European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Jaanuar 2021

22. jaanuar 2021

Turuoperatsioonid

Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide läbivaadatud soovituslik ajakava

12. jaanuaril 2021 otsustas EKP nõukogu pikendada kahe nädala võrra (st kuni 21. jaanuarini 2021) tähtaega, milleks vastaspooled, kes osalesid ühes operatsioonis esimesest kolmest kolmanda seeria suunatud pikemaajalisest refinantseerimisoperatsioonist (TLTRO-III), peavad esitama oma esimese aruande audiitorhinnangu. Ühtlasi kiitis EKP nõukogu heaks TLTRO-III muudetud soovitusliku ajakava. Läbivaadatud ajakava on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus Rahvusvahelise Valuutafondi uue laenuvõtmiskorralduse järgimise kohta Kreeka poolt

11. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Kreeka rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/32.

EKP arvamus sularahamaksete piirangute kohta Taanis

11. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Taani finantsjärelevalveasutuse taotlusel vastu arvamuse CON/2020/33.

EKP arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel sõlmitud kahepoolse laenulepingu kohta

18. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Malta keskpanga taotlusel vastu arvamuse CON/2020/34.

EKP arvamus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete kohaldamise kohta virtuaalvääringu teenuse osutajate suhtes Hispaanias

18. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Hispaania majandus- ja digipöörde küsimuste ministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/35.

EKP arvamus Euroopa Keskpanga ja Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) ühtse järelevalvemehhanismi raames toimuva tiheda koostöö kohta

22. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2020/36.

EKP arvamus riigi keskpanga osalemise kohta Rahvusvahelise Valuutafondi laenuvõtmiskorralduses Itaalias

28. detsembril 2020 võttis EKP nõukogu Itaalia majandus- ja rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2020/37.

EKP arvamus lõpetamisel toimuva tasaarvelduse täitmiselepööramise kohta Lätis

7. jaanuaril 2021 võttis EKP nõukogu Läti Vabariigi rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2021/1.

EKP arvamus lähenemisaruannete soovituste sätestamise kohta Българска народна банка (Bulgaaria keskpanga) seaduses

11. jaanuaril 2021 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2021/2.

Üldjuhtimine

Eurosüsteemi/EKPSi avalike suhete komitee esimees

20. jaanuaril 2021 nimetas EKP nõukogu samast kuupäevast alates eurosüsteemi/EKPSi avalike suhete komitee (ECCO) esimehena ametisse EKP avalike suhete peadirektoraadi uue peadirektori Wolfgang Proissli. Tema ametiaeg lõpeb 31. detsembril 2022. Samal kuupäeval lõpevad volitused ka kõigil teistel eurosüsteemi/EKPSi komiteede esimeestel, kelle EKP nõukogu nimetas (uuesti) ametisse 2019. aasta detsembris.

Statistika

Väärtpaberite keskandmebaasi ja väärtpaberiosaluste statistika andmekogumi kvaliteet

22. detsembril 2020 tutvus EKP nõukogu väärtpaberite keskandmebaasi ja väärtpaberiosaluste statistika andmekogumi kvaliteedi läbivaatamise tulemustega. Väärtpaberite keskandmebaas toimis 2019. aastal jätkuvalt tõhusalt ning andmete katvust ja kvaliteeti peeti asjakohaseks. Andmebaasi kvaliteedi säilitamise ja edasise parandamise eesmärgil tehakse jätkuvalt tööd, et tagada kõigi praeguste ja tulevaste nõuete täitmine. Väärtpaberiosaluste statistika andmekogum hõlmab andmeid euroala riikide (ja mõne osaleva euroalavälise riigi) kõigi finants- ja muude investorite väärtpaberiosaluste kohta jaotatuna investorite riikide ja tegevussektorite järgi. Tänu suurepärasele koostööle riikide keskpankade ja väärtpaberiosaluste statistikaga tegelevate ekspertide vahel on alates 2020. aasta esimesest kvartalist olnud võimalik levitada esialgseid andmeid tavapärasest ajakavast rohkem kui kuu aega varem. Nende andmete varasem kättesaadavus EKPSis on toetanud kasutajaid otsuste tegemisel ja finantsturgude kiiresti muutuva olukorra jälgimisel. Muu hulgas on tehtud märgatavaid edusamme andmete kogumisel üksikute pangagruppide väärtpaberiosaluste kohta. Andmekogum on väga üksikasjalik; andmeid saab vaadelda isegi pangagruppide (investorite) eri liikmete ja üksikute väärtpaberite (vara) tasandil. Ühtlasi aitab see tõhusalt tuvastada riske ja mõju ülekandumist finantsturgudel.

Pangandusjärelevalve

EKP soovitus dividendi jaotamise põhimõtete kohta COVID-19 pandeemia ajal ja selle kaaskiri pankadele tasustamispoliitika kohta

15. detsembril 2020 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta soovitus EKP/2020/62 dividendi jaotamise põhimõtete kohta COVID-19 pandeemia ajal ja heaks kiita kaaskiri pankadele nende tasustamispoliitika kohta. Uus õigusakt (millega tunnistatakse kehtetuks soovitus EKP/2020/35) ja selle kaaskiri on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta

18. detsembril 2020 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest hakata enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates 1. jaanuarist 2022 järgima samal kuupäeval jõustuvaid EBA suuniseid struktuursete välisvaluutapositsioonide käsitlemise kohta kooskõlas määruse (EL) nr 575/2013 artikli 352 lõikega 2 (EBA GL/2020/09). Neis suunistes sätestatakse kriteeriumid, mille eesmärk on ühtlustada, kuidas pädevad asutused tõlgendavad ja kohaldavad erandit, mis lubab omavahendite nõuete arvutamisel välja jätta struktuursed välisvaluutapositsioonid.

Juhend, milles sätestatakse EKP järelevalvepõhimõtted seoses konsolideerimisega pangandussektoris

6. jaanuaril 2021 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga avaldada pärast hiljutist avalikku konsultatsiooni juhend, milles sätestatakse EKP järelevalvepõhimõtted konsolideerimise kohta pangandussektoris. Selle juhendiga soovib EKP selgitada oma usaldatavusnõuete järelevalve põhimõtteid, mille alusel tehakse kindlaks, kas krediidiasutus rakendab konsolideerimise järel töökorraldust, mis tagab riskide usaldusväärse juhtimise ja kaetuse. EKP avaldas ka tagasiside aruande, milles antakse üldine hinnang avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkustele. Mõlemad dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid