Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Marzec 2021

26 marca 2021

Komunikacja zewnętrzna

Raport roczny EBC za rok 2020

24 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC za rok 2020, który zostanie przedstawiony Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego oraz udostępniony na stronie internetowej EBC w 22 językach urzędowych Unii Europejskiej 14 kwietnia 2021.

Polityka pieniężna

Przestrzeganie przez banki centralne zakazów finansowania ze środków banku centralnego i uprzywilejowanego dostępu

Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym nałożono na EBC zadanie monitorowania, czy banki centralne z UE przestrzegają zakazów określonych w art. 123 i 124 TFUE oraz odnośnych rozporządzeniach, 24 marca 2021 Rada Prezesów zatwierdziła sprawozdanie w sprawie przestrzegania tych zakazów za rok 2020. Więcej informacji na ten temat będzie dostępne w odpowiedniej części raportu rocznego EBC za rok 2020, który ukaże się na stronie internetowej EBC 14 kwietnia 2021.

Operacje rynkowe

Objaśnienie kryteriów kwalifikacji zabezpieczeń stosowanych do obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

17 lutego 2021 Rada Prezesów wyjaśniła, że Eurosystem stosuje wobec emitentów podejście grupowe i zezwala, żeby cele w zakresie zrównoważonego rozwoju były wypełniane przez jeden lub większą liczbę podmiotów, pod warunkiem że wszystkie te podmioty należą do jednej grupy emitentów obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. To objaśnienie znajduje się także w odpowiedziach na częste pytania na temat obligacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na stronie internetowej EBC.

Przekształcone wytyczne dotyczące świadczenia przez Eurosystem usług w zakresie zarządzania rezerwami

17 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/9 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych i państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro oraz uchylające wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/1284. Zgodnie z uchylonymi wytycznymi (UE) 2020/1284 (EBC/2020/34) banki centralne z Eurosystemu miały zacząć się stosować do postanowień tych wytycznych mających na celu dalsze zwiększanie przejrzystości w zakresie sprawozdawczości i wymiany informacji w ramach Eurosystemu od 1 kwietnia 2021. W wytycznych przekształconych wyznaczono nowy termin rozpoczęcia ich stosowania – 1 lipca 2021 – oraz określono, że ich celem jest m.in. standaryzacja usług Eurosystemu w zakresie zarządzania rezerwami na jednolitych warunkach.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie rynków kryptoaktywów i zmieniającego dyrektywę (UE) 2019/1937

19 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/4 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie ochrony euro przed fałszerstwami w Irlandii

23 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/5 wydaną na wniosek ministra finansów Irlandii.

Opinia EBC w sprawie udziału Greckiego Funduszu Stabilności Finansowej w podwyższeniu kapitału instytucji kredytowych na potrzeby inne niż dokapitalizowanie zapobiegawcze lub restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja

25 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/6 wydaną na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie odpowiedzialności i audytu organu nadzoru finansowego, tworzenia małych instytucji finansowych oraz wymogów dotyczących osób zajmujących kluczowe stanowiska w instytucjach kredytowych w Estonii

26 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/7 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Estońskiej.

Opinia EBC w sprawie nadzoru nad porozumieniami outsourcingowymi zawieranymi przez instytucje kredytowe w Niemczech

26 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/8 wydaną na wniosek niemieckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie reformy Latvijas Banka

26 lutego 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/9 wydaną na wniosek łotewskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie audytu danych pochodzących od grup przedsiębiorstw wielonarodowych mającego na celu zapewnienie wysokiej jakości rachunków narodowych i statystyki gospodarczej w Niemczech

12 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/10 wydaną na wniosek niemieckiego federalnego ministerstwa gospodarki i energii.

Opinia EBC w sprawie wymogów operacyjnych i technicznych oraz warunków ogólnych dotyczących działalności systemów płatności na Węgrzech

17 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/11 wydaną na wniosek Magyar Nemzeti Bank.

Opinia EBC w sprawie mandatu i zadań Magyar Nemzeti Bank w zakresie zrównoważenia środowiskowego

19 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/12 wydaną na wniosek węgierskiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia zasad dotyczących przejrzystości umów i powiązanych dokumentów w odniesieniu do wykorzystywania środków publicznych w Portugalii

23 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/13 wydaną na wniosek parlamentu Portugalii (Assembleia da República).

Zarządzanie wewnętrzne

Przekazanie obsługi sekretariatu grupy roboczej ds. wolnych od ryzyka stóp procentowych dla euro

4 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości, że prowadzenie sekretariatu grupy roboczej ds. wolnych od ryzyka stóp procentowych dla euro przekazano Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). EBC, który dotychczas obsługiwał sekretariat, ma pozostać obserwatorem. Grupę roboczą utworzyły w 2018 EBC, ESMA, Komisja Europejska i belgijski urząd nadzoru nad usługami i rynkami finansowymi z zadaniem kierowania reformą wskaźników referencyjnych (benchmarków) zgodnie z unijnym rozporządzeniem o wskaźnikach referencyjnych oraz zaleceniami Rady Stabilności Finansowej. ESMA przejmie obsługę sekretariatu w drugim kwartale 2021, ze względu na wypełnienie zadań przez grupę roboczą oraz na swoje uprawnienia wynikające z unijnego rozporządzenia o wskaźnikach referencyjnych i rolę jako podmiotu nadzorującego ustalanie stawki EURIBOR od 1 stycznia 2022.

Mianowanie nowego członka Rady ds. Infrastruktury Rynku

12 marca 2021 decyzją Rady Prezesów Petia Niederländer, dyrektor ds. płatności, zarządzania ryzykiem i edukacji finansowej w Oesterreichische Nationalbank (OeNB), została mianowana członkinią Rady ds. Infrastruktury Rynku ze skutkiem natychmiastowym, do 31 maja 2022. Zastąpi na tym stanowisku Stefana Augustina, który kończy pracę w OeNB i odchodzi na emeryturę.

Statystyka

Publikacja składanych stóp i składanego indeksu opartych na historycznych wartościach krótkoterminowej stopy procentowej dla euro

17 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła wytyczne EBC/2021/10 zmieniające wytyczne (UE) 2019/1265 w sprawie krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR) oraz zgodziła się, żeby od 15 kwietnia 2021 każdego dnia roboczego TARGET2 o godz. 9.15 CET były ogłaszane uśrednione składane stopy i składany indeks €STR. Rada Prezesów postanowiła ponadto, że zostaną opublikowane zasady obliczania i ogłaszania uśrednionych składanych stóp i składanego indeksu €STR, a także odnośna zmiana metodyki i zasad określania stopy €STR. Ogłaszanie składanych stóp procentowych opartych na historycznych wartościach €STR ma na celu łagodzenie ryzyka systemowego w sytuacjach, w których zrezygnowano by z benchmarku, a także rozpowszechnianie stopy €STR i zwiększanie spójności alternatywnych rozwiązań dostępnych dla uczestników rynku w głównych strefach walutowych. Komunikat prasowy ze szczegółowymi informacjami na ten temat można znaleźć na stronie internetowej EBC.

Nadzór bankowy

Publiczny przewodnik o metodzie ustalania administracyjnych kar pieniężnych

22 lutego 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację przewodnika o metodzie ustalania administracyjnych kar pieniężnych. Ten przewodnik, w którym przedstawiono zasady i metody naliczania bankom kar za naruszenie wymogów ostrożnościowych, jest kolejnym krokiem w zwiększaniu przejrzystości polityki i praktyk nadzorczych EBC. Przewodnik oraz komunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Decyzja EBC w sprawie przekazywania planów finansowania instytucji kredytowych

1 marca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji (UE) 2021/432 (EBC/2021/7) zmieniającej decyzję (UE) 2017/1198 w sprawie przekazywania przez właściwe organy krajowe Europejskiemu Bankowi Centralnemu planów finansowania instytucji kredytowych. Celem zmian jest ujednolicenie przekazywania informacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu przez właściwe organy krajowe i zapewnienie zgodności z najnowszymi zharmonizowanymi definicjami i wzorami zawartymi w odnośnych wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

Raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2020

9 marca 2021 Rada Prezesów przyjęła raport roczny EBC z działalności nadzorczej za rok 2020 oraz zatwierdziła jego publikację i przekazanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji Europejskiej, Eurogrupie i parlamentom krajowym uczestniczących państw członkowskich. Raport został opublikowany na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu 23 marca 2021; w tym samym dniu przewodniczący Rady ds. Nadzoru przedstawił go Parlamentowi Europejskiemu.

Decyzja EBC w sprawie całkowitej kwoty opłat z tytułu zadań nadzorczych za rok 2020

12 marca 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie decyzji (UE) 2021/490 (EBC/2021/8) w sprawie całkowitej kwoty rocznych opłat nadzorczych za 2020 r. Poczynając od okresu objętego opłatą 2020, EBC nie pobiera zaliczek na poczet rocznych opłat nadzorczych. Nalicza opłaty dopiero po zakończeniu danego okresu, kiedy ustali już rzeczywiste koszty roczne. Całkowita kwota rocznych opłat nadzorczych za rok 2020 wynosi 514 314 706 EUR. Decyzja oraz komunikat prasowy na jej temat są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami