Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Marec 2021

26. marca 2021

Externá komunikácia

Výročná správa ECB za rok 2020

Dňa 24. marca 2021 Rada guvernérov schválila Výročnú správu ECB za rok 2020. Výročná správa bude predložená Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci a na internetovej stránke ECB bude zverejnená 14. apríla 2021 v 22 úradných jazykoch Európskej únie.

Menová politika

Dodržiavanie zákazu menového financovania a zvýhodneného prístupu zo strany centrálnych bánk

Dňa 24. marca 2021 Rada guvernérov v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, ktorá ECB poveruje úlohou monitorovať dodržiavanie zákazov stanovených v článkoch 123 a 124 zmluvy a v súvisiacich nariadeniach zo strany centrálnych bánk, schválila príslušnú správu za rok 2020. Bližšie informácie budú uvedené v osobitnej časti Výročnej správy ECB za rok 2020, ktorá bude zverejnená 14. apríla 2021 na internetovej stránke ECB.

Operácie na trhu

Objasnenie kritérií akceptovateľnosti kolaterálu v podobe dlhopisov viazaných na udržateľnosť

Dňa 17. februára 2021 Rada guvernérov objasnila, že Eurosystém posudzuje kritériá udržateľnosti na základe skupín emitentov, pričom podmienkou ich splnenia jedným alebo viacerými subjektmi je, aby všetky subjekty patrili do tej istej skupiny emitentov dlhopisov viazaných na udržateľnosť. Toto objasnenie bolo zohľadnené i v odpovediach na najčastejšie otázky o dlhopisoch viazaných na udržateľnosť na internetovej stránke ECB.

Prepracované znenie usmernenia o poskytovaní služieb Eurosystému v oblasti správy rezerv

Dňa 17. marca 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/9 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám, ktorým sa zrušuje usmernenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2020/1284 (prepracované znenie). Podľa zrušeného usmernenia (EÚ) 2020/1284 (ECB/2020/34) mali byť centrálne banky Eurosystému od 1. apríla 2021 povinné dodržiavať jeho ustanovenia zamerané na ďalšie zvyšovanie transparentnosti pri vykazovaní a výmene informácií v rámci Eurosystému. Prepracované znenie usmernenia termín plnenia tejto povinnosti presúva na 1. júla 2021, pričom sa okrem iného snaží zabezpečiť, aby služby Eurosystému v oblasti správy rezerv boli poskytované štandardizovaným spôsobom a za jednotných podmienok.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia o trhoch s kryptoaktívami a o zmene smernice (EÚ) 2019/1937

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/4 dňa 19. februára 2021 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k ochrane eura proti falšovaniu v Írsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/5 dňa 23. februára 2021 na žiadosť írskeho ministra financií.

Stanovisko ECB k účasti Helénskeho fondu finančnej stability na navyšovaní kapitálu úverových inštitúcií na iné účely, ako je preventívna rekapitalizácia alebo riešenie krízových situácií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/6 dňa 25. februára 2021 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k zodpovednosti a auditu vnútroštátneho orgánu dohľadu, zriaďovaniu malých úverových inštitúcií a požiadavkám na osoby zastávajúce kľúčové funkcie v úverových inštitúciách v Estónsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/7 dňa 26. februára 2021 na žiadosť ministerstva financií Estónskej republiky.

Stanovisko ECB k dohľadu nad dohodami o externom zabezpečovaní činností alebo služieb uzavretými úverovými inštitúciami v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/8 dňa 26. februára 2021 na žiadosť nemeckého ministerstva financií.

Stanovisko ECB k reforme Latvijas Banka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/9 dňa 26. februára 2021 na žiadosť lotyšského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k auditu údajov od nadnárodných skupín podnikov s cieľom zabezpečiť kvalitu národných účtov a hospodárskej štatistiky v Nemecku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/10 dňa 12. marca 2021 na žiadosť nemeckého spolkového ministerstva hospodárstva a energetiky.

Stanovisko ECB k prevádzkovým a technickým požiadavkám a k všeobecným podmienkam pre prevádzkovateľov platobných systémov v Maďarsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/11 dňa 17. marca 2021 na žiadosť Magyar Nemzeti Bank.

Stanovisko ECB k mandátu a úlohám Magyar Nemzeti Bank v súvislosti s udržateľnosťou životného prostredia

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/12 dňa 19. marca 2021 na žiadosť maďarského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k vytvoreniu rámca transparentnosti pre zmluvy a súvisiace dokumenty týkajúce sa využívania verejných prostriedkov v Portugalsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/13 dňa 23. marca 2021 na žiadosť portugalského republikového zhromaždenia.

Správa a riadenie

Odovzdanie sekretariátu pracovnej skupiny pre bezrizikové eurové sadzby

Dňa 4. marca 2021 Rada guvernérov vzala na vedomie odovzdanie funkcie sekretariátu pracovnej skupiny pre bezrizikové eurové sadzby Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA). ECB, ktorá funkciu sekretariátu zabezpečovala doteraz, zostáva v úlohe pozorovateľa. Pracovnú skupinu v roku 2018 zriadili ECB, ESMA, Európska komisia a belgický orgán pre finančné služby a trhy na usmerňovanie reformných snáh v oblasti referenčných sadzieb v súlade s nariadením EÚ o referenčných hodnotách a odporúčaniami Rady pre finančnú stabilitu. Vzhľadom na ukončenie mandátu pracovnej skupiny a kompetencie ESMA na základe nariadenia EÚ o referenčných hodnotách a jeho úlohu dohľadu nad sadzbou EURIBOR od 1. januára 2022 ESMA v priebehu druhého štvrťroka 2021 prevezme funkciu sekretariátu.

Nová členka Rady pre trhovú infraštruktúru

Dňa 12. marca 2021 Rada guvernérov vymenovala Petiu Niederländerovú, riaditeľku odboru platobného styku, riadenia rizík a finančnej gramotnosti Oesterreichische Nationalbank, za členku Rady pre trhovú infraštruktúru s okamžitou účinnosťou do 31. mája 2022. Vo funkcii nahrádza doterajšieho predstaviteľa Oesterreichische Nationalbank Stefana Augustina, ktorý odchádza do dôchodku.

Štatistika

Zverejňovanie zložených sadzieb a indexu na základe historických hodnôt krátkodobých eurových sadzieb

Dňa 17. marca 2021 Rada guvernérov prijala usmernenie ECB/2021/10, ktorým sa mení usmernenie (EÚ) 2019/1265 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR), a schválila denné zverejňovanie zložených priemerných sadzieb €STR a indexu každý pracovný deň systému TARGET2 o 9.15 h SEČ od 15. apríla 2021. Rada guvernérov sa zároveň rozhodla zverejniť postup výpočtu a publikácie zložených priemerných sadzieb €STR a indexu, ako aj súvisiace zmeny metodiky a pravidiel určovania sadzby €STR. Zverejňovanie zložených sadzieb na základe historických hodnôt sadzby €STR prispeje k zmierneniu systémového rizika v prípade zrušenia referenčných sadzieb a zároveň podporí rozsiahlejšie používanie sadzby €STR a väčšiu mieru jednotnosti v hlavných menových oblastiach pri náhradných možnostiach, ktoré majú účastníci trhu k dispozícii. Bližšie podrobnosti sú k dispozícii v súvisiacej tlačovej správe na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad

Zverejnenie všeobecných zásad určovania správnych peňažných sankcií

Dňa 22. februára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť všeobecné zásady určovania správnych peňažných sankcií, ktoré objasňujú základné zásady a postupy výpočtu sankcií ukladaných bankám za porušenia prudenciálnych požiadaviek a predstavujú ďalší krok v zvyšovaní transparentnosti pravidiel a postupov ECB v oblasti dohľadu. Všeobecné zásady a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutie ECB o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií

Dňa 1. marca 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutie (EÚ) 2021/432 (ECB/2021/7), ktorým sa mení rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2017/1198 z 27. júna 2017 o poskytovaní informácií o plánoch financovania úverových inštitúcií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi Európskej centrálnej banke. Prijaté zmeny zjednocujú informácie, ktoré príslušné vnútroštátne orgány poskytujú ECB, a zabezpečujú súlad s najnovšími harmonizovanými definíciami a výkazmi v súvisiacich usmerneniach Európskeho orgánu pre bankovníctvo.

Výročná správa ECB o činnosti dohľadu za rok 2020

Dňa 9. marca 2021 Rada guvernérov prijala Výročnú správu ECB o činnosti dohľadu za rok 2020 a schválila jej zverejnenie a predloženie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej komisii, Euroskupine a národným parlamentom zúčastnených členských štátov. Správa bola zverejnená na internetovej stránke bankového dohľadu ECB 23. marca 2021, t. j. v deň, keď ju predseda Rady pre dohľad predložil Európskemu parlamentu.

Rozhodnutie ECB o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2020

Dňa 12. marca 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať rozhodnutie (EÚ) 2021/490 (ECB/2021/8) o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za rok 2020. Počnúc poplatkovým obdobím 2020 sa už ročné poplatky za dohľad ECB nehradia vopred. Účtujú sa až po skončení príslušného poplatkového obdobia, po vyčíslení skutočných ročných nákladov. Celková výška ročných poplatkov za dohľad za rok 2020 predstavuje 514 314 706 EUR. Rozhodnutie a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá