Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Mars 2021

26 mars 2021

Extern kommunikation

ECB:s årsrapport 2020

Den 24 mars 2021 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport för 2020. Den kommer att överlämnas till Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor och offentliggöras på ECB:s webbplats på EU:s 22 officiella språk den 14 april 2021.

Penningpolitik

Centralbankernas efterlevnad av förbud mot monetär finansiering och positiv särbehandling

Den 24 mars 2021 godkände ECB-rådet efterlevnadsrapporten för år 2020. Rapporten upprättas i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), i vilket ECB tilldelas uppgiften att övervaka hur centralbankerna i EU efterlever förbuden i artiklarna 123 och 124 i fördraget, samt relaterade förordningar. Ytterligare information om detta finns i ett avsnitt i ECB:s årsrapport 2020, som publiceras på ECB:s webbplats den 14 april 2021.

Marknadsoperationer

Förtydligande av de kriterier som gäller för att godta obligationer relaterade till hållbarhet som säkerheter

Den 17 februari 2021 förtydligade ECB-rådet att Eurosystemet tillämpar en metod där man beaktar grupper av emittenter och tillåter att hållbarhetsmål kan uppnås av en eller flera enheter under förutsättning att alla enheter ingår i en viss grupp av emittenter som emitterar obligationer relaterade till hållbarhet. Förtydligandet återges i vanliga frågor om obligationer relaterade till hållbarhet på ECB:s webbplats.

Omarbetning av riktlinjen om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster

Den 17 mars 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/9 om Eurosystemets tillhandahållande av reservförvaltningstjänster i euro till centralbanker och länder utanför euroområdet och till internationella organisationer och om upphävande av riktlinje (EU) 2020/1284. Enligt den upphävda riktlinjen (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) som syftade till att öka transparensen inom Eurosystemet avseende rapportering och informationsutbyte, skulle centralbankerna i Eurosystemet följa riktlinjen från den 1 april 2021. I den omarbetade riktlinjen fastställs en ny tidsfrist för efterlevnad med effekt fr.o.m. den 1 juli 2021. Målet med riktlinjen är bland annat att säkerställa att Eurosystemets reservförvaltningstjänster tillhandahålls i standardiserad form och på harmoniserade villkor.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Den 19 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/4 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om skyddet för euron mot förfalskning i Irland

Den 23 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/5 på begäran av den irländska finansministern.

ECB:s yttrande om den grekiska stabilitetsfondens deltagande i kreditinstituts kapitalökningar för andra ändamål än rekapitalisering eller resolution

Den 25 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/6 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om den nationella tillsynsmyndighetens ansvar och granskning, inrättandet av små kreditinstitut samt krav som ställs på kreditinstitutens ledande befattningshavare i Estland

Den 26 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/7 på begäran av Republiken Estlands finansministerium.

ECB:s yttrande om tillsyn över avtal med externa leverantörer som kreditinstitut i Tyskland ingår

Den 26 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/8 på begäran av det tyska finansministeriet.

ECB:s yttrande om reformen av Latvijas Banka

Den 26 februari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/9 på begäran av Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om granskningen av uppgifter från multinationella företagsgrupper för att säkerställa nationalräkenskapernas kvalitet och den ekonomiska statistiken i Tyskland

Den 12 mars 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/10 på begäran av det tyska ekonomi- och energiministeriet.

ECB:s yttrande om krav avseende driften och avtalsvillkoren för operatörer av betalningssystem i Ungern

Den 17 mars 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/11 på begäran av Magyar Nemzeti Bank.

ECB:s yttrande om uppdrag och uppgifter för Magyar Nemzeti Bank i samband med hållbarhetsarbete

Den 19 mars 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/12 på begäran av Ungerns finansministerium.

ECB:s yttrande om att skapa ett ramverk för offentlighet avseende avtal och andra dokument i samband med att offentliga medel används i Portugal

Den 23 mars 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/13 på begäran av Republiken Portugals nationalförsamling.

Organisationsstyrning

Esma tar över sekretariatet för arbetsgruppen för riskfria euroräntor

Den 4 mars 2021 tog ECB-rådet del av överlämnandet av sekretariatet för arbetsgruppen för riskfria euroräntor till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma). ECB, som fram till nu har tillhandahållit sekretariatet, ska förbli observatör. Arbetsgruppen etablerades 2018 av ECB, Esma, Europeiska kommissionen och den belgiska myndigheten för finansiella tjänster och finansmarknader i syfte att styra arbetet med att reformera referensvärden i linje med EU-förordningen om referensvärden och rekommendationerna från rådet för finansiell stabilitet (Financial Stability Board). Mot bakgrund av att arbetsgruppens mandat löper ut och i enlighet med Esma:s behörigheter under EU-förordningen om referensvärden samt dess roll som tillsynsansvarig för Euribor från den 1 januari 2022, kommer Esma att ta över sekretariatet under det andra kvartalet 2021.

Ny ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur

Den 12 mars 2021 utnämnde ECB-rådet Petia Niederländer, direktör för avdelningen för betalningar, riskhantering och finanskunskap vid Oesterreichische Nationalbank (OeNB), till ledamot i styrelsen för marknadsinfrastruktur med omedelbar verkan. Utnämnandet löper fram till den 31 maj 2022. Petia Niederländer ersätter Stefan Augustin som går i pension.

Statistik

Publicering av sammansatta räntor och index baserat på historiska värden för den korta euroräntan

Den 17 mars 2021 antog ECB-rådet riktlinje ECB/2021/10 om ändring av riktlinje (EU) 2019/1265 om den korta euroräntan (€STR) och godkände daglig publicering av sammansatta genomsnittliga räntor och index för €STR varje Target2-arbetsdag kl. 09.15 centraleuropeisk tid från den 15 april 2021. ECB-rådet beslutade även att offentliggöra beräknings- och publiceringsregler för sammansatta genomsnittliga räntor och index för €STR, samt den relaterade ändringen av metod och policy för €STR. Offentliggörandet av sammansatta räntor baserat på historiska €STR-värden bidrar till att begränsa systemrisker i scenarion där referensräntor upphör, samtidigt som det dels främjar en bredare användning av €STR och dels främjar enhetlighet mellan viktiga valutaområden vad gäller de alternativa lösningar som marknadsaktörerna kan använda. Ett pressmeddelande med mer information finns på ECB:s webbplats.

Banktillsyn

Offentlig vägledning om metoden för att bestämma administrativa sanktionsavgifter

Den 22 februari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att offentliggöra en vägledning om metoden för att bestämma administrativa sanktionsavgifter. I dokumentet beskrivs principer och metoder om hur de avgifter som används för sanktioner till banker för överträdelser av tillsynskrav beräknas. Dokumentet markerar ett steg framåt vad gäller transparens inom ECB:s policy och praxis för tillsyn. Vägledningen och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s beslut om rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner

Den 1 mars 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta beslut (EU) 2021/432 (ECB/2021/7) som ändrar Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken. Ändringarna anpassar nationella behöriga myndigheters rapportering till ECB och säkerställer efterlevnad av de nyaste harmoniserade definitionerna och mallarna i relaterade riktlinjer från Europeiska bankmyndigheten (EBA).

ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2020

Den 9 mars 2021 antog ECB-rådet ECB:s årsrapport om tillsynsverksamheten 2020 och godkände att den publiceras och överlämnas till Europaparlamentet, EU-rådet, EU-kommissionen, Eurogruppen och de nationella parlamenten i de deltagande medlemsstaterna. Rapporten publicerades på ECB:s webbplats för banktillsyn den 23 mars 2021, samma dag som den presenterades inför Europaparlamentet av tillsynsnämndens ordförande.

ECB:s beslut om det totala belopp som kommer att tas ut för tillsynsuppgifter 2020

Den 12 mars 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta beslut (EU) 2021/490 (ECB/2021/8) om det totala årliga tillsynsavgiftsbeloppet för 2020. Från och med 2020 års avgiftsperiod kommer ECB inte längre att kräva förskottsbetalning av de årliga tillsynsavgifterna. De kommer istället tas ut efter utgången av respektive period när de faktiska årliga kostnaderna är kända. Det totala beloppet för de årliga tillsynsavgifterna för 2020 är 514 314 706 euro. Beslutet och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media