Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Marec 2021

26. marec 2021

Obveščanje javnosti

Letno poročilo ECB 2020

Svet ECB je 24. marca 2021 sprejel Letno poročilo ECB 2020, ki bo 14. aprila 2021 predstavljeno Odboru za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta in v 22 uradnih jezikih Evropske unije objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Skladnost centralnih bank s prepovedjo denarnega financiranja in privilegiranega dostopa

Svet ECB je 24. marca 2021 odobril poročilo o skladnosti za leto 2020 v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), ki Evropski centralni banki dodeljuje nalogo, da spremlja skladnost centralnih bank EU s prepovedmi iz členov 123 in 124 PDEU in povezanih uredb. Dodatne informacije bodo objavljene v posebnem razdelku o tej temi v Letnem poročilu ECB 2020, ki bo 14. aprila 2021 objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržne operacije

Pojasnilo o merilih primernosti zavarovanja, ki veljajo za obveznice, povezane s trajnostjo

Svet ECB je 17. februarja 2021 pojasnil, da Eurosistem uporablja pristop po skupinah izdajateljev in dopušča, da trajnostne cilje dosega eden ali več subjektov, pod pogojem, da vsi subjekti pripadajo isti skupini izdajateljici obveznic, povezanih s trajnostjo. To pojasnilo je predstavljeno tudi v pogostih vprašanjih o obveznicah, povezanih s trajnostjo na spletnem mestu ECB.

Prenovitev smernice o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema

Svet ECB je 17. marca 2021 sprejel Smernico ECB/2021/9 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije in razveljavitvi Smernice (EU) 2020/1284 Evropske centralne banke. Razveljavljena Smernica (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) je določala, da morajo centralne banke Eurosistema izpolnjevati določbe, s katerimi naj bi se od 1. aprila 2021 še nadalje povečala preglednost poročanja in izmenjave informacij znotraj Eurosistema. Prenovljena smernica določa nov rok (1. julij 2021) za izpolnjevanje določb, njen namen pa je med drugim zagotoviti, da se storitve upravljanja rezerv preko Eurosistema opravljajo v standardizirani obliki in pod enotnimi pogoji.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937

Svet ECB je 19. februarja 2021 Mnenje CON/2021/4 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o zaščiti eura pred ponarejanjem na Irskem

Svet ECB je 23. februarja 2021 Mnenje CON/2021/5 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Mnenje ECB o udeležbi helenskega sklada za finančno stabilnost pri povečanju kapitala kreditnih institucij za namene razen preventivne dokapitalizacije ali reševanja

Svet ECB je 25. februarja 2021 Mnenje CON/2021/6 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o odgovornosti in revidiranju nacionalnega nadzornega organa, ustanavljanju majhnih kreditnih institucij ter zahtevah za nosilce ključnih funkcij v kreditnih institucijah v Estoniji

Svet ECB je 26. februarja 2021 Mnenje CON/2021/7 sprejel na zahtevo estonskega ministrstva za finance.

Mnenje o nadzoru zunanjega izvajanja, ki ga uporabljajo kreditne institucije v Nemčiji

Svet ECB je 26. februarja 2021 Mnenje CON/2021/8 sprejel na zahtevo nemškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o reformi centralne banke Latvijas Banka

Svet ECB je 26. februarja 2021 Mnenje CON/2021/9 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o revidiranju podatkov multinacionalnih skupin podjetij za zagotovitev kakovosti nacionalnih računov in ekonomske statistike v Nemčiji

Svet ECB je 12. marca 2021 Mnenje CON/2021/10 sprejel na zahtevo nemškega zveznega ministrstva za gospodarstvo in energetiko.

Mnenje ECB o zahtevah za delovanje in tehničnih zahtevah ter splošnih pogojih za upravljavce plačilnih sistemov na Madžarskem

Svet ECB je 17. marca 2021 Mnenje CON/2021/11 sprejel na zahtevo centralne banke Magyar Nemzeti Bank.

Mnenje ECB o pooblastilih in nalogah centralne banke Magyar Nemzeti Bank v zvezi z okoljsko trajnostnostjo

Svet ECB je 19. marca 2021 Mnenje CON/2021/12 sprejel na zahtevo madžarskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o vzpostavitvi okvira preglednosti za pogodbe in povezane dokumente, ki predvidevajo porabo javnih sredstev, na Portugalskem

Svet ECB je 23. marca 2021 Mnenje CON/2021/13 sprejel na zahtevo portugalskega parlamenta.

Upravljanje in vodenje

Predaja sekretariata delovne skupine o eurskih netveganih obrestnih merah

Svet ECB se je 4. marca 2021 seznanil s predajo sekretariata delovne skupine o eurskih netveganih obrestnih merah Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA). ECB, ki je sekretariat zagotavljala doslej, bo ostala opazovalka. Delovno skupino so leta 2018 ustanovili ECB, ESMA, Evropska komisija in belgijski organ za finančne storitve in trge, da bi usmerjala reformo referenčnih vrednosti v skladu z uredbo EU o referenčnih vrednostih in s priporočili Odbora za finančno stabilnost. Zaradi izpolnitve mandata delovne skupine ter skladno s pooblastili organa ESMA iz uredbe EU o referenčnih vrednostih in njegove vloge nadzornika obrestnih mer EURIBOR od 1. januarja 2022 bo organ ESMA v drugem četrtletju 2021 prevzel sekretariat.

Nova članica Odbora za tržno infrastrukturo

Svet ECB je 12. marca 2021 imenoval Petio Niederländer, vodjo oddelka za plačila, upravljanje tveganj in finančno pismenost v centralni banki Oesterreichische Nationalbank (OeNB), za članico Odbora za tržno infrastrukturo. Imenovanje začne veljati takoj in poteče 31. maja 2022. Petia Niederländer bo nadomestila Stefana Augustina, ki iz avstrijske centralne banke odhaja v pokoj.

Statistika

Objavljanje sestavljenih obrestnih mer in indeksa na podlagi preteklih vrednosti eurske kratkoročne obrestne mere

Svet ECB je 17. marca 2021 sprejel Smernico ECB/2021/10 o spremembi Smernice (EU) 2019/1265 o eurski kratkoročni obrestni meri (€STR) ter odobril dnevno objavljanje sestavljenih povprečnih obrestnih mer €STR in indeksa na vsak delovni dan sistema TARGET2 ob 9.15 po srednjeevropskem času od 15. aprila 2021 dalje. Svet je poleg tega sklenil, da bo objavil pravila za izračunavanje in objavljanje sestavljenih povprečnih obrestnih mer €STR in indeksa ter ustrezne spremembe metodologije in politik za obrestno mero €STR. Objavljanje sestavljenih obrestnih mer na podlagi preteklih vrednosti €STR prispeva k zmanjševanju sistemskega tveganja v scenarijih ukinitve referenčnih vrednosti, hkrati pa prispeva k širši uporabi obrestne mere €STR in v glavnih valutnih območjih povečuje enotnost nadomestnih možnosti, ki so na voljo tržnim udeležencem. S tem povezano sporočilo za javnost z nadaljnjimi podrobnostmi je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Javni vodnik o metodi za določanje upravnih denarnih kazni

Svet ECB 22. februarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi vodnik o metodi za določanje upravnih denarnih kazni. V vodniku so opisana načela in metode za izračunavanje kazni, ki se uporabljajo za sankcioniranje bank, ki kršijo bonitetne zahteve. Vodnik predstavlja nov korak naprej v prizadevanjih ECB za transparentnost nadzornih politik in praks ECB. Vodnik in s tem povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Sklep ECB o poročanju načrtov financiranja kreditnih institucij

Svet ECB 1. marca 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Sklep (EU) 2021/432 (ECB/2021/7) o spremembi Sklepa EU/2017/1198 Evropske centralne banke z dne 27. junija 2017 o poročanju pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki o načrtih financiranja kreditnih institucij. S spremembami se je poenotilo poročanje pristojnih nacionalnih organov Evropski centralni banki, zagotovljena pa je tudi skladnost z najnovejšimi poenotenimi opredelitvami in predlogami, ki so vključene v relevantnih smernicah Evropskega bančnega organa.

Letno poročilo ECB o nadzornih dejavnostih 2020

Svet ECB je 9. marca 2021 potrdil Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih 2020 ter odobril njegovo objavo in predložitev Evropskemu parlamentu, Svetu EU, Evropski komisiji, Euroskupini in nacionalnim parlamentom sodelujočih držav članic. Poročilo je bilo 23. marca 2021 objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru, istega dne pa ga je predsednik Nadzornega odbora predstavil Evropskemu parlamentu.

Sklep ECB o skupnem znesku, ki bo zaračunan za naloge bančnega nadzora v letu 2020

Svet ECB 12. marca 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Sklep (EU) 2021/490 (ECB/2021/8) o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2020. Od obdobja zaračunavanja nadomestil, ki zajema leto 2020, ECB ne zahteva več vnaprejšnjega plačila letnih nadomestil za nadzor. Ta se zdaj zaračunavajo šele po koncu relevantnega obdobja, ko so določeni dejanski letni stroški bančnega nadzora. Skupni znesek letnih nadomestil za nadzor za leto 2020 znaša 514.314.706 EUR. Sklep in z njim povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije