European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Tammikuu 2021

22.1.2021

Markkinaoperaatiot

Kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan alustavan aikataulun tarkistaminen

EKP:n neuvosto päätti 12.1.2021 pidentää kahdella viikolla (21.1.2021 saakka) määräaikaa, johon mennessä vastapuolten on toimitettava tilintarkastajan laatima arviointi ensimmäisestä raportistaan, jos ne ovat osallistuneet yhteen kolmesta ensimmäisestä operaatiosta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannessa sarjassa (TLTRO III). Lisäksi se hyväksyi näin muutetun TLTRO III ‑operaatioiden alustavan aikataulun. Tarkistettu aikataulu on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehdyn NAB-järjestelyn noudattamisesta Kreikassa

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2020 Kreikan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/32.

EKP:n lausunto käteismaksuja koskevista rajoituksista Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 11.12.2020 Tanskan finanssivalvontaviranomaisen (Finanstilsynet) pyynnöstä lausunnon CON/2020/33.

EKP:n lausunto Maltan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston kahdenvälisestä lainasopimuksesta

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2020 Maltan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2020/34.

EKP:n lausunto rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevien vaatimusten soveltamisesta virtuaalivaluutan tarjoajiin Espanjassa

EKP:n neuvosto antoi 18.12.2020 Espanjan talous- ja digitalisaatioministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/35.

EKP:n lausunto Euroopan keskuspankin ja Bulgarian keskuspankin yhteisen valvontamekanismin puitteissa tehtävästä tiiviistä yhteistyöstä

EKP:n neuvosto antoi 22.12.2020 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2020/36.

EKP:n lausunto keskuspankin osallistumisesta Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa tehtäviin lainajärjestelyihin Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 28.12.2020 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2020/37.

EKP:n lausunto sulkeutuvaa nettoutusta koskevien sopimusten täytäntöönpanosta Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 7.1.2021 Latvian valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2021/1.

EKP:n lausunto lähentymisraporteissa esitettyjen suositusten saattamisesta osaksi Bulgarian keskuspankista annettua lakia

EKP:n neuvosto antoi 11.1.2021 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2021/2.

Hallinto ja valvonta

Eurojärjestelmän/EKPJ:n viestintäkomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 20.2.2021 EKP:n viestinnän pääosaston uuden johtajan Wolfgang Proisslin eurojärjestelmän/EKPJ:n viestintäkomitean (ECCO) puheenjohtajaksi. Hänen toimikautensa alkaa välittömästi ja päättyy 31.12.2022 eli samaan aikaan kuin EKPJ:n/eurojärjestelmän muiden komiteoiden puheenjohtajien, jotka nimitettiin tehtäviinsä ensimmäisen kerran tai uudelleen joulukuussa 2019.

Tilastot

Keskitetyn arvopaperitietokannan ja arvopaperiomistusta koskevien tilastojen laatu

EKP:n neuvosto tutustui 22.12.2020 keskitetyn arvopaperitietokannan (CSDB) ja arvopaperiomistusta koskevien tilastojen (SHS) laadunarviointiin. CSDB-tietokanta toimi moitteettomasti myös vuonna 2019, ja sen kattavuus ja laatu katsottiin asianmukaisiksi. Jotta tietokanta olisi kaikkien nykyisten ja tulevien vaatimusten mukainen, sen laadun säilyttämiseksi ja parantamiseksi työskennellään jatkuvasti. Arvopaperiomistuksia koskevat tilastot kattavat kaikkien euroalueen maiden (sekä joidenkin euroalueen ulkopuolisten maiden) rahoitusalan toimijoiden ja muiden investoijien arvopaperiomistukset jaoteltuina sijoittajan kotimaan ja toimialan mukaan. Kansallisten keskuspankkien ja SHS-tilastoaineistoa ylläpitävän ryhmän hyvän yhteistyön ansiosta alustavia tietoja on vuoden 2020 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen pystytty jakamaan yli kuukausi etukäteen. Tämä on helpottanut käyttäjien päätöksentekoa EKPJ:ssä ja nopeasti muuttuvien rahoitusmarkkinoiden seurantaa. Lisäksi tiedonkeruu yksittäisten pankkiryhmien arvopaperiomistuksista on parantunut huomattavasti. Tilastot sisältävät hyvin yksityiskohtaisia tietoja jopa pankkiryhmien yksittäisten jäsenten (sijoittajien) arvopapereista (omistuksista). Tilastojen avulla pystytään muun muassa tunnistamaan tehokkaammin rahoitusmarkkinoiden riskejä ja lieveilmiöitä.

Pankkivalvonta

EKP:n suositus osingonjakopolitiikasta koronaviruspandemian aikana ja saatekirje palkitsemispolitiikasta

EKP:n neuvosto jätti 15.12.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta antaa suositus EKP/2020/62 osingonjakopolitiikasta covid-19-pandemian aikana ja hyväksyä sen saatteeksi palkitsemispolitiikkaa käsittelevä kirje pankeille. Uusi säädös (jolla myös kumotaan suositus EKP/2020/35) ja saatekirje ovat luettavissa EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Rakenteellisten valuuttapositioiden käsittelyä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 18.12.2020 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita EBA/GL/2020/09 (Ohjeet rakenteellisten valuuttapositioiden kohtelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013 (vakavaraisuusasetus) 352 artiklan 2 kohdan mukaisesti) 1.1.2022 alkaen eli siitä päivästä, kun ne tulevat voimaan. Ohjeissa esitetyt kriteerit auttavat toimivaltaisia viranomaisia tulkitsemaan ja soveltamaan yhdenmukaisesti poikkeusta, joka mahdollistaa rakenteellisten valuuttapositioiden jättämisen omien varojen vaatimuksen laskennan ulkopuolelle.

Opas pankkien yhdistymishankkeita koskevista valvontalinjauksista

EKP:n neuvosto jätti 6.1.2021 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta julkaista opas, jossa kerrotaan, miten EKP:n pankkivalvonta suhtautuu pankkisektorilla tapahtuviin yhdistymishankkeisiin. Oppaasta on järjestetty hiljattain julkinen kuuleminen. EKP toivoo oppaan selkeyttävän käsitystä siitä, millaisia periaatteita pankkivalvonnassa noudatetaan selvitettäessä, pystytäänkö luottolaitosten kaavailemilla yhdistymisjärjestelyillä varmistamaan riskien moitteeton hallinta ja kattaminen. Itse oppaan lisäksi EKP on julkaissut myös palauteyhteenvedon, jossa tarkastellaan julkisen kuulemisen aikana saatuja kommentteja. Molemmat asiakirjat ovat luettavissa EKP:n pankkivalvontasivuilla.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle