Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Martie 2021

26 martie 2021

Comunicare externă

Raportul anual 2020 al BCE

La data de 24 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2020 al BCE, care va fi prezentat Comisiei pentru afaceri economice și monetare a Parlamentului European și va fi pus la dispoziția publicului pe website-ul BCE în 22 de limbi oficiale ale Uniunii Europene la 14 aprilie 2021.

Politică monetară

Respectarea de către băncile centrale a interdicțiilor privind finanțarea monetară și accesul privilegiat

La data de 24 martie 2021, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care conferă BCE misiunea de a monitoriza respectarea de către băncile centrale din UE a interdicțiilor menționate la articolele 123 și 124 din TFUE și în regulamentele conexe, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul de conformitate pentru anul 2020. Informații suplimentare pe această temă vor fi disponibile într-o secțiune specială a Raportului anual 2020 al BCE, care va fi publicat pe website-ul BCE la data de 14 aprilie 2021.

Operațiuni de piață

Clarificarea criteriilor de eligibilitate a garanțiilor aplicate obligațiunilor indexate cu sustenabilitatea

La data de 17 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a clarificat faptul că Eurosistemul aplică o abordare bazată grupul emitent și permite îndeplinirea țintelor de sustenabilitate de către una sau mai multe entități, cu condiția ca toate entitățile să aparțină unui singur grup emitent de obligațiuni indexate cu sustenabilitatea. Această clarificare a fost reflectată în secțiunea FAQ on sustainability-linked bonds de pe website-ul BCE.

Reformarea orientării privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor

La data de 17 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/9 privind furnizarea de către Eurosistem de servicii de administrare a rezervelor în euro pentru bănci centrale, țări din afara zonei euro și organizații internaționale și de abrogare a Orientării (UE) 2020/1284 a Băncii Centrale Europene. Orientarea (UE) 2020/1284 (BCE/2020/34) abrogată prevedea obligația băncilor centrale din Eurosistem de a respecta, începând cu 1 aprilie 2021, dispozițiile destinate sporirii în continuare a transparenței în raportarea și schimbul de informații în cadrul Eurosistemului. Orientarea reformată stabilește un nou termen pentru conformare, începând cu 1 iulie 2021, și vizează să asigure, printre altele, că serviciile de administrare a rezervelor ale Eurosistemului sunt furnizate pe bază standardizată, conform unor termeni și condiții armonizate.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament privind piețele criptoactivelor și de modificare a Directivei (UE) 2019/1937

La data de 19 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/4, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la protecția monedei euro împotriva contrafacerii în Irlanda

La data de 23 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/5, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Avizul BCE cu privire la participarea Fondului elen pentru stabilitate financiară la majorarea capitalului instituțiilor de credit în alte scopuri decât recapitalizarea preventivă sau rezoluția

La data de 25 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/6, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Grecia.

Avizul BCE cu privire la răspunderea și auditarea autorității naționale de supraveghere, înființarea de instituții de credit mici și cerințele privind deținătorii funcțiilor cheie în cadrul instituțiilor de credit din Estonia

La data de 26 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/7, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Republica Estonia.

Avizul BCE cu privire la supravegherea aranjamentelor de externalizare încheiate de instituțiile de credit din Germania

La data de 26 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/8, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Germania.

Avizul BCE cu privire la reforma Latvijas Banka

La data de 26 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/9, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Letonia.

Avizul BCE cu privire la auditul datelor de la grupurile de întreprinderi multinaționale în vederea asigurării calității conturilor naționale și a statisticilor economice în Germania

La data de 12 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/10, la solicitarea Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania.

Avizul BCE cu privire la cerințele tehnice și de funcționare și la termenii și condițiile generale pentru operatorii de sisteme de plăți din Ungaria

La data de 17 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/11, la solicitarea Magyar Nemzeti Bank.

Avizul BCE cu privire la mandatul și misiunile Magyar Nemzeti Bank în ceea ce privește sustenabilitatea ecologică

La data de 19 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/12, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Ungaria.

Avizul BCE cu privire la crearea unui cadru de transparență pentru contractele și documentele aferente care implică utilizarea fondurilor publice în Portugalia

La data de 23 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2021/13, la solicitarea Adunării Republicii din Portugalia.

Guvernanță corporativă

Predarea secretariatului grupului de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro

La data de 4 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a luat notă de predarea secretariatului grupului de lucru privind ratele dobânzilor fără risc la operațiunile în euro Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA). BCE, care a asigurat secretariatul până acum, va păstra un rol de observator. Grupul de lucru a fost înființat în anul 2018 de către BCE, ESMA, Comisia Europeană și Autoritatea pentru servicii și piețe financiare din Belgia în scopul orientării eforturilor de reformare a ratelor dobânzilor de referință în concordanță cu Regulamentul UE privind indicii de referință și recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară. Având în vedere încheierea mandatului grupului de lucru, precum și competențele ESMA în conformitate cu Regulamentul UE privind indicii de referință și rolul său de autoritate de supraveghere a EURIBOR începând cu data de 1 ianuarie 2022, ESMA va prelua secretariatul în cursul trimestrului II 2021.

Un nou membru al Comitetului pentru infrastructura pieței

La data de 12 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a numit-o pe dna Petia Niederländer, directoarea Direcției plăți, gestionarea riscurilor și cultură financiară din cadrul Oesterreichische Nationalbank (OeNB), membră a Comitetului pentru infrastructura pieței, cu efect imediat, până la 31 mai 2022. Dna Niederländer îl înlocuiește pe dl Stefan Augustin, care părăsește OeNB în urma pensionării.

Statistici

Publicarea unor rate compuse și a unui indice compus bazate pe valorile istorice ale ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

La data de 17 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Orientarea BCE/2021/10 de modificare a Orientării (UE) 2019/1265 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR) și a aprobat publicarea zilnică a unor rate medii compuse și a unui indice compus bazate pe €STR în fiecare zi lucrătoare TARGET2, la ora 9.15 (ora Europei Centrale), începând cu data de 15 aprilie 2021. Consiliul guvernatorilor a decis în continuare publicarea normelor de calculare și de publicare pentru ratele medii compuse și indicele compus bazate pe €STR, precum și modificarea corespunzătoare a metodologiilor și politicilor privind €STR. Publicarea ratelor compuse bazate pe valorile istorice ale €STR contribuie la reducerea riscului sistemic în scenariile în care s-ar renunța la ratele dobânzilor de referință, promovând totodată utilizarea pe scară mai largă a €STR și încurajând consecvența la nivelul principalelor zone monetare a alternativelor disponibile pentru participanții pe piață. Comunicatul de presă pe această temă, care conține detalii suplimentare, este disponibil pe website-ul BCE.

Supraveghere bancară

Ghidul public privind metoda de stabilire a unor sancțiuni administrative pecuniare

La data de 22 februarie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a publica un ghid privind metoda de stabilire a unor sancțiuni administrative pecuniare. Documentul descrie principiile și metodele de calculare a sancțiunilor aplicate băncilor pentru încălcări ale cerințelor prudențiale și marchează încă un pas în direcția asigurării transparenței politicilor și practicilor de supraveghere ale BCE. Ghidul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Decizia BCE privind raportarea planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit

La data de 1 martie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta Decizia (UE) 2021/432 (BCE/2021/7), care modifică Decizia UE/2017/1198 a Băncii Centrale Europene din 27 iunie 2017 privind raportarea de către autoritățile naționale competente a planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit către Banca Centrală Europeană. Modificările aliniază raportarea către BCE de către autoritățile naționale competente și asigură conformitatea cu cele mai recente definiții și modele armonizate incluse în ghidurile conexe ale Autorității bancare europene.

Raportul anual 2020 al BCE privind activitățile de supraveghere

La data de 9 martie 2021, Consiliul guvernatorilor a adoptat Raportul anual 2020 al BCE privind activitățile de supraveghere și a autorizat publicarea și transmiterea acestuia către Parlamentul European, Consiliu, Comisia Europeană, Eurogrup și parlamentele naționale ale statelor membre participante. Raportul a fost publicat pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE la 23 martie 2021, dată la care a fost prezentat în fața Parlamentului European de președintele Consiliului de supraveghere.

Decizia BCE privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere care urmează să fie percepute pentru atribuții de supraveghere pentru 2020

La data de 12 martie 2021, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta Decizia (UE) 2021/490 (BCE/2021/8) privind valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2020. Începând cu perioada de taxare 2020, BCE nu mai impune plata în avans a taxelor anuale de supraveghere. Acestea sunt percepute numai după încheierea perioadei de taxare relevante, mai exact după calcularea costurilor anuale efective. Valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere pentru 2020 se ridică la 514 314 706 EUR. Decizia și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media