European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Styczeń 2021

22 stycznia 2021

Operacje rynkowe

Zmiana w orientacyjnym kalendarzu trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

12 stycznia 2021 Rada Prezesów postanowiła wydłużyć o dwa tygodnie (tj. do 21 stycznia 2021) termin wyznaczony kontrahentom, którzy wzięli udział w jednej z trzech pierwszych operacji z trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III), na złożenie wyników oceny pierwszego sprawozdania dokonanej przez biegłego rewidenta, a także zatwierdziła zmianę w orientacyjnym kalendarzu tych operacji. Zmieniony kalendarz jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie przestrzegania przez Grecję nowego porozumienia pożyczkowego (New Arrangements to Borrow) z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

11 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/32 wydaną na wniosek greckiego ministerstwa finansów.

Opinia EBC w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych w Danii

11 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/33 wydaną na wniosek duńskiego organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet).

Opinia EBC w sprawie dwustronnego porozumienia pożyczkowego pomiędzy Central Bank of Malta a Międzynarodowym Funduszem Walutowym

18 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/34 wydaną na wniosek banku centralnego Malty.

Opinia EBC w sprawie stosowania wymogów dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu do dostawców usług w zakresie walut wirtualnych w Hiszpanii

18 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/35 wydaną na wniosek hiszpańskiego ministerstwa gospodarki i cyfryzacji (Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital).

Opinia EBC w sprawie interakcji pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bułgarii) w ramach ścisłej współpracy w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym

22 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/36 wydaną na wniosek ministra finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie udziału krajowego banku centralnego w porozumieniach pożyczkowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego we Włoszech

28 grudnia 2020 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2020/37 wydaną na wniosek włoskiego ministerstwa gospodarki i finansów.

Opinia EBC w sprawie wykonalności uzgodnień dotyczących kompensowania sald na Łotwie

7 stycznia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/1 wydaną na wniosek ministerstwa finansów Republiki Łotewskiej.

Opinia EBC w sprawie wdrożenia zaleceń zawartych w raportach o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii)

11 stycznia 2021 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2021/2 wydaną na wniosek ministra finansów Bułgarii.

Zarządzanie wewnętrzne

Powołanie przewodniczącego Komitetu Eurosystemu i ESBC ds. Komunikacji

20 stycznia 2021 decyzją Rady Prezesów Wolfgang Proissl (nowy dyrektor generalny ds. komunikacji) został mianowany przewodniczącym Komitetu Eurosystemu i ESBC ds. Komunikacji (ECCO), ze skutkiem natychmiastowym. Jego kadencja skończy się 31 grudnia 2022, kiedy upływają kadencje wszystkich przewodniczących komitetów Eurosystemu i ESBC, którzy zostali nowo lub ponownie mianowani w grudniu 2019.

Statystyka

Jakość scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych oraz zbioru statystyk inwestycji w papiery wartościowe

22 grudnia 2020 Rada Prezesów zapoznała się z wynikami przeglądu jakości scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (Centralised Securities Database, CSDB) oraz zbioru statystyk inwestycji w papiery wartościowe (Securities Holdings Statistics, SHS). W 2019 system CSDB nadal działał sprawnie, a zakres i jakość danych uznano za właściwe. Trwają prace nad utrzymywaniem i dalszym ulepszaniem jakości tej bazy danych, żeby spełniała ona wszystkie obowiązujące i przyszłe wymogi. Zbiór SHS obejmuje zasoby wszystkich inwestorów finansowych i niefinansowych w krajach strefy euro (oraz w kilku uczestniczących państwach spoza strefy euro), w podziale na kraj i sektor inwestora. Dzięki doskonałej współpracy między krajowymi bankami centralnymi i zespołem SHS udało się od pierwszego kwartału 2020 rozpowszechniać wstępne dane ponad miesiąc przed terminem określonym w harmonogramie. Wczesne udostępnienie tych danych w obrębie ESBC pomogło użytkownikom podejmować decyzje i monitorować szybko zmieniającą się sytuację na rynkach finansowych. Osiągnięto m.in. znaczny postęp w gromadzeniu danych SHS o inwestycjach poszczególnych grup bankowych. Zbiór danych ma wysoką granularność, nawet do poziomu pojedynczych członków grup bankowych (inwestorów) i pojedynczych papierów wartościowych (inwestycji). To pomaga m.in. w skutecznej identyfikacji ryzyk i oznak rozprzestrzeniania się niekorzystnych zjawisk na rynkach finansowych.

Nadzór bankowy

Zalecenie EBC w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 oraz pismo do banków w sprawie zasad wypłaty wynagrodzeń

15 grudnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o przyjęcie zalecenia EBC/2020/62 w sprawie zasad wypłaty dywidend w czasie pandemii COVID‑19 oraz o zatwierdzenie towarzyszącego temu zaleceniu pisma do banków w sprawie ich zasad wypłaty wynagrodzeń. Nowy akt prawny (uchylający zalecenie EBC/2020/35) wraz z pismem są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie postępowania ze strukturalnymi pozycjami walutowymi

18 grudnia 2020 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC będzie przestrzegać wytycznych EUNB w sprawie postępowania ze strukturalnymi pozycjami walutowymi, o których mowa w art. 352 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 (EBA/GL/2020/09), od 1 stycznia 2022 (czyli od dnia wejścia w życie tych wytycznych). W wytycznych wprowadzono kryteria, które mają sprawić, że właściwe organy będą w jednolity sposób interpretować i stosować odstępstwa umożliwiające pominięcie strukturalnych pozycji walutowych przy obliczaniu wymaganego poziomu funduszy własnych.

Przewodnik określający podejście nadzorcze EBC do konsolidacji w sektorze bankowym

6 stycznia 2021 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o publikację przewodnika określającego podejście nadzorcze EBC do konsolidacji w sektorze bankowym, którego sfinalizowanie poprzedziły zakończone niedawno konsultacje publiczne. EBC ma nadzieję, że przewodnik rozjaśni zasady przyjęte w podejściu nadzoru ostrożnościowego do określania, czy rozwiązania wprowadzane przez instytucję kredytową w następstwie konsolidacji zapewniają właściwe zarządzanie ryzykiem i pokrycie ryzyk. Oprócz samego przewodnika EBC opublikował także podsumowanie uwag otrzymanych podczas konsultacji. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami