Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada marts

2021. gada 26. martā

Ārējā komunikācija

ECB 2020. gada pārskats

Padome 2021. gada 24. martā apstiprināja ECB 2020. gada pārskatu, kurš 2021. gada 14. aprīlī tiks iesniegts Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komitejai un publicēts ECB interneta vietnē 22 oficiālajās Eiropas Savienības valodās.

Monetārā politika

Centrālo banku atbilstība monetārās finansēšanas un privileģētas piekļuves aizliegumam

Padome 2021. gada 24. martā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD), kas uztic ECB uzdevumu uzraudzīt, kā ES centrālās bankas ievēro LESD 123. un 124. pantā un attiecīgajās regulās noteiktos aizliegumus, apstiprināja atbilstības ziņojumu par 2020. gadu. Sīkāka informācija par to būs pieejama atsevišķā sadaļā ECB 2020. gada pārskatā, kas 2021. gada 14. aprīlī tiks publicēts ECB interneta vietnē.

Tirgus operācijas

Skaidrojums par nodrošinājuma atbilstības kritērijiem, ko piemēro ilgtspējai piesaistītajām obligācijām

Padome 2021. gada 17. februārī sniedza skaidrojumu, ka Eurosistēma piemēro emitentu grupu pieeju un ļauj ilgtspējas mērķus izpildīt vienai vai vairākām iestādēm, ja visas iestādes ietilpst vienā ilgtspējai piesaistīto obligāciju emitentu grupā. Šis skaidrojums atspoguļots bieži uzdotajos jautājumos par ilgtspējai piesaistītajām obligācijām ECB interneta vietnē.

Pamatnostādnes par rezervju pārvaldības pakalpojumiem pārstrādātā redakcija

Padome 2021. gada 17. martā pieņēma Pamatnostādni ECB/2021/9 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām, un ar ko atceļ Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2020/1284. Atceltā Pamatnostādne (ES) 2020/1284 (ECB/2020/34) paredzēja, ka Eurosistēmas centrālajām bankām ar 2021. gada 1. aprīli jānodrošina atbilstība tajā izklāstītajiem nosacījumiem, kuru mērķis ir palielināt pārskatu sniegšanas un informācijas apmaiņas Eurosistēmā caurredzamību. Pārstrādātā pamatnostādne nosaka jaunu atbilstības nodrošināšanas termiņu (2021. gada 1. jūlijs) un tās mērķis cita starpā ir panākt, lai Eurosistēmas rezervju pārvaldības pakalpojumi tiktu sniegti standartizēti un atbilstu saskaņotiem noteikumiem un nosacījumiem.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai par kriptoaktīvu tirgiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2019/1937

Padome 2021. gada 19. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/4 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu Īrijā

Padome 2021. gada 23. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/5 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par Grieķijas Finanšu stabilitātes fonda līdzdalību kredītiestāžu kapitāla palielināšanā nolūkos, kas nav piesardzības rekapitalizācijas vai noregulējuma nolūki

Padome 2021. gada 25. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/6 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par nacionālās uzraudzības iestādes atbildību un revīziju, mazu kredītiestāžu izveidi un prasībām kredītiestāžu pamatfunkciju turētājiem Igaunijā

Padome 2021. gada 26. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/7 pēc Igaunijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Vācijas kredītiestāžu noslēgto ārpakalpojumu mehānismu uzraudzību

Padome 2021. gada 26. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/8 pēc Vācijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Latvijas Bankas reformu

Padome 2021. gada 26. februārī pieņēma Atzinumu CON/2021/9 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par starptautisku uzņēmumu grupu datu revīziju, lai nodrošinātu nacionālo kontu un tautsaimniecības statistikas kvalitāti Vācijā

Padome 2021. gada 12. martā pieņēma Atzinumu CON/2021/10 pēc Vācijas Federālās ekonomikas un enerģētikas ministrijas lūguma.

ECB atzinums par Ungārijas maksājumu sistēmu operatoru darbības un tehniskajām prasībām un vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem

Padome 2021. gada 17. martā pieņēma Atzinumu CON/2021/11 pēc Magyar Nemzeti Bank lūguma.

ECB atzinums par Magyar Nemzeti Bank pilnvarām un uzdevumiem saistībā ar vides ilgtspēju

Padome 2021. gada 19. martā pieņēma Atzinumu CON/2021/12 pēc Ungārijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par līgumu un dokumentu, kas saistīti ar publisko līdzekļu izmantošanu Portugālē, caurredzamības sistēmas izveidi

Padome 2021. gada 23. martā pieņēma Atzinumu CON/2021/13 pēc Portugāles Republikas Asamblejas lūguma.

Korporatīvā vadība

Euro bezriska procentu likmju darba grupas sekretariāta pienākumu nodošana

Padome 2021. gada 4. martā pieņēma zināšanai, ka euro bezriska procentu likmju darba grupas sekretariāta pienākumi tiek nodoti Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei (EVTI). ECB, kas līdz šim nodrošināja sekretariāta darbību, saglabās novērotāja lomu. Darba grupu 2018. gadā izveidoja ECB, EVTI, Eiropas Komisija un Beļģijas Finanšu pakalpojumu un tirgu iestāde, lai tā koordinētu etalonlikmju reformu atbilstoši ES Regulai par etaloniem un Finanšu stabilitātes padomes ieteikumiem. Ņemot vērā darba grupas uzdevuma izpildi un atbilstoši EVTI kompetencei saskaņā ar ES Regulu par etaloniem un EURIBOR uzrauga lomai, ko tā pildīs ar 2022. gada 1. janvāri, EVTI 2021. gada 2. ceturksnī laikā pārņems sekretariātu.

Jauns Tirgus infrastruktūras valdes loceklis

Padome 2021. gada 12. martā iecēla Oesterreichische Nationalbank (OeNB) Maksājumu, risku pārvaldības un finanšu pratības nodaļas direktori Petiju Nīderlenderi (Petia Niederländer) par Tirgus infrastruktūras valdes locekli līdz 2022. gada 31. maijam. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. Petija Nīderlendere šajā amatā nomainīs Stefanu Augustīnu (Stefan Augustin), kurš pātrauc darbu OeNB sakarā ar aiziešanu pensijā.

Statistika

Salikto procentu likmju un indeksa publicēšana, balstoties uz vēsturiskajām euro īstermiņa procentu likmes vērtībām

Padome 2021. gada 17. martā pieņēma Pamatnostādni ECB/2021/10, ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2019/1265 par euro īstermiņa procentu likmi (€STR), un apstiprināja, ka ar 2021. gada 15. aprīli saliktās €STR vidējās procentu likmes un indeksu publicēs reizi dienā katru TARGET2 darbadienu plkst. 9.15 pēc Viduseiropas laika. Turklāt Padome nolēma publicēt salikto €STR vidējo procentu likmju un indeksa aprēķināšanas un publicēšanas noteikumus un ar to saistītos €STR metodoloģijas un politikas grozījumus. Salikto procentu likmju publicēšana, balstoties uz vēsturiskajām €STR vērtībām, palīdz samazināt sistēmisko risku etalonlikmju noteikšanas pārtraukuma scenārijos, vienlaikus veicinot €STR plašāku izmantošanu un lielāku konsekvenci nozīmīgāko valūtu zonās saistībā ar tirgus dalībniekiem pieejamajiem rezerves risinājumiem. Attiecīgs paziņojums presei, kur sniegta sīkāka informācija, pieejams ECB interneta vietnē.

Banku uzraudzība

Publiskie norādījumi par administratīvo naudas sodu noteikšanas metodi

Padome 2021. gada 22. februārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt norādījumus par administratīvo naudas sodu noteikšanas metodi. Dokumentā izklāstīti bankām par prudenciālās uzraudzības prasību pārkāpumiem piemēroto naudas sodu aprēķināšanas principi un metodes, un tas ir turpmāks solis ceļā uz ECB uzraudzības politikas un prakses caurredzamības nodrošināšanu. Norādījumi un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB lēmums par kredītiestāžu finansējuma plānu pārskatu sniegšanu

Padome 2021. gada 1. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Lēmumu (ES) 2021/432 (ECB/2021/7), ar ko groza Eiropas Centrālās bankas 2017. gada 27. jūnija Lēmumu ES/2017/1198 par to, kā nacionālās kompetentās iestādes Eiropas Centrālajai bankai sniedz kredītiestāžu finansējuma plānus. Grozījumi veikti, lai saskaņotu nacionālo kompetento iestāžu pārskatus ECB ar jaunākajām saskaņotajām definīcijām un veidnēm, kas ietvertas attiecīgajās Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēs.

ECB gada pārskats par uzraudzības darbību 2020. gadā

Padome 2021. gada 9. martā apstiprināja ECB gada pārskatu par uzraudzības darbību 2020. gadā un deva atļauju to publicēt un nosūtīt Eiropas Parlamentam, ES Padomei, Eiropas Komisijai, Eurogrupai un iesaistīto dalībvalstu parlamentiem. Pārskats tika publicēts ECB banku uzraudzības interneta vietnē 2021. gada 23. martā. Tajā pašā dienā Uzraudzības valdes priekšsēdētājs ar to iepazīstināja Eiropas Parlamentu.

ECB lēmums par kopējo summu, kas iekasējama par uzraudzības uzdevumu izpildi 2020. gadā

Padome 2021. gada 12. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Lēmumu (ES) 2021/490 (ECB/2021/8) par 2020. gada uzraudzības maksu kopējo summu. Sākot ar 2020. gada uzraudzības maksas periodu, ECB vairs nepieprasīs gada uzraudzības maksu avansa maksājumu. Maksas tiks iekasētas tikai pēc attiecīgā uzraudzības maksas perioda beigām, kad būs noteiktas faktiskās gada izmaksas. 2020. gada uzraudzības maksu kopējā summa ir 514 314 706 euro. Lēmums un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem