Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. március

2021. március 26.

Külső tájékoztatás

Az EKB 2020. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2021. március 24-én elfogadta az EKB 2020. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztünk, majd 2021. április 14-én az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2021. március 24-én jóváhagyta az erről szóló, 2020. évre vonatkozó jogkövetési jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB 2020. évi Éves jelentésének külön fejezetében lesz olvasható. Az Éves jelentés 2021. április 14-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci műveletek

A fenntarthatósághoz kapcsolt kötvényekre alkalmazott fedezetalkalmassági kritériumok pontosítása

A Kormányzótanács 2021. február 17-én pontosította, hogy az eurorendszer kibocsátócsoporti megközelítést alkalmaz, és engedélyezi a fenntarthatósági célkitűzések elérését egy vagy több szervezet számára azzal a feltétellel, hogy mindegyikük a fenntarthatósághoz kapcsolt kötvénykibocsátók egyetlen csoportjához tartozik. A pontosítás az EKB honlapján található GYIK a fenntarthatósághoz kapcsolt kötvényekről részben olvasható.

Az EKB tartalékkezelési szolgáltatások nyújtásáról szóló iránymutatásának átdolgozása

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta az EKB/2021/9 iránymutatást, amely az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról szól, és hatályon kívül helyezi az Európai Központi Bank (EU) 2020/1284 iránymutatását. A hatálytalanított (EU) 2020/1284 (EKB/2020/34) iránymutatásban előírták, hogy az eurorendszerbeli központi bankoknak 2021. április 1-jétől meg kell felelniük azoknak a rendelkezéseknek, amelyeknek a célja az eurorendszeren belüli adatszolgáltatási és információcsere átláthatóságának továbbnövelése. Az átdolgozott iránymutatás 2021. július 1-jét nevezi meg új határidőként, amikorra meg kell felelniük a rendelkezéseknek, továbbá biztosítja többek között, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait összehangolt feltételrendszernek megfelelően, standardizált alapon nyújtsák.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2021. február 19-én elfogadta a CON/2021/4 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelméről Írországban

A Kormányzótanács 2021. február 23-án elfogadta a CON/2021/5 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részvételéről a hitelintézetek elővigyázatossági feltőkésítéstől vagy szanálástól eltérő célú tőkeemelésében

A Kormányzótanács 2021. február 25-én elfogadta a CON/2021/6 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB vélemény a nemzeti felügyeleti hatóság felelősségéről és ellenőrzéséről, a kis hitelintézetek létrehozásáról és a hitelintézetekben a kiemelten fontos feladatkört betöltő személyekre vonatkozó követelményekről Észtországban

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/7 véleményt, amelyet az Észt Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a hitelintézetek által kötött kiszervezési megállapodások felügyeletéről Németországban

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/8 véleményt, amelyet a német pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Latvijas Banka reformjáról

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/9 véleményt, amelyet a lett pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a multinacionális vállalatcsoportoktól származó adatok ellenőrzéséről a nemzeti számlák és gazdasági statisztikák minőségének biztosítása érdekében Németországban

A Kormányzótanács 2021. március 12-én elfogadta a CON/2021/10 véleményt, amelyet az német szövetségi gazdasági és energiaügyi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a fizetésirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó működési és technikai követelményekről, valamint a fizetésirendszer-üzemeltetők üzletszabályzatáról Magyarországon

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta a CON/2021/11 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Magyar Nemzeti Bank környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos megbízatásáról és feladatairól

A Kormányzótanács 2021. március 19-én elfogadta a CON/2021/12 véleményt, amelyet a magyar pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a közpénzek felhasználását magukban foglaló szerződésekre és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó átláthatósági keret létrehozásáról Portugáliában

A Kormányzótanács 2021. március 23-án elfogadta a CON/2021/13 véleményt, amelyet a Portugál Köztársaság országgyűlésének felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

A kockázatmentes eurohozammal foglalkozó munkacsoport titkárságának átadása

A Kormányzótanács 2021. március 4-én tudomásul vette a kockázatmentes eurohozammal foglalkozó munkacsoport titkárságának átadását az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) részére. Az EKB, amely ez idáig a titkárságot biztosította, megmarad megfigyelőként. A munkacsoportot 2018-ban állította fel az EKB, az ESMA, az Európai Bizottság és a Belga Pénzügyi Szolgálatok és Piacok Hatósága, hogy a referenciamutatókról szóló uniós rendeletnek (BMR) és a Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásának megfelelően irányítsa a referenciamutatók reformjára irányuló munkát. Az ESMA 2021 második negyedévében arra való tekintettel veszi át a titkárságot, hogy a munkacsoport megbízatása lejár, valamint figyelembe veszi az uniós referenciamutatókról szóló rendeletben meghatározott kompetenciáit és 2022. január 1-jétől az EURIBOR felügyeletében betöltött szerepét.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2021. március 12-én Petia Niederländert, ez Oesterreichische Nationalbank (OeNB) fizetésforgalmi, kockázatkezelői és pénzügyi ismeretterjesztéssel foglalkozó igazgatóját azonnali hatállyal kinevezte a Piaci Infrastruktúra Testület tagjává. A kinevezés 2022. május 31-ig szól. Petia Niederländer az OeNB-től nyugdíjba vonuló Stefan Augustin helyét veszi át.

Statisztika

A historikus rövid lejáratú eurokamat-értékeken alapuló feltőkésített kamatlábak és index publikálása

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatást módosító EKB/2021/10 iránymutatást, valamint jóváhagyta a rövid lejáratú eurokamatlábon (€STR) alapuló napi feltőkésített kamatlábak és napi indexek 2021. április 15-én induló publikálását minden egyes TARGET2 üzleti napon de. 9:15 órakor (CET). A Kormányzótanács emellett úgy határozott, hogy publikálja a rövid lejáratú eurokamatlábon (€STR) alapuló feltőkésített kamatlábak és indexek, továbbá az €STR módszertanának és irányelveinek számítási és publikációs szabályait. A historikus €STR-értékeken alapuló feltőkésített kamatlábak publikálása hozzájárul a rendszerkockázat enyhítéséhez olyan forgatókönyvek esetében, amikor a referenciamutatók nem állnak rendelkezésre, és közben elősegíti az €STR szélesebb körű használatát és a piaci szereplők rendelkezésére álló tartalékopciók tekintetében a nagyobb valutaövezetek közötti konzisztens magatartást. A tárgyról további részleteket tartalmazó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Bankfelügyelet

Nyilvános útmutató az adminisztratív pénzbírság megállapításának módszeréről

A Kormányzótanács 2021. február 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy útmutatót tegyen közzé az adminisztratív pénzbírság megállapításának módszeréről. A dokumentum leírja a prudenciális követelményeket megszegő bankok szankcionálására használt bírság kiszámításának módszerét és alapelveit, és további előrelépést tesz az EKB felügyeleti irányelveinek és gyakorlatának átláthatósága felé. Az útmutató és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

EKB-határozat a hitelintézetek finanszírozási terveinek bejelentéséről

A Kormányzótanács 2021. március 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy fogadja el az Európai Központi Bank (EU) 2021/432 (EKB/2021/7) határozatát, amely a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére történő jelentéséről szóló 2017. június 27-i (EU) 2017/1198 határozat módosításáról szól. A módosítások az illetékes nemzeti hatóságok EKB-nak való jelentéstételét hozzák összhangba, és biztosítják, hogy megfeleljenek az Európai Bankhatóság vonatkozó iránymutatásaiban található legfrissebb harmonizált definícióknak és tábláknak.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2020

A Kormányzótanács 2021. március 9-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló 2020. évi Éves jelentést, és engedélyezte annak továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé. A jelentés 2021. március 23-án jelent meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, tehát ugyanazon a napon, amelyen a Felügyeleti Testület elnöke az Európai Parlament elé terjesztette.

EKB-határozat a 2020-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről

A Kormányzótanács 2021. március 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja a 2020-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló (EU) 2021/490 (EKB/2021/8) határozatot. Az EKB a 2020-as díjperiódustól kezdve már nem igényel éves felügyeleti díjelőleget. A felügyeleti díjak csak a megfelelő díjperiódus vége után lesznek kivetve, amikor a tényleges éves költségeket meghatároztuk. A 2020-as éves felügyeleti díj teljes összege 514 314 706 €. A határozat és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok