European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

leden 2021

22. ledna 2021

Tržní operace

Revidovaný indikativní kalendář třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů rozhodla 12. ledna 2021, že bude o dva týdny (do 21. ledna 2021) prodloužen termín, do kterého musí protistrany, které se účastnily jedné ze tří operací třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTROIII), předložit hodnocení auditora týkající se jejich první zprávy a schválit pozměněný indikativní kalendář TLTRO III. Revidovaný kalendář je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k dodržování nové dohody o zápůjčce s Mezinárodním měnovým fondem ze strany Řecka

Rada guvernérů přijala 11. prosince 2020 stanovisko CON/2020/32 na žádost řeckého ministerstva financí.

Stanovisko ECB k omezení plateb v hotovosti v Dánsku

Rada guvernérů přijala 11. prosince 2020 stanovisko CON/2020/33 na žádost dánského orgánu pro finanční dohled Finanstilsynet.

Stanovisko ECB k dvoustranné dohodě o zápůjčce mezi Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta a Mezinárodním měnovým fondem

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2020 stanovisko CON/2020/34 na žádost Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta.

Stanovisko ECB k uplatňování požadavků týkajících se praní peněz a financování terorismu na poskytovatele služeb spojených s virtuální měnou ve Španělsku

Rada guvernérů přijala 18. prosince 2020 stanovisko CON/2020/35 na žádost španělského ministerstva pro hospodářské záležitosti a digitální transformaci (Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital).

Stanovisko ECB k vzájemné součinnosti mezi Evropskou centrální bankou a Българска народна банка (Bulharskou národní bankou) při úzké spolupráci v rámci jednotného mechanismu dohledu

Rada guvernérů přijala 22. prosince 2020 stanovisko CON/2020/36 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k účasti národní centrální banky na úvěrových dohodách Mezinárodního měnového fondu v Itálii

Rada guvernérů přijala 28. prosince 2020 stanovisko CON/2020/37 na žádost italského ministerstva hospodářství a financí.

Stanovisko ECB k vykonatelnosti dohod o závěrečném započtení v Lotyšsku

Rada guvernérů přijala 7. ledna 2021 stanovisko CON/2021/1 na žádost Ministerstva financí Lotyšské republiky.

Stanovisko ECB k provedení doporučení obsažených v konvergenčních zprávách do zákona o Българска народна банка (Bulharské národní bance)

Rada guvernérů přijala 11. ledna 2021 stanovisko CON/2021/2 na žádost bulharského ministra financí.

Správa a řízení

Předseda výboru Eurosystému/ESCB pro komunikaci

Rada guvernérů jmenovala 20. ledna 2021 Wolfganga Proissla (nového generálního ředitele ECB pro komunikaci) s okamžitou platností předsedou výboru Eurosystému/ESCB pro komunikaci (ECCO). Jeho funkční období skončí 31. prosince 2022, a to v souladu s daty konce funkčních období předsedů všech výborů ESCB/Eurosystému, kteří byli nově či opětovně jmenováni v prosinci 2019.

Statistika

Kvalita centralizované databáze cenných papírů a datového souboru statistiky držby cenných papírů

Rada guvernérů vzala 22. prosince 2020 na vědomí přezkum kvality centralizované databáze cenných papírů (Centralised Securities Database – CSDB) a datového souboru statistiky držby cenných papírů (Securities Holdings Statistics – SHS). Systém CSDB fungoval v roce 2019 nadále hladce, přičemž jeho pokrytí a kvalita údajů byly vyhodnoceny jako přiměřené. Probíhají práce, které mají za cíl udržet a dále zvýšit kvalitu databáze, aby byl zajištěn soulad se všemi současnými i budoucími požadavky. Datový soubor SHS zahrnuje držbu všech finančních a nefinančních investorů v zemích eurozóny (a navíc v některých zúčastněných zemích mimo eurozónu), přičemž je rozčleněn podle země investora a sektoru. Díky vynikající spolupráci mezi národními centrálními bankami a týmem SHS bylo možné zahájit v prvním čtvrtletí 2020 šíření předběžných údajů s více než měsíčním předstihem před pravidelným harmonogramem. Dřívější dostupnost těchto údajů v rámci ESCB podporuje uživatele v jejich rozhodování a sledování velmi dynamických finančních trhů. Pokud jde o vývoj v dalších oblastech, bylo také dosaženo výrazného pokroku ve shromažďování údajů SHS týkajících se držby jednotlivých bankovních skupin. Datový soubor je velmi podrobný, údaje jsou přitom k dispozici na úrovni jednotlivých podniků bankovní skupiny (investoři) a jednotlivých cenných papírů (držba). Mimo jiné to přispívá k účinné identifikaci rizik a vnějších efektů na finančních trzích.

Bankovní dohled

Doporučení ECB o vyplácení dividend během pandemie COVID-19 a s tím související dopis bankám týkající se zásad odměňování

Rada guvernérů nevznesla 15. prosince 2020 námitky k návrhu Rady dohledu přijmout doporučení ECB/2020/62 o vyplácení dividend během pandemie COVID-19 a schválit s tím související dopis bankám týkající se jejich zásad odměňování. Nový právní akt (kterým se zrušuje doporučení ECB/2020/35) a s tím související dopis jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování obecných pokynů EBA k zacházení se strukturálními měnovými pozicemi

Rada guvernérů nevznesla 18. prosince 2020 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že pokud jde o významné instituce pod jejím přímým dohledem, ECB se bude řídit obecnými pokyny EBA pro zacházení se strukturálními měnovými pozicemi podle čl. 352 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 (EBA GL/2020/09), a to od 1. ledna 2022 (data, kdy obecné pokyny vstoupí v platnost). Tyto obecné pokyny zavádějí kritéria zaměřená na harmonizaci výkladu a uplatňování výjimky příslušnými orgány, která umožňuje vyjmout strukturální měnové pozice z výpočtu požadavků na kapitál.

Všeobecné zásady, které upravují dohledový přístup ECB ke konsolidaci v bankovním sektoru

Rada guvernérů nevznesla 6. ledna 2021 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit všeobecné zásady, které upravují dohledový přístup ECB ke konsolidaci v bankovním sektoru, a to po nedávné veřejné konzultaci. ECB doufá, že tyto všeobecné zásady vyjasní zásady používané v rámci jejího obezřetnostního dohledového přístupu při určování, zda dohody, které úvěrová instituce uplatňuje v důsledku konsolidace, zajišťují řádné řízení a krytí rizik. Vedle všeobecných zásad samotných ECB také zveřejnila odpovědi na připomínky, v nichž poskytla celkové hodnocení připomínek, které obdržela během veřejné konzultace. Oba dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média