European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB
(iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Január 2021

22. januára 2021

Operácie na trhu

Upravený indikatívny kalendár tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 12. januára 2021 Rada guvernérov rozhodla o dvojtýždňovom predĺžení (t. j. do 21. januára 2021) lehoty, v rámci ktorej mali protistrany zapojené do jednej z prvých troch operácií tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III) predložiť audítorské hodnotenie ich prvého výkazu, a schválila upravený indikatívny kalendár operácií TLTRO III. Upravený kalendár je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k dodržiavaniu nových dohôd o požičiavaní s Medzinárodným menovým fondom zo strany Grécka

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/32 dňa 11. decembra 2020 na žiadosť gréckeho ministerstva financií.

Stanovisko ECB k obmedzeniam platieb v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/33 dňa 11. decembra 2020 na žiadosť Finanstilsynet (dánskeho úradu pre finančný dohľad).

Stanovisko ECB k dvojstrannej dohode o požičiavaní uzavretej medzi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta a Medzinárodným menovým fondom

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/34 dňa 18. decembra 2020 na žiadosť Bank Centrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k uplatňovaniu požiadaviek týkajúcich sa prania špinavých peňazí a financovania terorizmu na poskytovateľov služieb virtuálnej meny v Španielsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/35 dňa 18. decembra 2020 na žiadosť španielskeho ministerstva hospodárstva a digitálnej transformácie.

Stanovisko ECB k vzájomnej súčinnosti medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) pri úzkej spolupráci v rámci jednotného mechanizmu dohľadu

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/36 dňa 22. decembra 2020 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k účasti národnej centrálnej banky na dohode o požičiavaní Medzinárodného menového fondu v Taliansku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2020/37 dňa 28. decembra 2020 na žiadosť talianskeho ministerstva hospodárstva a financií.

Stanovisko ECB k vykonávaniu dohôd o konečnom čistom zúčtovaní v Lotyšsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/1 dňa 7. januára 2021 na žiadosť ministerstva financií Lotyšskej republiky.

Stanovisko ECB k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2021/2 dňa 11. januára 2021 na žiadosť bulharského ministra financií.

Správa a riadenie

Predseda výboru Eurosystému/ESCB pre komunikáciu

Dňa 20. januára 2021 Rada guvernérov s okamžitou platnosťou vymenovala Wolfganga Proissla (nového generálneho riaditeľa odboru ECB pre komunikáciu) za predsedu výboru Eurosystému/ESCB pre komunikáciu (ECCO). Jeho funkčné obdobie sa skončí 31. decembra 2022, v súlade s funkčným obdobím predsedov výborov Eurosystému/ESCB, ktorí boli vymenovaní, resp. opätovne vymenovaní v decembri 2019.

Štatistika

Kvalita údajov centralizovanej databázy cenných papierov a štatistiky držby cenných papierov

Dňa 22. decembra 2020 Rada guvernérov vzala na vedomie hodnotenie kvality údajov centralizovanej databázy cenných papierov (Centralised Securities Database –CSDB) a štatistiky držby cenných papierov (Securities Holdings Statistics – SHS). Systém CSDB fungoval aj v roku 2019 hladko a rozsah a kvalita jeho údajov boli vyhodnotené ako primerané. Zároveň pokračujú práce na udržiavaní a zlepšovaní kvality databázy s cieľom zabezpečiť súlad so všetkými súčasnými a budúcimi požiadavkami. Databáza SHS obsahuje údaje o držbe cenných papierov za všetkých finančných a nefinančných investorov v krajinách eurozóny (a niektorých zúčastnených krajinách mimo eurozóny) v členení podľa krajiny a sektora investora. Vďaka vynikajúcej spolupráci medzi národnými centrálnymi bankami a tímom SHS bolo od prvého štvrťroka 2020 možné zverejňovať predbežné údaje s viac než mesačným predstihom. Skoršie sprístupnenie týchto údajov v rámci ESCB podporilo používateľov pri prijímaní rozhodnutí a monitorovaní rýchlo sa vyvíjajúcich finančných trhov. Okrem iného bol dosiahnutý výrazný pokrok v zbere údajov SHS o cenných papieroch v držbe jednotlivých bankových skupín. Databáza je veľmi podrobná, pričom údaje sú k dispozícii už na úrovni jednotlivých členov bankových skupín (investorov) a jednotlivých cenných papierov (držby), čo okrem iného prispieva k účinnej identifikácii rizík a šírenia účinkov na finančných trhoch.

Bankový dohľad

Odporúčanie ECB o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19 a súvisiaci list bankám týkajúci sa zásad odmeňovania

Dňa 15. decembra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad prijať odporúčanie ECB/2020/62 o rozdeľovaní dividend počas pandémie COVID-19 a schváliť súvisiaci list bankám o ich zásadách odmeňovania. Nový právny akt (ktorým sa ruší odporúčanie ECB/2020/35) a príslušný list sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA k zaobchádzaniu so štrukturálnou devízovou pozíciou

Dňa 18. decembra 2020 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), že v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom sa ECB bude riadiť usmerneniami EBA k zaobchádzaniu so štrukturálnou devízovou pozíciou podľa článku 352 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2020/09), a to od 1. januára 2022, keď tieto usmernenia nadobudnú platnosť. Usmernenia stanovujú kritériá, ktorých cieľom je harmonizácia spôsobu, akým príslušné orgány vykladajú a uplatňujú výnimku umožňujúcu vylúčenie štrukturálnych devízových pozícií z výpočtu požiadaviek na vlastné zdroje.

Všeobecné zásady týkajúce sa prístupu dohľadu ECB ku konsolidácii v bankovom sektore

Dňa 6. januára 2021 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad v nadväznosti na nedávnu verejnú konzultáciu zverejniť všeobecné zásady týkajúce sa prístupu dohľadu ECB ku konsolidácii v bankovom sektore. ECB dúfa, že tento dokument objasní zásady uplatňované v rámci jej prudenciálneho dohľadu pri posudzovaní, či opatrenia zavedené úverovou inštitúciou v dôsledku konsolidácie zaručujú náležité riadenie a pokrytie rizík. Okrem samotných všeobecných zásad ECB tiež zverejnila súhrn pripomienok prijatých v rámci verejnej konzultácie. Obidva dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá