Keresési lehetőségek
Home Média Kisokos Kutatás, publikációk Statisztika Monetáris politika Az euro Fizetésforgalom, piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az EKB Kormányzótanácsának döntései (a kamatdöntés mellett)

2021. március

2021. március 26.

Külső tájékoztatás

Az EKB 2020. évi Éves jelentése

A Kormányzótanács 2021. március 24-én elfogadta az EKB 2020. évi Éves jelentését, amelyet az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága elé terjesztünk, majd 2021. április 14-én az Európai Unió 22 hivatalos nyelvén közzéteszünk az EKB honlapján.

Monetáris politika

A monetáris finanszírozás és kiváltságos hozzáférés tilalmának központi banki tiszteletben tartása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés értelmében az EKB feladata ellenőrizni, hogy az uniós központi bankok tiszteletben tartják-e a Szerződés 123. és 124. cikkében, valamint a vonatkozó rendeletekben foglalt tiltó rendelkezéseket. Az EKB Kormányzótanácsa ennek megfelelően 2021. március 24-én jóváhagyta az erről szóló, 2020. évre vonatkozó jogkövetési jelentést. Erről további tájékoztatás az EKB 2020. évi Éves jelentésének külön fejezetében lesz olvasható. Az Éves jelentés 2021. április 14-én jelenik meg az EKB honlapján.

Piaci műveletek

A fenntarthatósághoz kapcsolt kötvényekre alkalmazott fedezetalkalmassági kritériumok pontosítása

A Kormányzótanács 2021. február 17-én pontosította, hogy az eurorendszer kibocsátócsoporti megközelítést alkalmaz, és engedélyezi a fenntarthatósági célkitűzések elérését egy vagy több szervezet számára azzal a feltétellel, hogy mindegyikük a fenntarthatósághoz kapcsolt kötvénykibocsátók egyetlen csoportjához tartozik. A pontosítás az EKB honlapján található GYIK a fenntarthatósághoz kapcsolt kötvényekről részben olvasható.

Az EKB tartalékkezelési szolgáltatások nyújtásáról szóló iránymutatásának átdolgozása

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta az EKB/2021/9 iránymutatást, amely az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, valamint nemzetközi szervezetek részére euróban történő nyújtásáról szól, és hatályon kívül helyezi az Európai Központi Bank (EU) 2020/1284 iránymutatását. A hatálytalanított (EU) 2020/1284 (EKB/2020/34) iránymutatásban előírták, hogy az eurorendszerbeli központi bankoknak 2021. április 1-jétől meg kell felelniük azoknak a rendelkezéseknek, amelyeknek a célja az eurorendszeren belüli adatszolgáltatási és információcsere átláthatóságának továbbnövelése. Az átdolgozott iránymutatás 2021. július 1-jét nevezi meg új határidőként, amikorra meg kell felelniük a rendelkezéseknek, továbbá biztosítja többek között, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait összehangolt feltételrendszernek megfelelően, standardizált alapon nyújtsák.

Jogalkotással kapcsolatos tanácsadás

EKB-vélemény a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról

A Kormányzótanács 2021. február 19-én elfogadta a CON/2021/4 véleményt, amelyet az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény az euro pénzhamisítás elleni védelméről Írországban

A Kormányzótanács 2021. február 23-án elfogadta a CON/2021/5 véleményt, amelyet az ír pénzügyminiszter felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Görög Pénzügyi Stabilitási Alap részvételéről a hitelintézetek elővigyázatossági feltőkésítéstől vagy szanálástól eltérő célú tőkeemelésében

A Kormányzótanács 2021. február 25-én elfogadta a CON/2021/6 véleményt, amelyet a görög pénzügyminisztérium megkeresése alapján bocsátott ki.

EKB vélemény a nemzeti felügyeleti hatóság felelősségéről és ellenőrzéséről, a kis hitelintézetek létrehozásáról és a hitelintézetekben a kiemelten fontos feladatkört betöltő személyekre vonatkozó követelményekről Észtországban

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/7 véleményt, amelyet az Észt Köztársaság pénzügyminisztériumának felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a hitelintézetek által kötött kiszervezési megállapodások felügyeletéről Németországban

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/8 véleményt, amelyet a német pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a Latvijas Banka reformjáról

A Kormányzótanács 2021. február 26-án elfogadta a CON/2021/9 véleményt, amelyet a lett pénzügyminisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a multinacionális vállalatcsoportoktól származó adatok ellenőrzéséről a nemzeti számlák és gazdasági statisztikák minőségének biztosítása érdekében Németországban

A Kormányzótanács 2021. március 12-én elfogadta a CON/2021/10 véleményt, amelyet az német szövetségi gazdasági és energiaügyi minisztérium felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a fizetésirendszer-üzemeltetőkre vonatkozó működési és technikai követelményekről, valamint a fizetésirendszer-üzemeltetők üzletszabályzatáról Magyarországon

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta a CON/2021/11 véleményt, amelyet a Magyar Nemzeti Bank felkérésére bocsátott ki.

EKB-vélemény a Magyar Nemzeti Bank környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos megbízatásáról és feladatairól

A Kormányzótanács 2021. március 19-én elfogadta a CON/2021/12 véleményt, amelyet a magyar pénzügyminisztérium felkérésére adott ki.

EKB-vélemény a közpénzek felhasználását magukban foglaló szerződésekre és kapcsolódó dokumentumokra vonatkozó átláthatósági keret létrehozásáról Portugáliában

A Kormányzótanács 2021. március 23-án elfogadta a CON/2021/13 véleményt, amelyet a Portugál Köztársaság országgyűlésének felkérésére adott ki.

Szervezetirányítás

A kockázatmentes eurohozammal foglalkozó munkacsoport titkárságának átadása

A Kormányzótanács 2021. március 4-én tudomásul vette a kockázatmentes eurohozammal foglalkozó munkacsoport titkárságának átadását az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) részére. Az EKB, amely ez idáig a titkárságot biztosította, megmarad megfigyelőként. A munkacsoportot 2018-ban állította fel az EKB, az ESMA, az Európai Bizottság és a Belga Pénzügyi Szolgálatok és Piacok Hatósága, hogy a referenciamutatókról szóló uniós rendeletnek (BMR) és a Pénzügyi Stabilitási Tanács ajánlásának megfelelően irányítsa a referenciamutatók reformjára irányuló munkát. Az ESMA 2021 második negyedévében arra való tekintettel veszi át a titkárságot, hogy a munkacsoport megbízatása lejár, valamint figyelembe veszi az uniós referenciamutatókról szóló rendeletben meghatározott kompetenciáit és 2022. január 1-jétől az EURIBOR felügyeletében betöltött szerepét.

A Piaci Infrastruktúra Testület új tagja

A Kormányzótanács 2021. március 12-én Petia Niederländert, ez Oesterreichische Nationalbank (OeNB) fizetésforgalmi, kockázatkezelői és pénzügyi ismeretterjesztéssel foglalkozó igazgatóját azonnali hatállyal kinevezte a Piaci Infrastruktúra Testület tagjává. A kinevezés 2022. május 31-ig szól. Petia Niederländer az OeNB-től nyugdíjba vonuló Stefan Augustin helyét veszi át.

Statisztika

A historikus rövid lejáratú eurokamat-értékeken alapuló feltőkésített kamatlábak és index publikálása

A Kormányzótanács 2021. március 17-én elfogadta a rövid lejáratú eurokamatlábról (€STR) szóló (EU) 2019/1265 iránymutatást módosító EKB/2021/10 iránymutatást, valamint jóváhagyta a rövid lejáratú eurokamatlábon (€STR) alapuló napi feltőkésített kamatlábak és napi indexek 2021. április 15-én induló publikálását minden egyes TARGET2 üzleti napon de. 9:15 órakor (CET). A Kormányzótanács emellett úgy határozott, hogy publikálja a rövid lejáratú eurokamatlábon (€STR) alapuló feltőkésített kamatlábak és indexek, továbbá az €STR módszertanának és irányelveinek számítási és publikációs szabályait. A historikus €STR-értékeken alapuló feltőkésített kamatlábak publikálása hozzájárul a rendszerkockázat enyhítéséhez olyan forgatókönyvek esetében, amikor a referenciamutatók nem állnak rendelkezésre, és közben elősegíti az €STR szélesebb körű használatát és a piaci szereplők rendelkezésére álló tartalékopciók tekintetében a nagyobb valutaövezetek közötti konzisztens magatartást. A tárgyról további részleteket tartalmazó sajtóközlemény az EKB honlapján olvasható.

Bankfelügyelet

Nyilvános útmutató az adminisztratív pénzbírság megállapításának módszeréről

A Kormányzótanács 2021. február 22-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy útmutatót tegyen közzé az adminisztratív pénzbírság megállapításának módszeréről. A dokumentum leírja a prudenciális követelményeket megszegő bankok szankcionálására használt bírság kiszámításának módszerét és alapelveit, és további előrelépést tesz az EKB felügyeleti irányelveinek és gyakorlatának átláthatósága felé. Az útmutató és a kapcsolódó sajtóközlemény megtalálható az EKB bankfelügyeleti honlapján.

EKB-határozat a hitelintézetek finanszírozási terveinek bejelentéséről

A Kormányzótanács 2021. március 1-jén nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy fogadja el az Európai Központi Bank (EU) 2021/432 (EKB/2021/7) határozatát, amely a hitelintézetek finanszírozási terveinek az illetékes nemzeti hatóságok által az Európai Központi Bank részére történő jelentéséről szóló 2017. június 27-i (EU) 2017/1198 határozat módosításáról szól. A módosítások az illetékes nemzeti hatóságok EKB-nak való jelentéstételét hozzák összhangba, és biztosítják, hogy megfeleljenek az Európai Bankhatóság vonatkozó iránymutatásaiban található legfrissebb harmonizált definícióknak és tábláknak.

Az EKB éves jelentése a felügyeleti tevékenységről, 2020

A Kormányzótanács 2021. március 9-én elfogadta az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló 2020. évi Éves jelentést, és engedélyezte annak továbbítását az Európai Parlament, a Tanács, az eurocsoport, az Európai Bizottság és a mechanizmusban részt vevő tagállamok nemzeti parlamentjei felé. A jelentés 2021. március 23-án jelent meg az EKB bankfelügyeleti honlapján, tehát ugyanazon a napon, amelyen a Felügyeleti Testület elnöke az Európai Parlament elé terjesztette.

EKB-határozat a 2020-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről

A Kormányzótanács 2021. március 12-én nem emelt kifogást a Felügyeleti Testület azon javaslata ellen, hogy elfogadja a 2020-ra eső éves felügyeleti díjak teljes összegéről szóló (EU) 2021/490 (EKB/2021/8) határozatot. Az EKB a 2020-as díjperiódustól kezdve már nem igényel éves felügyeleti díjelőleget. A felügyeleti díjak csak a megfelelő díjperiódus vége után lesznek kivetve, amikor a tényleges éves költségeket meghatároztuk. A 2020-as éves felügyeleti díj teljes összege 514 314 706 €. A határozat és a kapcsolódó sajtóközlemény az EKB bankfelügyeleti honlapján érhető el.