Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

maart 2021

26 maart 2021

Externe communicatie

Jaarverslag 2020 van de ECB

Op 24 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het Jaarverslag 2020 van de ECB. Dit wordt op 14 april 2021 aangeboden aan de Commissie Economische en Monetaire Zaken van het Europees Parlement en op de website van de ECB gepubliceerd in 22 officiële talen van de Europese Unie.

Monetair beleid

Naleving door de centrale banken van het verbod op monetaire financiering en bevoorrechte toegang

Op 24 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (waarin aan de ECB de taak wordt toegekend om erop toe te zien dat de in artikel 123 en 124 van dit Verdrag en in aanverwante verordeningen gespecificeerde verbodsbepalingen door de centrale banken in de EU worden nageleefd), het nalevingsverslag over het jaar 2020 goedgekeurd. Voor verdere informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar een speciaal hieraan gewijde paragraaf in het Jaarverslag 2020 van de ECB, dat op 14 april 2021 op de ECB-website wordt gepubliceerd.

Markttransacties

Verduidelijking van de onderpandcriteria voor duurzame obligaties

Op 17 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur verduidelijkt dat het Eurosysteem een benadering hanteert die uitgaat van een groep emittenten, waarbij het is toegestaan dat slechts één of meerdere entiteiten aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoen, mits alle entiteiten behoren tot één groep emittenten van duurzame obligaties. Zie voor deze verduidelijking de veelgestelde vragen over duurzame obligaties (Engels) op de website van de ECB.

Herschikking van het richtsnoer betreffende door het Eurosysteem verleende beheerdiensten

Op 17 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2021/9 aangenomen betreffende de verlening van beheersdiensten inzake in euro luidende reserves door het Eurosysteem aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties en tot intrekking van Richtsnoer (EU) 2020/1284 van de Europese Centrale Bank (herschikking). Het ingetrokken Richtsnoer (EU) 2020/1284 (ECB/2020/34) voorzag in een verplichting van de centrale banken van het Eurosysteem om zich te houden aan de erin vervatte bepalingen voor meer transparantie bij de verslaggeving en de informatie-uitwisseling binnen het Eurosysteem, met ingang van 1 april 2021. In de herschikking wordt 1 juli 2021 als nieuwe datum gesteld waarop de centrale banken aan die bepalingen moeten voldoen en wordt er onder andere naar gestreefd dat het Eurosysteem gestandaardiseerde reservebeheersdiensten aanbiedt, volgens geharmoniseerde voorwaarden.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een Verordening betreffende markten in cryptoactiva en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937

Op 19 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/4 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

Advies van de ECB inzake de bescherming van de euro tegen valsemunterij in Ierland

Op 23 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/5 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Ierse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de deelneming van het Helleens financieel stabiliteitsfonds in verhogingen van het kapitaal van kredietinstellingen voor andere doeleinden dan preventieve herkapitalisaties of afwikkeling

Op 25 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/6 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de aansprakelijkheid en de controle van de nationale toezichthoudende autoriteit, de oprichting van kleine kredietinstellingen en de vereisten die worden gesteld aan personen die een sleutelfunctie bekleden in kredietinstellingen in Estland

Op 26 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/7 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Estland.

Advies van de ECB inzake het toezicht op door kredietinstellingen aangegane uitbestedingsovereenkomsten in Duitsland

Op 26 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/8 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Duitse federale ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de hervorming van Latvijas Banka

Op 26 februari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/9 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Letse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de controle van gegevens van multinationale ondernemingsgroepen om de kwaliteit van de nationale rekeningen en de economische statistieken in Duitsland te waarborgen

Op 12 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/10 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Duitse federale ministerie van Economische Zaken en Energie.

Advies van de ECB inzake de operationele en technische vereisten en de algemene voorwaarden voor exploitanten van betalingssystemen in Hongarije

Op 17 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/11 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Magyar Nemzeti Bank.

Advies van de ECB inzake het mandaat en de taken van Magyar Nemzeti Bank met betrekking tot milieuduurzaamheid

Op 19 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/12 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Hongaarse ministerie van Financiën.

Advies van de ECB inzake de instelling van een transparantiekader bij contracten en daarmee verband houdende documenten die het gebruik van overheidsmiddelen impliceren in Portugal

Op 23 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/13 aangenomen, naar aanleiding van een verzoek van de Portugese Vergadering van de Republiek.

Corporate governance

Overdracht van het secretariaat van de werkgroep voor risicovrije rentetarieven voor de euro

Op 4 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de overdracht van het secretariaat van de werkgroep voor risicovrije rentetarieven voor de euro aan de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority – ESMA). De ECB, die tot dan toe het secretariaat had verzorgd, blijft aanwezig als waarnemer. De werkgroep werd in 2018 ingesteld door de ECB, de ESMA, de Europese Commissie en de Belgische Autoriteit voor financiële diensten en markten om de hervorming van de benchmarks in lijn te brengen met de EU-benchmarkverordening en de aanbevelingen van de Raad voor Financiële Stabiliteit. Omdat de werkgroep haar opdracht voltooid heeft, en gezien de bevoegdheden van de ESMA op grond van de EU-benchmarkverordening en haar rol als toezichthouder van Euribor vanaf 1 januari 2022, neemt de ESMA het secretariaat in het tweede kwartaal van 2021 over.

Nieuw lid van de Raad voor marktinfrastructuur

De Raad van Bestuur heeft op 12 maart 2021 mevrouw Petia Niederländer, directeur betalingsverkeer, risicobeheer en financiële geletterdheid bij de Oesterreichische Nationalbank (OeNB), met onmiddellijke ingang benoemd als lid van de Raad voor marktinfrastructuur. Haar termijn eindigt op 31 mei 2022. Mevrouw Niederländer vervangt de heer Stefan Augustin, die vertrekt bij de OeNB.

Statistieken

Publicatie van samengestelde rentetarieven en samengestelde index op basis van de historische kortetermijnrente voor de euro

Op 17 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur Richtsnoer ECB/2021/10 tot wijziging van Richtsnoer (EU) 2019/1265 betreffende de kortetermijnrente voor de euro (€STR) aangenomen en de dagelijkse publicatie goedgekeurd van de samengestelde gemiddelde €STR-rente en de samengestelde €STR-index, met ingang van 15 april 2021, op elke TARGET2-werkdag om 9.15 uur Midden-Europese tijd. De Raad van Bestuur heeft verder besloten de berekening en publicatieregels van de samengestelde gemiddelde €STR-rente en de samengestelde €STR-index te publiceren, alsmede de bijbehorende wijzigingen van de methodologie en het beleid voor de €STR. De publicatie van samengestelde rentetarieven op basis van de historische cijfers van de €STR helpt het systeemrisico te verminderen in het geval dat benchmarks zouden worden beëindigd. Tegelijkertijd wordt algemener gebruik van de €STR bevorderd en komt er voor marktdeelnemers in grote valutazones meer consistentie in de beschikbare alternatieven. Het bijbehorende persbericht met nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Bankentoezicht

Openbare gids bij de methode om geldboetes vast te stellen

Op 22 februari 2021 heeft de Raad van Toezicht geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een gids te publiceren bij de methode om administratieve geldboetes vast te stellen. Hierin wordt geschetst hoe en op welke grondslag de boetes worden berekend die banken opgelegd krijgen voor inbreuken op prudentiële vereisten. De gids is een nieuwe stap op weg naar meer transparantie bij het beleid en de werkwijzen ten aanzien van het toezicht. De gids en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Besluit van de ECB betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen

Op 1 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot vaststelling van Besluit (EU) 2021/432 (ECB/2021/7) tot wijziging van Besluit EU/2017/1198 van de Europese Centrale Bank van 27 juni 2017 betreffende de rapportage van financieringsplannen van kredietinstellingen door nationale bevoegde autoriteiten aan de Europese Centrale Bank. Door de wijzigingen wordt de verslaggeving door de nationale bevoegde autoriteiten aan de ECB gestroomlijnd en wordt gewaarborgd dat de meest recente geharmoniseerde definities en voorbeelden worden gevolgd, waaronder die in de desbetreffende richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit.

Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2020

Op 9 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur het Jaarverslag van de ECB over haar toezichtswerkzaamheden in 2020 vastgesteld en toestemming gegeven voor publicatie en voor verzending aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, de Eurogroep en de nationale parlementen van de deelnemende lidstaten. Het jaarverslag is op 23 maart 2021 op de website van ECB-Bankentoezicht geplaatst, de dag waarop het door de voorzitter van de Raad van Toezicht aan het Europees Parlement werd gepresenteerd.

Besluit van de ECB betreffende het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2020

Op 12 maart 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om Besluit (EU) 2021/490 (ECB/2021/8) vast te stellen betreffende het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2020. Met ingang van de vergoedingsperiode 2020 verlangt de ECB geen voorschotten meer op de jaarlijkse vergoeding voor toezicht. De vergoeding wordt alleen achteraf geheven, aan het einde van de betrokken vergoedingsperiode, wanneer de jaarlijkse kosten zijn vastgesteld. Het totaalbedrag van de jaarlijkse vergoeding voor toezicht voor 2020 is € 514,3 miljoen. Het besluit en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media