European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

януари 2021 г.

22 януари 2021 г.

Пазарни операции

Преработен указателен график за третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 12 януари 2021 г. Управителният съвет реши да удължи с две седмици (т.е. до 21 януари 2021 г.) срока, в който контрагентите, участвали в някоя от първите три операции от третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (TLTRO III), трябва да представят одиторска оценка на първия си отчет. Освен това той одобри коригирания указателен график на TLTRO III. Преработеният график е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно спазването от Гърция на Новите кредитни споразумения с Международния валутен фонд

На 11 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/32 по искане на Министерството на финансите на Гърция.

Становище на ЕЦБ относно ограниченията при плащания в брой в Дания

На 11 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/33 по искане на Службата за финансов надзор в Дания.

Становище на ЕЦБ относно двустранно кредитно споразумение между Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta и Международния валутен фонд

На 18 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/34 по искане на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta.

Становище на ЕЦБ относно прилагането на изисквания, свързани с изпирането на пари и финансирането на тероризма, по отношение на доставчици на услуги за виртуални валути в Испания

На 18 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/35 по искане на заместник-секретаря на Министерството на икономиката и цифровата трансформация на Испания.

Становище на ЕЦБ относно взаимодействието между Европейската централна банка и Българската народна банка в рамките на тясното сътрудничество в единния надзорен механизъм

На 22 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/36 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно участието на националната централна банка в кредитни споразумения на Международния валутен фонд в Италия

На 28 декември 2020 г. Управителният съвет прие Становище CON/2020/37 по искане на Министерството на икономиката и финансите на Италия.

Становище на ЕЦБ относно изпълнението на споразумения за приключващо нетиране в Латвия

На 7 януари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/1 по искане на Министерството на финансите на Република Латвия.

Становище на ЕЦБ относно изпълнението на препоръките от докладите за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка

На 11 януари 2021 г. Управителният съвет прие Становище CON/2021/2 по искане на министъра на финансите на България.

Административно управление

Председател на Комитета за комуникации на Евросистемата/ЕСЦБ

На 20 януари 2021 г. Управителният съвет назначи новия генерален директор на ГД „Комуникации“ г-н Волфганг Пройсл за председател на Комитета за комуникации на Евросистемата/ЕСЦБ (ECCO), с незабавно действие. Мандатът му ще приключи на 31 декември 2022 г. едновременно с този на всички председатели на комитети на Евросистемата/ЕСЦБ, назначени или преназначени през декември 2019 г.

Статистика

Качество на Централизираната база данни за ценни книжа и Базата данни за статистиката на притежаваните ценни книжа

На 22 декември 2020 г. Управителният съвет прие за сведение прегледа на качеството на Централизираната база данни за ценни книжа (CSDB) и Базата данни за статистиката на притежаваните ценни книжа (SHS). През 2019 г. системата CSDB е продължила да действа безпрепятствено и нейният обхват и качество на данните се считат за подходящи. Продължават усилията за поддръжка и по-нататъшно усъвършенстване на качеството на базата данни, като целта е да се осигури изпълнение на всички текущи и бъдещи изисквания. Наборът от статистически данни SHS обхваща наличностите на ценни книжа у всички финансови и нефинансови инвеститори в държавите от еврозоната (плюс някои участващи държави извън еврозоната), в разбивка по държави и сектори на инвеститорите. Благодарение на отличното сътрудничество между националните централни банки и екипа на SHS стана възможно от първото тримесечие на 2020 г. насам да се разпространяват предварителни данни повече от месец преди редовния график. По-ранната достъпност на тези данни в ЕСЦБ помага на потребителите при вземането на решения и при наблюдението на силно динамичните финансови пазари. Освен всичко останало, значителен напредък е отбелязан и в събирането на данни в SHS за ценните книжа, държани от отделни банкови групи. Наборът от данни е с висока степен на детайлност; като данни са налични дори на равнище отделни членове на банковите групи (инвеститори) и отделни ценни книжа (наличности). Това способства например за ефикасно идентифициране на рисковете и верижните ефекти на финансовите пазари.

Банков надзор

Препоръка на ЕЦБ относно разпределянето на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и придружаващо писмо до банките относно политиките за възнагражденията

На 15 декември 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да приеме Препоръка ЕЦБ/2020/62 относно разпределянето на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и да одобри придружаващото писмо до банките относно техните политики за възнагражденията. Новият правен акт (отменящ Препоръка ЕЦБ/2020/35) и придружаващото писмо са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Изпълнение на насоките на ЕБО относно третирането на структурните валутни позиции

На 18 декември 2020 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ ще спазва Насоките на ЕБО относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (EBA/GL/2020/09), считано от 1 януари 2022 г. – датата, на която те влизат в сила. В тези насоки се въвеждат критерии, предназначени да хармонизират начина, по който компетентните органи тълкуват и прилагат освобождаването, което позволява структурните валутни позиции да бъдат изключени от изчислението на изискването за собствен капитал.

Ръководство, в което се описва надзорният подход на ЕЦБ към консолидацията в банковия сектор

На 6 януари 2021 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет за публикуване на ръководство, в което се излага надзорният подход на ЕЦБ към консолидацията в банковия сектор. Неотдавна по темата се проведе публична консултация. ЕЦБ се надява, че в това ръководство се изясняват принципите, следвани в нейния пруденциален надзорен подход, когато се определя дали договореностите, прилагани от дадена кредитна институция в резултат от консолидация, осигуряват надеждно управление и покритие на рисковете. Освен самото ръководство ЕЦБ публикува и обобщение на коментарите, в което се представя цялостна оценка на получените в публичната консултация коментари. Двата документа са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите