European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Januari 2021

22 januari 2021

Marknadsoperationer

Reviderad indikativ kalender för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 12 januari 2021 beslutade ECB-rådet att förlänga tidsfristen med två veckor (dvs. till den 21 januari 2021) för när motparter som deltagit i en av de första tre transaktionerna i den tredje serien med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO III) ska ha lämnat in en revisorsbedömning av sin första rapport. Samtidigt godkände ECB-rådet revideringen av den indikativa kalendern för TLTRO III. Den reviderade kalendern finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om hur de nya reglerna avseende lån från Internationella valutafonden (IMF) efterlevs i Grekland

Den 11 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/32 på begäran av det grekiska finansministeriet.

ECB:s yttrande om begränsningar av kontantbetalningar i Danmark

Den 11 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/33 på begäran av Finanstilsynet (den danska finansövervakningsmyndigheten).

Yttrande om ett bilateralt låneavtal mellan Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta och Internationella valutafonden

Den 18 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/34 på begäran av Central Bank of Malta.

ECB:s yttrande om tillämpningen av reglerna om penningtvätt och finansiering av terrorism vad gäller tjänster i samband med virtuella valutor i Spanien

Den 18 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/35 på begäran av Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (det spanska ministeriet för ekonomi och digital omvandling).

ECB:s yttrande om samverkan mellan Europeiska centralbanken och Българска народна банка (Bulgariens nationella centralbank) inom ramverket för nära samarbete inom den gemensamma tillsynsmekanismen

Den 22 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/36 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om den nationella centralbankens deltagande i Internationella valutafondens (IMF) lånearrangemang i Italien

Den 28 december 2020 antog ECB-rådet yttrande CON/2020/37 på begäran av det italienska ekonomi- och finansministeriet.

ECB:s yttrande om hur avtal om slutavräkning kan genomdrivas i Lettland

Den 7 januari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/1 på begäran av Republiken Lettlands finansministerium.

ECB:s yttrande om genomförandet av konvergensrapporternas rekommendationer i lagen om Българска народна банка (Bulgariens centralbank)

Den 11 januari 2021 antog ECB-rådet yttrande CON/2021/2 på begäran av Bulgariens finansminister.

Organisationsstyrning

Ordförande för Eurosystemets/ECBS kommunikationskommitté

Den 20 januari 2021 utsåg ECB-rådet Wolfgang Proissl (ECB:s nya generaldirektör för kommunikation) till ordförande för Eurosystemets/ECBS kommunikationskommitté (ECCO) med omedelbar verkan. Hans förordnande som ordförande löper ut den 31 december 2022, samtidigt med övriga förordnanden för Eurosystemets/ECBS kommittéordförande som utnämndes i december 2019.

Statistik

Kvalitet på dataset för den centraliserade värdepappersdatabasen och databasen med statistik över värdepappersinnehav

Den 22 december 2020 tog ECB-rådet del av en översyn av kvaliteten på dataseten för den centraliserade värdepappersdatabasen (CSDB) och databasen med statistik över värdepappersinnehav (SHS). CSDB-systemet fungerade fortsatt smidigt under 2019 och ansågs ha lämplig datatäckning och -kvalitet. Arbete pågår för att upprätthålla och ytterligare förbättra kvaliteten på databasen och i syfte att säkerställa efterlevnad med alla befintliga och framtida krav. SHS dataset omfattar innehav av samtliga finansiella och icke-finansiella investerare i euroområdet (plus vissa deltagande länder utanför euroområdet), fördelat efter investerarens land och sektor. Tack vare det goda samarbetet mellan nationella centralbanker och SHS-teamet har det sedan första kvartalet 2020 varit möjligt att sprida preliminära uppgifter mer än en månad före den reguljära tidsplanen. Att dessa uppgifter varit tillgängliga tidigare inom ECBS har underlättat för användare i deras beslutsfattande och övervakning av snabbrörliga finansiella marknader. Vad gäller annan utveckling har stora framsteg gjorts även avseende insamling av SHS-uppgifter om enskilda bankgruppers innehav. Datasetet är i hög grad detaljerat, och uppgifterna t.o.m. tillgängliga på nivå av enskilda medlemmar i bankgrupper (investerare) och enskilda värdepapper (innehav). Detta bidrar bl.a. till effektiv identifiering av risker och spridningseffekter på finansmarknaderna.

Banktillsyn

ECB:s rekommendation om utdelningar under covid-19-pandemin och följebrev till banker om utdelningspolicy

Den 15 december 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att anta rekommendation ECB/2020/62 om utdelningsregler under covid-19-pandemin och att godkänna ett följebrev till banker om deras utdelningspolicy. Den nya rättsakten (som upphäver rekommendation ECB/2020/35) och följebrevet finns tillgängliga på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner

Den 18 december 2020 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att meddela den Europeiska bankmyndigheten (EBA) om sin avsikt att för betydande institut som står under ECB:s direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om behandlingen av strukturella valutapositioner enligt artikel 352.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (EBA GL/2020/09) från och med den 1 januari 2022 (det datum de träder i kraft). Dessa riktlinjer introducerar kriterier avsedda att harmonisera behöriga myndigheters tolkning och tillämpning av det undantag som möjliggör att strukturella valutapositioner undantas från beräkning av kapitalbaskrav.

Vägledning med beskrivning av ECB:s tillsynsmetod för konsolidering i banksektorn

Den 6 januari 2021 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en vägledning med beskrivning av ECB:s tillsynsmetod för konsolidering i banksektorn. Detta följer efter ett nyligen genomfört offentligt samråd. ECB hoppas att denna vägledning ska klargöra vilka principer som tillämpas i dess tillsynsmetod vid fastställande av om de arrangemang som ett kreditinstitut implementerar som resultat av konsolidering säkerställer en sund förvaltning och risktäckning. Utöver själva vägledningen publiceras även ett feedbackdokument innehållande en övergripande bedömning av de kommentarer som erhållits under det offentliga samrådet. Båda dokumenten finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media