Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2021 m. kovo mėn.

2021 m. kovo 26 d.

Išorės komunikacija

ECB 2020 metų ataskaita

2021 m. kovo 24 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB 2020 metų ataskaitą. 2021 m. balandžio 14 d. ji bus pristatyta Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui ir paskelbta ECB interneto svetainėje 22 oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Pinigų politika

Piniginio finansavimo ir privilegijos naudotis finansų įstaigomis draudimai, kurių turi laikytis centriniai bankai

2021 m. kovo 24 d., vadovaudamasi Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), pagal kurią ECB patikėta stebėti, kaip ES centriniai bankai laikosi draudimų, numatytų SESV 123 ir 124 straipsniuose bei susijusiuose reglamentuose, Valdančioji taryba patvirtino 2020 metų atitikties ataskaitą. Daugiau informacijos apie tai pateikta šiam klausimui skirtame ECB 2020 metų ataskaitos skyriuje. Ji bus paskelbta ECB interneto svetainėje 2021 m. balandžio 14 d.

Rinkos operacijos

Su tvarumu susietoms obligacijoms taikomų įkaito tinkamumo kriterijų patikslinimas

2021 m. vasario 17 d. Valdančioji taryba patikslino, kad Eurosistemoje taikomas emitentų grupės metodas, pagal kurį leidžiama, kad tvarumo tikslus pasiektų vienas ar keli subjektai, jei visi šie subjektai priklauso vienai su tvarumu susietų obligacijų emitentų grupei. Šis patikslinimas įtrauktas į ECB interneto svetainėje paskelbtus DUK apie su tvarumu susietas obligacijas.

Gairių dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo nauja redakcija

2021 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/9 dėl Eurosistemos atsargų valdymo paslaugų teikimo eurais euro zonoje nesantiems centriniams bankams ir šalims bei tarptautinėms organizacijoms, kuriomis panaikinamos Europos Centrinio Banko Gairės (ES) 2020/1284. Panaikintose Gairėse (ES) 2020/1284 (ECB/2020/34) buvo numatyta, kad nuo 2021 m. balandžio 1 d. Eurosistemos centriniai bankai turės laikytis jų nuostatų, kuriomis siekiama dar labiau padidinti atskaitomybės ir keitimosi informacija Eurosistemoje skaidrumą. Naujoje gairių redakcijoje nustatyta, kad šių nuostatų reikės laikytis nuo 2021 m. liepos 1 d., ir siekiama užtikrinti, kad, be kita ko, Eurosistemos atsargų valdymo paslaugos būtų teikiamos standartizuotai ir pagal suvienodintas sąlygas bei nuostatas.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento dėl kriptoturto rinkų, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2019/1937

2021 m. vasario 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/4 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo Airijoje

2021 m. vasario 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/5 Airijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Graikijos finansinio stabilumo fondo dalyvavimo didinant kredito įstaigų kapitalą, kai tai nesusiję su prevenciniu rekapitalizavimu ar pertvarkymu

2021 m. vasario 25 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/6 Graikijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl nacionalinės priežiūros institucijos atsakomybės ir audito, mažų kredito įstaigų steigimo ir reikalavimų kredito įstaigose pagrindines užduotis atliekantiems asmenims Estijoje

2021 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/7 Estijos Respublikos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito įstaigų sudarytų susitarimų dėl užsakomųjų paslaugų priežiūros Vokietijoje

2021 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/8 Vokietijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl Latvijas Banka reformos

2021 m. vasario 26 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/9 Latvijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl tarptautinių įmonių grupių duomenų audito, siekiant užtikrinti nacionalinių sąskaitų ir ekonominės statistikos kokybę Vokietijoje

2021 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/10 Vokietijos Federalinės ūkio ir energetikos ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo sistemų operatoriams keliamų veiklos ir techninių reikalavimų ir bendrų sąlygų Vengrijoje

2021 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/11 Magyar Nemzeti Bank prašymu.

ECB nuomonė dėl Magyar Nemzeti Bank įgaliojimų ir uždavinių, susijusių su aplinkos tvarumu

2021 m. kovo 19 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/12 Vengrijos finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl sutarčių ir atitinkamų dokumentų, susijusių su viešųjų lėšų panaudojimu, skaidrumo sistemos sukūrimo Portugalijoje

2021 m. kovo 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2021/13 Portugalijos nacionalinės asamblėjos prašymu.

ECB vidaus valdymas

Euro nerizikingų palūkanų normų darbo grupės sekretoriato funkcijų perdavimas

2021 m. kovo 4 d. Valdančioji taryba susipažino su informacija, kad euro nerizikingų palūkanų normų darbo grupės sekretoriato funkcijos buvo perduotos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (ESMA). ECB, iki šiol teikęs sekretoriato paslaugas, lieka stebėtoju. Darbo grupę 2018 m. sukūrė ECB, ESMA, Europos Komisija ir Belgijos finansinių paslaugų ir rinkų institucija, siekdami užtikrinti, kad lyginamojo indekso reforma vyktų laikantis ES lyginamųjų indeksų reglamento nuostatų ir Finansinio stabilumo tarybos rekomendacijų. Atsižvelgiant į tai, kad pasibaigė darbo grupei suteikti įgaliojimai, ir ryšium su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) įgaliojimais, jai suteiktais pagal ES lyginamųjų indeksų reglamentą, ir jos, kaip EURIBOR priežiūros institucijos, vaidmeniu nuo 2022 m. sausio 1 d., ESMA perims sekretoriato funkcijas 2021 m. antrąjį ketvirtį.

Naujas Rinkos infrastruktūros valdybos narys

2021 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba paskyrė Oesterreichische Nationalbank (OeNB) Mokėjimų, rizikos valdymo ir finansinio raštingumo skyriaus vadovę Petią Niederländer Rinkos infrastruktūros valdybos nare. Paskyrimas įsigaliojo iš karto ir galios iki 2022 m. gegužės 31 d. P. Niederländer pakeis OeNB paliekantį Stefaną Augustiną.

Statistika

Skelbiama sudėtinės euro trumpalaikio skolinimosi normos ir indeksas

2021 m. kovo 17 d. Valdančioji taryba priėmė Gaires ECB/2021/10, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės (ES) 2019/1265 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) ir pritarė, kad nuo 2021 m. balandžio 15 d. sudėtinės vidutinės euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) ir sudėtinės euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) indeksas būtų skelbiami kiekvieną sistemos TARGET2 darbo dieną 9.15 val. Vidurio Europos laiku. Be to, Valdančioji taryba nusprendė paskelbti sudėtinių vidutinių €STR normų ir indekso skaičiavimo ir skelbimo taisykles bei atitinkamus €STR nustatymo metodikos ir politikos dalinius pakeitimus. Sudėtinių normų, pagrįstų istorinėmis €STR vertėmis, skelbimas padeda sušvelninti sisteminę riziką tuo atveju, kai nustojama naudotis lyginamuoju indeksu, kartu skatinant platesnį €STR naudojimą ir alternatyvių sprendimų, prieinamų rinkos dalyviams, nuoseklumą visų pagrindinių valiutų zonose. Daugiau informacijos pateikta pranešime spaudai, paskelbtame ECB interneto svetainėje.

Bankų priežiūra

Viešas vadovas dėl piniginių administracinių nuobaudų nustatymo metodo

Iki 2021 m. vasario 22 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti vadovą dėl piniginių administracinių nuobaudų nustatymo metodo. Dokumente išdėstyti nuobaudų, skiriamų bankams už prudencinių reikalavimų pažeidimus, apskaičiavimo principai ir metodai. Šis dokumentas – tai dar vienas žingsnis didinant ECB priežiūros politikos ir praktikos skaidrumą. Vadovas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimas dėl ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus teikimo

Iki 2021 m. kovo 1 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Sprendimą (ES) 2021/432 (ECB/2021/7), kuriuo iš dalies keičiamas 2017 m. birželio 27 d. Europos Centrinio Banko Sprendimas (ES) 2017/1198 dėl nacionalinių kompetentingų institucijų Europos Centriniam Bankui teikiamų ataskaitų apie kredito įstaigų finansavimo planus. Pakeitimais suvienodinami nacionalinių kompetentingų institucijų ECB teikiamoms ataskaitoms taikomi reikalavimai ir užtikrinama, kad būtų laikomasi naujausių suderintų apibrėžčių ir šablonų, įtrauktų į atitinkamas Europos bankininkystės institucijos parengtas gaires.

ECB priežiūros veiklos 2020 metų ataskaita

2021 m. kovo 9 d. Valdančioji taryba patvirtino ECB priežiūros veiklos 2020 metų ataskaitą ir leido ją paskelbti ir pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Komisijai, Euro grupei ir dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ataskaita buvo paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje 2021 m. kovo 23 d. Tą pačią dieną Priežiūros valdybos pirmininkas ją pristatė ir Europos Parlamente.

ECB sprendimas dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2020 m.

Iki 2021 m. kovo 12 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui priimti Sprendimą (ES) 2021/490 (ECB/2021/8) dėl visos metinių priežiūros mokesčių sumos už 2020 m. Nuo 2020 m. mokestinio laikotarpio ECB nebereikalauja metinio priežiūros mokesčio mokėti iš anksto. Mokėtina priežiūros mokesčio suma apskaičiuojama tik pasibaigus atitinkamam mokestiniam laikotarpiui, kai jau žinomos faktinės metinės išlaidos. Visa metinių priežiūros mokesčių suma už 2020 m. sudarė 514 314 706 eurus. Sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai