettevõtete gruppide andmete auditeerimise kohta, et tagada rahvamajanduse arvepidamise ja majandusstatistika kvaliteet Saksamaal

12. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu Saksamaa majandus- ja energiaministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/10.

EKP arvamus maksesüsteemide haldurite tegevus- ja tehniliste nõuete ning üldtingimuste kohta Ungaris

17. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu Ungari keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2021/11.

EKP arvamus Magyar Nemzeti Banki volituste ja ülesannete kohta seoses keskkonnasäästlikkusega

19. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu Ungari rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/12.

EKP arvamus avaliku sektori vahendite kasutamist hõlmavate lepingute ja nendega seotud dokumentide läbipaistvusraamistiku loomise kohta Portugalis

23. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu Portugali rahvusassamblee taotlusel vastu arvamuse CON/2021/13.

Üldjuhtimine

Euro riskivaba intressimäära töörühma sekretariaaditeenuste üleandmine

4. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu teadmiseks euro riskivaba intressimäära töörühma sekretariaaditeenuste üleandmise Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele (ESMA). Seni osutas töörühmale sekretariaaditeenuseid EKP, kes jääb edaspidi vaatlejaks. Töörühma moodustasid 2018. aastal EKP, ESMA, Euroopa Komisjon ning Belgia finantsteenuste ja -turgude amet eesmärgiga juhtida intressimäära võrdlusaluste ümberkorraldamist kooskõlas võrdlusaluseid käsitleva ELi määruse ja finantsstabiilsuse nõukogu soovitustega. Pidades silmas töörühma mandaadi lõppemist ning võrdlusaluseid käsitlevas ELi määruses sätestatud ESMA pädevust ja tema rolli EURIBORi järelevalveasutusena alates 1. jaanuarist 2022, võtab ESMA üle sekretariaadi ülesannete täitmise 2021. aasta teise kvartali jooksul.

Turuinfrastruktuuri nõukogu uus liige

12. märtsil 2021 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates turuinfrastruktuuri nõukogu liikmeks Austria keskpanga maksete, riskihalduse ja finantskirjaoskuse osakonna direktori Petia Niederländeri, kelle liikmestaatus kestab 31. maini 2022. Petia Niederländer asub turuinfrastruktuuri nõukogu liikme ametikohustusi täitma Stefan Augustini asemel, kes läheb Austria keskpangast pensionile.

Statistika

Euro lühiajalise intressimäära varasematel väärtustel põhinevate liitintressimäärade ja indeksi avaldamine

17. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu vastu suunise EKP/2021/10, millega muudetakse suunist (EL) 2019/1265 euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta, ning kiitis heaks €STRi keskmiste liitintressimäärade ja indeksi igapäevase avaldamise alates 15. aprillist 2021 igal TARGET2 tööpäeval kell 9.15 Kesk-Euroopa aja järgi. Ühtlasi otsustas EKP nõukogu avaldada €STRi keskmiste liitintressimäärade ja indeksi arvutamis- ja avaldamiseeskirjad ning €STRi metoodikas ja põhimõtetes tehtud asjaomase muudatuse. €STRi varasematel väärtustel põhinevate liitintressimäärade avaldamine aitab maandada süsteemset riski juhul, kui viiteintressimäärade avaldamine lõpetatakse. Samal ajal toetab see €STRi laiemat kasutust ja suurendab turuosalistele kättesaadavate muude võimaluste järjepidevust peamistes valuutapiirkondades. Sellekohane pressiteade on avaldatud EKP veebilehel.

Pangandusjärelevalve

Avalik juhend rahaliste halduskaristuste määramise metoodika kohta

22. veebruaril 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada juhend rahaliste halduskaristuste määramise metoodika kohta. Juhendis antakse ülevaade pankadele usaldatavusnõuete rikkumiste eest määratud karistuste arvutamise põhimõtete ja metoodika kohta. Ühtlasi suurendab see veelgi EKP järelevalvepõhimõtete ja -tavade läbipaistvust. Juhend koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsus krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta

1. märtsil 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta otsus (EL) 2021/432 (EKP/2021/7), millega muudetakse Euroopa Keskpanga 27. juuni 2017. aasta otsust EL/2017/1198 riiklike pädevate asutuste poolt Euroopa Keskpangale esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta. Muudatuste eesmärk on ühtlustada riiklike pädevate asutuste aruandlust Euroopa Keskpangale ja tagada, et järgitakse Euroopa Pangandusjärelevalve asjaomastes suunistes toodud kõige viimaseid ühtlustatud määratlusi ja vorme.

EKP järelevalveülesannete täitmist käsitlev 2020. aasta aruanne

9. märtsil 2021 võttis EKP nõukogu vastu EKP järelevalveülesannete täitmist käsitleva 2020. aasta aruande ning andis loa see avaldada ja esitada tutvumiseks Euroopa Parlamendile, ELi nõukogule, Euroopa Komisjonile, eurorühmale ja osalevate liikmesriikide parlamentidele. Järelevalvenõukogu esimees tutvustas aruannet 23. märtsil 2021 Euroopa Parlamendis ja samal päeval avaldati see EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsus iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2020. aastal

12. märtsil 2021 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta otsus (EL) 2021/490 (EKP/2021/8) iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta 2020. aastal. Alates 2020. aasta tasuperioodist ei nõua EKP enam iga-aastase järelevalvetasu ettemaksmist. Järelevalvetasu kogutakse alles pärast asjaomase tasuperioodi lõppu, kui tegelikud järelevalvekulud on kindlaks määratud. Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma 2020. aastal on 514 314 706 eurot. Otsus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid