European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιανουάριος 2021

22 Ιανουαρίου 2021

Δραστηριότητες αγορών

Αναθεωρημένο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 12 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει κατά δύο εβδομάδες (δηλ. μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2021) την προθεσμία εντός της οποίας οι αντισυμβαλλόμενοι που είχαν λάβει μέρος σε μία από τις τρεις πρώτες πράξεις στο πλαίσιο της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) έπρεπε να υποβάλουν ελεγκτική αξιολόγηση της πρώτης έκθεσής τους και ενέκρινε το τροποποιημένο ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ. Το αναθεωρημένο ημερολογιακό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις νέες συμφωνίες δανειοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/32, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στη Δανία

Στις 11 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/33, κατόπιν αιτήματος της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας της Δανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με διμερή συμφωνία δανειοδότησης μεταξύ της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/34, κατόπιν αιτήματος της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εφαρμογή απαιτήσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε παρόχους υπηρεσιών εικονικού νομίσματος στην Ισπανία

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/35, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Българска народна банка (Εθνικής Τράπεζας της Βουλγαρίας) στο πλαίσιο στενής συνεργασίας στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/36, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή εθνικών κεντρικών τραπεζών σε συμφωνίες δανειοδότησης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Ιταλία

Στις 28 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2020/37, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αναγκαστική εκτέλεση συμφωνιών εκκαθαριστικού συμψηφισμού στη Λετονία

Στις 7 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/1, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Λετονίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ενσωμάτωση των συστάσεων των εκθέσεων σύγκλισης στον νόμο για την Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

Στις 11 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2021/2, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ

Στις 20 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Wolfgang Proissl (τον νέο Γενικό Διευθυντή Επικοινωνίας της ΕΚΤ) στη θέση του προέδρου της Επιτροπής Επικοινωνιών του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ (ECCO). Η απόφαση έχει άμεση ισχύ. Η θητεία του θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2022, ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας όλων των προέδρων των επιτροπών του ΕΣΚΤ/Ευρωσυστήματος που διορίστηκαν ή επαναδιορίστηκαν τον Δεκέμβριο του 2019.

Στατιστικά στοιχεία

Ποιότητα της κεντρικής βάσης δεδομένων για τίτλους και του συνόλου δεδομένων που αφορά στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων

Στις 22 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση αξιολόγησης της ποιότητας της κεντρικής βάσης δεδομένων για τίτλους (Centralised Securities Database - CSDB) και του συνόλου δεδομένων που αφορά στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (Securities Holdings Statistics - SHS). Το σύστημα CSDB συνέχισε να λειτουργεί ομαλά το 2019 και το πεδίο κάλυψης και η ποιότητά του κρίθηκαν επαρκή. Βρίσκονται υπό εξέλιξη εργασίες με σκοπό τη διατήρηση και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της βάσης δεδομένων, σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις. Το σύνολο δεδομένων SHS καλύπτει τις διακρατήσεις όλων των επενδυτών του χρηματοπιστωτικού και του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στις χώρες της ζώνης του ευρώ (και σε ορισμένες συμμετέχουσες χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ), κατά επενδυτή, χώρα και τομέα. Χάρη στην έξοχη συνεργασία μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και της ομάδας SHS, από το α΄ τρίμηνο του 2020 έχει καταστεί δυνατή η διάθεση προκαταρκτικών δεδομένων πάνω από έναν μήνα νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν κανονικά. Η πιο έγκαιρη διαθεσιμότητα αυτών των δεδομένων εντός του ΕΣΚΤ στηρίζει τους χρήστες στη λήψη αποφάσεων και την παρακολούθηση των ταχέως εξελισσόμενων χρηματοπιστωτικών αγορών. Μεταξύ άλλων εξελίξεων, σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί ως προς τη συλλογή δεδομένων SHS σχετικά με τις διακρατήσεις μεμονωμένων τραπεζικών ομίλων. Το σύνολο δεδομένων είναι εξαιρετικά λεπτομερές, τα δεδομένα είναι μάλιστα διαθέσιμα σε επίπεδο επιμέρους μελών τραπεζικών ομίλων (επενδυτές) και επιμέρους τίτλων (διακρατήσεις). Μεταξύ άλλων, αυτό συμβάλει στον αποτελεσματικό εντοπισμό κινδύνων και δευτερογενών επιδράσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Τραπεζική εποπτεία

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και συνοδευτική επιστολή προς τις τράπεζες σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών

Στις 15 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έκδοση της σύστασης ΕΚΤ/2020/62 σχετικά με τις διανομές μερισμάτων στη διάρκεια της πανδημίας της νόσου COVID-19 και την έγκριση της συνοδευτικής επιστολής προς τις τράπεζες σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών. Η νέα νομική πράξη (που καταργεί τη σύσταση ΕΚΤ/2020/35) και η συνοδευτική επιστολή είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών θέσεων συναλλάγματος

Στις 18 Δεκεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, θα συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών θέσεων συναλλάγματος σύμφωνα με το άρθρο 352 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EBA GL/2020/09) από την 1η Ιανουαρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία τίθενται σε ισχύ οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές. Οι κατευθυντήριες γραμμές θεσπίζουν κριτήρια που αποσκοπούν στην εναρμόνιση του τρόπου με τον οποίο οι εθνικές αρμόδιες αρχές ερμηνεύουν και εφαρμόζουν την εξαίρεση θέσεων, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται να εξαιρούν διαρθρωτικές θέσεις συναλλάγματος από τον υπολογισμό απαιτήσεων ίδιων κεφαλαίων.

Οδηγός που καθορίζει την εποπτική προσέγγιση της ΕΚΤ όσον αφορά την ενοποίηση στον τραπεζικό τομέα

Στις 6 Ιανουαρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για δημοσίευση οδηγού που καθορίζει την εποπτική προσέγγιση της ΕΚΤ όσον αφορά την ενοποίηση στον τραπεζικό τομέα έπειτα από πρόσφατη δημόσια διαβούλευση. Η ΕΚΤ ευελπιστεί ότι αυτός ο οδηγός θα διευκρινίσει τις αρχές που τηρούνται στο πλαίσιο της εποπτικής προσέγγισης που ακολουθεί για να προσδιορίσει κατά πόσον οι συμφωνίες που εφαρμόζει ένα πιστωτικό ίδρυμα κατόπιν ενοποίησης διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων. Πέρα από τον οδηγό, η ΕΚΤ δημοσίευσε και έγγραφο παρατηρήσεων που αξιολογεί συνολικά τα σχόλια που ελήφθησαν στη δημόσια διαβούλευση. Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου