Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

březen 2021

26. března 2021

Externí komunikace

Výroční zpráva ECB za rok 2020

Rada guvernérů schválila 24. března 2021 výroční zprávu ECB za rok 2020, která bude 14. dubna 2021 předložena Hospodářskému a měnovému výboru Evropského parlamentu a zveřejněna na internetových stránkách ECB ve 22 úředních jazycích Evropské unie.

Měnová politika

Dodržování zákazů měnového financování a zvýhodněného přístupu ze strany centrálních bank

V souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), která ECB pověřuje úkolem sledovat dodržování zákazů uvedených v článcích 123 a 124 SFEU a souvisejících nařízení ze strany centrálních bank zemí EU, schválila Rada guvernérů 24. března 2021 zprávu o dodržování uvedených zákazů za rok 2020. Další informace k tomuto tématu budou uvedeny ve zvláštní části výroční zprávy ECB za rok 2020, která bude zveřejněna 14. dubna 2021 na internetových stránkách ECB.

Tržní operace

Vyjasnění kritérií způsobilosti zajištění pro udržitelné dluhopisy

Rada guvernérů vysvětlila 17. února 2021, že Eurosystém uplatňuje přístup na úrovni skupiny emitentů a umožňuje plnění cílů udržitelnosti jedním nebo více subjekty, pokud všechny subjekty patří do stejné skupiny emitentů udržitelných dluhopisů. Toto vysvětlení se odráží v často kladených dotazech o udržitelných dluhopisech na internetových stránkách ECB.

Přepracované znění obecných zásad o poskytování služeb správy rezerv prostřednictvím Eurosystému

Rada guvernérů přijala 17. března 2021 obecné zásady ECB/2021/9 o poskytování služeb správy rezerv v eurech prostřednictvím Eurosystému centrálním bankám a zemím mimo eurozónu a mezinárodním organizacím a o zrušení obecných zásad Evropské centrální banky (EU) 2020/1284. Podle zrušených obecných zásad (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) musely centrální banky Eurosystému k 1. dubnu 2021 zajistit soulad s jejími ustanoveními, která si dávala za cíl dále zvýšit transparentnost vykazování a sdílení informací v rámci Eurosystému. Přepracované znění obecných zásad stanovuje pro zajištění tohoto souladu nový termín s účinností od 1. července 2021 a dává si za cíl mimo jiné zajistit, aby služby Eurosystému v oblasti správy rezerv byly poskytovány na standardizovaném základě a za harmonizovaných podmínek.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937

Rada guvernérů přijala 19. února 2021 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu stanovisko CON/2021/4.

Stanovisko ECB k ochraně eura proti padělání v Irsku

Rada guvernérů přijala 23. února 2021 na žádost irského ministra financí stanovisko CON/2021/5.

Stanovisko ECB k účasti Řeckého fondu finanční stability na navyšování kapitálu úvěrových institucí pro jiné účely, než je preventivní rekapitalizace nebo řešení krize

Rada guvernérů přijala 25. února 2021 na žádost řeckého ministerstva financí stanovisko CON/2021/6.

Stanovisko ECB k odpovědnosti a auditu vnitrostátního orgánu dohledu, zřizování malých úvěrových institucí a požadavkům na osoby zastávající klíčovou funkci v úvěrových institucích v Estonsku

Rada guvernérů přijala 26. února 2021 na žádost Ministerstva financí Estonské republiky stanovisko CON/2021/7.

Stanovisko ECB k dohledu nad dohodami o externím zajištění služeb nebo činností uzavíranými úvěrovými institucemi v Německu

Rada guvernérů přijala 26. února 2021 na žádost německého ministerstva financí stanovisko CON/2021/8.

Stanovisko ECB k reformě Latvijas Banka

Rada guvernérů přijala 26. února 2021 na žádost lotyšského ministerstva financí stanovisko CON/2021/9.

Stanovisko ECB k auditu údajů nadnárodních skupin podniků s cílem zajistit kvalitu národních účtů a hospodářské statistiky v Německu

Rada guvernérů přijala 12. března 2021 na žádost německého spolkového ministerstva hospodářství a energetiky stanovisko CON/2021/10.

Stanovisko ECB k provozním a technickým požadavkům a obecným podmínkám pro provozovatele platebních systémů v Maďarsku

Rada guvernérů přijala 17. března 2021 na žádost Magyar Nemzeti Bank stanovisko CON/2021/11.

Stanovisko ECB k mandátu a úkolům Magyar Nemzeti Bank v oblasti environmentální udržitelnosti

Rada guvernérů přijala 19. března 2021 na žádost maďarského ministerstva financí stanovisko CON/2021/12.

Stanovisko ECB k vytvoření rámce pro transparentnost smluv a souvisejících dokumentů týkajících se využívání veřejných prostředků v Portugalsku

Rada guvernérů přijala 23. března 2021 na žádost portugalského parlamentu stanovisko CON/2021/13.

Správa a řízení

Předání sekretariátu pracovní skupiny pro eurové bezrizikové sazby

Rada guvernérů vzala 4. března 2021 na vědomí předání sekretariátu pracovní skupiny pro eurové bezrizikové sazby Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA). ECB, která služby sekretariátu poskytovala dosud, má setrvat ve funkci pozorovatele. Pracovní skupinu založily v roce 2018 ECB, ESMA, Evropská komise a belgický Orgán pro finanční služby a trhy s cílem řídit reformní úsilí týkající se benchmarků v souladu s nařízením EU o benchmarcích a doporučeními Rady pro finanční stabilitu. Vzhledem k dokončení mandátu pracovní skupiny a s ohledem na pravomoci orgánu ESMA podle nařízení EU o benchmarcích a jeho úkolem vykonávat od 1. ledna 2022 dohled nad sazbou EURIBOR převezme ESMA sekretariát v průběhu druhého čtvrtletí roku 2021.

Nová členka Rady pro tržní infrastrukturu

Dne 12. března 2021 Rada guvernérů s okamžitou platností jmenovala členkou Rady pro tržní infrastrukturu Petiu Niederländerovou, ředitelku pro platby, řízení rizik a finanční gramotnost v Oesterreichische Nationalbank (OeNB), přičemž její funkční období potrvá do 31. května 2022. V této funkci nahradila Stefana Augustina, jenž odchází do důchodu.

Statistika

Zveřejňování složených sazeb a složeného indexu vycházejících z hodnot krátkodobých eurových sazeb z minulých období

Rada guvernérů přijala 17. března 2021 obecné zásady ECB/2021/10, kterými se mění obecné zásady (EU) 2019/1265 o krátkodobé eurové sazbě (€STR), a schválila pravidelné zveřejňování složených průměrných sazeb €STR a složeného indexu €STR každý obchodní den TARGET2 v 9.15 SEČ, a to od 15. dubna 2021. Rada guvernérů dále rozhodla zveřejnit pravidla pro výpočet a zveřejňování složených průměrných sazeb €STR a složeného indexu €STR i související změnu metodiky a zásad €STR. Zveřejňování složených sazeb vycházejících z hodnot €STR z minulých období přispívá ke zmírnění systémového rizika ve scénářích, podle kterých dojde k ukončení benchmarků, a zároveň podporuje širší využití €STR a konzistentnost záložních možností dostupných účastníkům trhu v hlavních měnových oblastech. Související tisková zpráva s dalšími informacemi je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled

Veřejná příručka k metodě vyměřování správních peněžitých sankcí

Rada guvernérů nevznesla 22. února 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit veřejnou příručku k metodě vyměřování správních peněžitých sankcí. Jsou v ní popsány zásady a metody pro výpočet sankcí vyměřených bankám za nedodržení obezřetnostních požadavků a představují další krok vpřed, pokud jde o transparentnost pravidel a postupů dohledu ECB. Uvedená příručka a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Rozhodnutí ECB o poskytování plánů financování úvěrových institucí

Rada dohledu nevznesla 1. března 2021 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout rozhodnutí (EU) 2021/432 (ECB/2021/7), kterým se mění rozhodnutí Evropské centrální banky (EU) 2017/1198 ze dne 27. června 2017 o poskytování plánů financování úvěrových institucí vnitrostátními příslušnými orgány Evropské centrální bance. Změny slaďují poskytování plánů vnitrostátními příslušnými orgány ECB a zajišťují soulad s nejnovějšími harmonizovanými definicemi a vzory uvedenými v příslušných obecných pokynech Evropského orgánu pro bankovnictví.

Výroční zpráva ECB o činnosti dohledu za rok 2020

Rada guvernérů přijala 9. března 2021 výroční zprávu ECB o činnosti dohledu za rok 2020 a schválila její zveřejnění a předání Evropskému parlamentu, Radě, Evropské komisi, Euroskupině a národním parlamentům zúčastněných členských států. Zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu 23. března 2021. Tentýž den ji předseda Rady dohledu představil Evropskému parlamentu.

Rozhodnutí ECB o celkové výši poplatků za dohled, která má být vyměřena za rok 2020

Rada guvernérů nevznesla 12. března 2021 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout rozhodnutí (EU) 2021/490 (ECB/2021/8) o celkové výši ročních poplatků za dohled za rok 2020. ECB počínaje obdobím placení poplatku 2020 již nepožaduje zaplacení ročních poplatků za dohled předem. Ty se vybírají až po skončení příslušného období placení poplatku a stanovení skutečných ročních nákladů. Celková výše ročních poplatků za dohled za rok 2020 činí 514 314 706 EUR. Rozhodnutí a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média